Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy w badaniach pedagogicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 270-PES3-1JOBPE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Język obcy w badaniach pedagogicznych
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem konwersatorium jest doskonalenie posługiwania się językiem specjalistycznym, w tym literaturą naukową i specjalistyczną terminologią z dziedziny nauk pedagogicznych w opracowaniach pisemnych i wystąpieniach ustnych.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia z języka obcego na studiach 3° obejmują:

-rozwijanie znajomości słownictwa fachowego z dziedziny nauk pedagogicznych

-doskonalenie praktycznych umiejętności językowych w zakresie rozumienia tekstów fachowych/specjalistycznych oraz wystąpień ustnych (wykłady, prezentacje), obejmujących dziedziny związane z kierunkiem nauk pedagogicznych;

-analizę językową tekstów specjalistycznych oraz wystąpień ustnych;

-doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na temat tekstów specjalistycznych oraz prowadzeniai dyskusji w formie ustnej i pisemnej ( w tym wyrażania opinii i ich uzasadniania, ustosunkowywania się do opinii innych osób)

-doskonalenie umiejętności dokonywania streszczenia głównych wątków/tez, posumowywania, wyciągania wniosków.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademickie

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmotu:obowiązkowy

Poziom kształcenia: studia doktoranckie

Język przedmiotu: angielski

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina: nauki społeczne / Dyscyplina: nauki pedagogiczne

Rok studiów / semestr studiów: 1,2,3 rok / 2,4,6 semestr

Wymagania wstępne:doktorant powinien posiadać wiedzę i umiejętności językowe umożliwiające podjęcie konwersatorium na poziomie językowym B2

(średniozaawansowany wyższy)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia: 15h, konwersatorium

Metody dydaktyczne: konwersatorium, konsultacje

Punkty ECTS-

Bilans nakładu pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału prowadzącego: 15 godz,nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 45 godz

Literatura:

Academic Reading and Study Skills for International Students, L.Rosenthal, S. Rowland.

Cambridge Academic English, M.Hewings, C. Thaine (cambridge 2012)

Oxford EAP –a Course in English for Academic Purposes,

E.de Chazal, S. McCarter (Oxford,2016)

English for Presentations M. Grussendorf, Oxford

Internetowe serwisy prasy naukowej i popularnonaukowej, np.:

www.gurdian.co.uk, www.sciencedaily.com , study.com, science.about; www.sfi.ie; https://time.com/

https://www.independent.co.uk/

Kanały edukacyjne

www.ed.ted.com

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium doktorant potrafi:

P8S_UK komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w między narodowym środowisku

naukowym : obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, zaliczenie pisemne/ustne.

P8S_UK uczestniczyć w dyskursie naukowym :

obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, zaliczenie pisemne/ustne.

P8S_UK posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym

uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym

: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, zaliczenie pisemne/ustne.

SDNS_UK01 sprawnie komunikować się w używając adekwatnej terminologii z zakresu nauk społecznych oraz przygotować i

zaprezentować publicznie wyniki swoich badań naukowych:

obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, zaliczenie pisemne/ustne.

SDNS_UK02 przygotować oraz zaprezentować publicznie wyniki swoich badań, w tym w formie utrwalonej : obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, zaliczenie pisemne/ustne.

SDNS_UK03 dobierać argumenty, dane statystyczne, idee/koncepcje ze światowego dorobku nauk społecznych, aby zaprezentować

wybrane obszary badawcze. Potrafi uczestniczyć w dyskusji nad wybranymi problemami współczesnego świata zarówno ze specjalistami,

jak i innymi rozmówcami : obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, zaliczenie pisemne/ustne.

SDNS_UK 05 Posługiwać się językiem obcym w stopniu umożliwiającym prowadzenie badan na bazie literatury światowej oraz

prezentowanie wyników badań naukowych w języku obcym

: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, zaliczenie pisemne/ustne.

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium prowadzone jest w formie praktycznych ćwiczenia wszystkich sprawności językowych:

-sprawności receptywnych-w zakresie rozumienia tekstów fachowych i analizę tych tekstów;

-sprawności produktywnych-doskonalenie umiejętności wypowiedzi ustnej oraz pisemnej na dany temat;

-rozwijania znajomości słownictwa fachowego z dziedzinynauk pedagogicznych

Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej w sali .

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę.

Doktorant będzie otrzymywał oceny za:

- opracowanie ćwiczeń słownikowych

- przygotowanie i omówienie tekstów akademickich

- przygotowanie abstraktów i streszczeń

- przygotowanie streszczenia ustnego i pisemnego pracy doktorskiej

- wygłosznie prezentacji z dziedziny specjalizacji doktoranta

Ocena końcowa jest sumą ocen cząstkowych tj. wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Na ocenę końcową wpływać będzie aktywność doktoranta na zajęciach.

Brak przygotowania do zajęć oraz brak aktywności na zajęciach spowoduje niezaliczenie przedmiotu.

Dopuszczona jest jedna nieobecność. Zaliczenie nieobecności oznacza konieczność przygotowania tłumaczenia wybranego artykułu

naukowego z języka angielskiego na język polski.

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej niż 2 godz. nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta (z jakiejkolwiek przyczyny) więcej niż 2 godz. ćwiczeń, jest on zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach. Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Gierłachowska-Bałdyga
Prowadzący grup: Wiesława Gierłachowska-Bałdyga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia z języka obcego na studiach 3° obejmują:

-rozwijanie znajomości słownictwa fachowego z dziedziny nauk pedagogicznych

-doskonalenie praktycznych umiejętności językowych w zakresie rozumienia tekstów fachowych/specjalistycznych oraz wystąpień ustnych (wykłady, prezentacje), obejmujących dziedziny związane z kierunkiem nauk pedagogicznych;

-analizę językową tekstów specjalistycznych oraz wystąpień ustnych;

-doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na temat tekstów specjalistycznych oraz prowadzeniai dyskusji w formie ustnej i pisemnej ( w tym wyrażania opinii i ich uzasadniania, ustosunkowywania się do opinii innych osób)

-doskonalenie umiejętności dokonywania streszczenia głównych wątków/tez, posumowywania, wyciągania wniosków.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademickie

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmotu:obowiązkowy

Poziom kształcenia: studia doktoranckie

Język przedmiotu: angielski

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina: nauki społeczne / Dyscyplina: nauki pedagogiczne

Rok studiów / semestr studiów: 1,2,3 rok / 2,4,6 semestr

Wymagania wstępne:doktorant powinien posiadać wiedzę i umiejętności językowe umożliwiające podjęcie konwersatorium na poziomie językowym B2

(średniozaawansowany wyższy)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia: 15h, konwersatorium

Metody dydaktyczne: konwersatorium, konsultacje

Punkty ECTS-

Bilans nakładu pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału prowadzącego: 15 godz,nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 45 godz

Literatura:

Academic Reading and Study Skills for International Students, L.Rosenthal, S. Rowland.

Cambridge Academic English, M.Hewings, C. Thaine (cambridge 2012)

Oxford EAP –a Course in English for Academic Purposes,

E.de Chazal, S. McCarter (Oxford,2016)

Internetowe serwisy prasy naukowej i popularnonaukowej, np.:

www.gurdian.co.uk, www.sciencedaily.com , study.com, science.about; www.sfi.ie; https://time.com/

https://www.independent.co.uk/

Kanały edukacyjne

www.ed.ted.com

Uwagi:

Proponowana tematyka zajęć:

-jak uczy się mózg-najnowsze badania neurodydaktyczne

-wpływ nowoczesnych technologii na procesy uczenia się i nauczania

-wybrane aspekty edukacji w Polsce i na świecie

-edukacja dla potrzeb XXI wieku

-wybrane aspekty pedagogiki (ocenianie kształtujące, edukacja inkluzywna, edukacja specjalna)

Tematyka zajęć może zostać dopasowana do potrzeb doktorantów, w zależnoci od tematów ich prac badawczych:

-neurofeedback i jego zastosowanie w procesie resocjalizacji

-mogracja i problemy uchodźców

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Gierłachowska-Bałdyga
Prowadzący grup: Wiesława Gierłachowska-Bałdyga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.