Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy w badaniach pedagogicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 270-PES3-1JOBPE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język obcy w badaniach pedagogicznych
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Grupy: SZKOŁA DOKTORSKA SEMESTR LETNI
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem konwersatorium jest doskonalenie posługiwania się językiem specjalistycznym, w tym literaturą naukową i specjalistyczną terminologią z dziedziny nauk pedagogicznych.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia z języka obcego na studiach 3° obejmują:

-rozwijanie znajomości słownictwa fachowego z dziedziny nauk pedagogicznych

-doskonalenie praktycznych umiejętności językowych w zakresie rozumienia tekstów fachowych/specjalistycznych oraz wystąpień ustnych (wykłady, prezentacje), obejmujących dziedziny związane z kierunkiem nauk pedagogicznych;

-analizę językową tekstów specjalistycznych oraz wystąpień ustnych;

-doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na temat tekstów specjalistycznych oraz prowadzenia dyskusji w formie ustnej ( w tym wyrażania opinii i ich uzasadniania, ustosunkowywania się do opinii innych osób)

-doskonalenie umiejętności dokonywania streszczenia głównych wątków/tez, podsumowywania, wyciągania wniosków.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademickie

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmotu:obowiązkowy

Poziom kształcenia: studia doktoranckie

Język przedmiotu: angielski

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina: nauki społeczne / Dyscyplina: nauki pedagogiczne

Rok studiów / semestr studiów: 1,2,3 rok / 2,4,6 semestr

Wymagania wstępne: doktorant powinien posiadać wiedzę i umiejętności językowe umożliwiające podjęcie konwersatorium na poziomie językowym B2

(średniozaawansowany wyższy)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia: 15h, konwersatorium

Metody dydaktyczne: konwersatorium, konsultacje

Punkty ECTS-

Bilans nakładu pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału prowadzącego: 15 godz,nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 45 godz

Literatura:

Academic Reading and Study Skills for International Students, L.Rosenthal, S. Rowland.

Cambridge Academic English, M.Hewings, C. Thaine (cambridge 2012)

Oxford EAP –a Course in English for Academic Purposes,

E.de Chazal, S. McCarter (Oxford,2016)

English for Presentations M. Grussendorf, Oxford

Internetowe serwisy prasy naukowej i popularnonaukowej, np.:

www.gurdian.co.uk, www.sciencedaily.com , study.com, science.about; www.sfi.ie; https://time.com/

https://www.independent.co.uk/

Kanały edukacyjne

www.ed.ted.com

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium doktorant potrafi:

P8S_UK komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w między narodowym środowisku

naukowym : obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, zaliczenie pisemne/ustne.

P8S_UK uczestniczyć w dyskursie naukowym :

obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, zaliczenie pisemne/ustne.

P8S_UK posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym

uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym

: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, zaliczenie pisemne/ustne.

SDNS_UK01 sprawnie komunikować się w używając adekwatnej terminologii z zakresu nauk społecznych oraz przygotować i

zaprezentować publicznie wyniki swoich badań naukowych:

obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, zaliczenie pisemne/ustne.

SDNS_UK02 przygotować oraz zaprezentować publicznie wyniki swoich badań, w tym w formie utrwalonej : obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, zaliczenie pisemne/ustne.

SDNS_UK03 dobierać argumenty, dane statystyczne, idee/koncepcje ze światowego dorobku nauk społecznych, aby zaprezentować

wybrane obszary badawcze. Potrafi uczestniczyć w dyskusji nad wybranymi problemami współczesnego świata zarówno ze specjalistami,

jak i innymi rozmówcami : obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, zaliczenie pisemne/ustne.

SDNS_UK 05 Posługiwać się językiem obcym w stopniu umożliwiającym prowadzenie badan na bazie literatury światowej oraz

prezentowanie wyników badań naukowych w języku obcym

: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, zaliczenie pisemne/ustne.

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium prowadzone jest w formie praktycznych ćwiczeń rozwijających sprawności czytania, mówienia i znajomości słownictwa fachowego.

Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej w sali .

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę.

Doktorant będzie otrzymywał oceny za:

- opracowanie ćwiczeń słownikowych

- przygotowanie i omówienie tekstów akademickich

- przygotowanie streszczenia ustnego pracy doktorskiej

- wygłoszenie prezentacji z dziedziny specjalizacji doktoranta

- napisanie testu ze słownictwa

Ocena końcowa jest sumą ocen cząstkowych.

Na ocenę końcową wpływać będzie aktywność doktoranta na zajęciach.

Brak przygotowania do zajęć oraz brak aktywności na zajęciach spowoduje niezaliczenie przedmiotu.

Dopuszczona jest jedna nieobecność. Zaliczenie nieobecności oznacza konieczność przygotowania tłumaczenia wybranego artykułu

naukowego z języka angielskiego na język polski.

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej niż 2 godz. nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta (z jakiejkolwiek przyczyny) więcej niż 2 godz. ćwiczeń, jest on zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach. Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Prowadzący grup: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Prowadzący grup: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)