Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia ogólna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS1-1CHO2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0111) Kształcenie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna II
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
I rok I stopnia Chemia semestr letni
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Chemia ogólna I 310-CS1-1CHO

Założenia (lista przedmiotów):

Chemia ogólna I 310-CS1-1CHO

Założenia (opisowo):

Przedmiot Chemia Ogólna II stanowi kontynuację przedmiotu Chemia ogólna I ( 310-CS1-1CHO).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Na tym wykładzie student zapoznaje się podstawowymi właściwościami materii

Pełny opis:

1. Właściwości elektryczne atomów i cząsteczek i ich konsekwencje, oddziaływania międzycząsteczkowe

2. Elementy termodynamiki chemicznej: pojęcie układu, stanu i funkcji stanu, zmiany energetyczne w trakcie reakcji chemicznych, energia

wewnętrzna, entalpia reakcji, I zasada termodynamiki, ciepło reakcji i jego pomiar, prawo Hessa; zmiana entalpii a samorzutność reakcji,

zmiana entropii, II i III zasada termodynamiki; warunki samorzutności reakcji; entalpia swobodna; przewidywanie kierunku reakcji

samorzutnych.

3. Stany skupienia materii; faza gazowa, model gazu doskonałego; klasyczne prawa stanu gazowego, prawo Avogadro, prawo Daltona;

gazy rzeczywiste i równanie van der Waalsa, parametry krytyczne, skraplanie gazów.

4. Właściwości fazy ciekłej, struktura wewnętrzna cieczy: izotropia, anizotropia; ciecze amorficzne i ciekłe kryształy; ciecze nadkrytyczne;

właściwości fizyczne roztworów, typy roztworów, entalpia rozpuszczania, rozpuszczalność gazów i cieczy w cieczach; właściwości

koligatywne roztworów; ciśnienie osmotyczne, lepkość, napięcie powierzchniowe.

5. Faza stała: ciała amorficzne i krystaliczne, typy komórek elementarnych, typy sieci przestrzennych; typy kryształów, izomorfizm,

alotropia i polimorfizm; struktura ciała stałego: symetria kryształów, typy sieci przestrzennych; defekty struktur krystalicznych; wiązania w

sieciach przestrzennych kryształów. Promienie atomowe i jonowe; struktura krystaliczna a właściwości pierwiastków i związków

chemicznych.

6. Metale i stopy; teoria pasmowa ciała stałego; właściwości elektryczne i magnetyczne ciał stałych.

7. Inne stany materii; plazma: rodzaje, właściwości i zastosowanie.

8. Równowagi międzyfazowe i przemiany fazowe; energia przemian; równowaga fazowa wody i dwutlenku węgla; reguła faz Gibbsa;

klasyfikacja układów w stanie równowagi; wykres fazowy odmian alotropowych węgla.

9. Układy koloidalne; klasyfikacja koloidów, otrzymywanie koloidów; piany, emulsje, żele, właściwości fizyczne koloidów.

10. Elementy elektrochemii.

Literatura:

1. Jones L., Atkins P. Chemia ogólna, WN PWN, Warszawa 2004.

2. Bielański A. Podstawy chemii nieorganicznej, WN PWN, Warszawa 2010.

3. Pajdowski L. Chemia ogólna, PWN, Warszawa 1985.

Efekty uczenia się:

1. Student posługuje się terminologią i nomenklaturą chemiczną. K_W01, K_W02

2. Klasyfikuje podstawowe grupy związków nieorganicznych z uwzględnieniem ich budowy molekularnej. K_W03, K_W05

3. Omawia typy reakcji chemicznych. K_W03, K_W05

4. Opisuje podstawowe stany skupienia materii oraz scharakteryzuje ich właściwości. K_W03

5. Charakteryzuje stany równowag fazowych. K_W01, K_W08

6. Definiuje oraz posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu termodynamiki chemicznej. K_W08

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny po cyklu wykładów. warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena z zajęć laboratoryjnych i konwersatorium

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Karpińska
Prowadzący grup: Jakub Goclon, Joanna Karpińska, Ilona Kiszkiel-Taudul, Urszula Kotowska, Zenon Łotowski, Elżbieta Regulska, Aneta Sokół
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kapelewska, Joanna Karpińska
Prowadzący grup: Żaneta Arciszewska, Izabella Jastrzębska, Justyna Kapelewska, Joanna Karpińska, Ilona Kiszkiel-Taudul, Katarzyna Mielech-Łukasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)