Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia dyscyplin naukowych - Historia chemii kryminalistycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS1-1HUM-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia dyscyplin naukowych - Historia chemii kryminalistycznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.humanizujące
I rok I stopnia Chemia semestr letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z historią kryminalistyki na tle historii chemii i rozwoju metod fizykochemicznych stosowanych w badaniach śladów kryminalistycznych.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z historią kryminalistyki w połączeniu z historią chemii oraz przedstawienie rozwoju metod fizykochemicznych stosowanych we współczesnej kryminalistyce.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

I rok I stopnia, semestr letni

Konwersatorium - 30 godzin

3 pt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta - 50 godz

Udział w konwersatorium - 30 godz

Przygotowanie do zajęć - 15 godz

Udział w konsultacjach 5 godz

Literatura:

1. J.Thorwald - Stulecie detektywów. Drogi i przygody kryminalistyki, Znak, 2019;

2.. J.Thorwald - Godzina detektywów. wydawnictwo Znak, 2010;

3. B.Wiłkomirski - Toksyczny świat. Zarys historii trucizn. 2015, KTN.

Efekty uczenia się:

KP6_WK2 - potrafi korzystać z literatury fachowej

KP6_UK2 w - potrafi w sposób popularny przedstawić informacje z dziedziny chemii i kryminalistyki

KP6_UU1 - uczy się samodzielnie wybranych zagadnień

KP6_KK2 - rozumie potrzebę popularno -naukowego przedstawiania zagadnień z historii chemii w tym kryminalistycznej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz dwóch prezentacji na wybrany przez studenta temat związany z historią kryminalistyki i historią chemii.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Cieszyńska
Prowadzący grup: Ewa Cieszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Dubis
Prowadzący grup: Alina Dubis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z historią kryminalistyki w połączeniu z historią chemii oraz przedstawienie rozwoju metod fizykochemicznych stosowanych we współczesnej kryminalistyce.

Pełny opis:

- Korzenie literackie kryminalistyki - Sherlock Holmes;

- Początek policji kryminalnej - Surete i Francois Vidocq;

- Mathieu Orifla - ojciec toksykologii kryminalistycznej;

- Sprawa Marie Lafarge. Nowoczesna detekcja trucizn;

- Rozwój antropometrii kryminalistycznej - Alphonse Bertillon;

- Historia daktyloskopii.Badanie odcisków palców obecnie;

- Karl Landsteiner i grupy krwi. Rola badań krwi w kryminalistyce;

- Badanie DNA i znaczenie tych badań w kryminalistyce.

Literatura:

1. J.Thorwald - Stulecie detektywów. Drogi i przygody kryminalistyki, Znak, 2019;

2.. J.Thorwald - Godzina detektywów. wydawnictwo Znak, 2010;

3. B.Wiłkomirski - Toksyczny świat. Zarys historii trucizn. 2015, KTN.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Dubis
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z historią kryminalistyki w połączeniu z historią chemii oraz przedstawienie rozwoju metod fizykochemicznych stosowanych we współczesnej kryminalistyce.

Pełny opis:

- Korzenie literackie kryminalistyki - Sherlock Holmes;

- Początek policji kryminalnej - Surete i Francois Vidocq;

- Mathieu Orifla - ojciec toksykologii kryminalistycznej;

- Sprawa Marie Lafarge. Nowoczesna detekcja trucizn;

- Rozwój antropometrii kryminalistycznej - Alphonse Bertillon;

- Historia daktyloskopii.Badanie odcisków palców obecnie;

- Karl Landsteiner i grupy krwi. Rola badań krwi w kryminalistyce;

- Badanie DNA i znaczenie tych badań w kryminalistyce.

Literatura:

1. J.Thorwald - Stulecie detektywów. Drogi i przygody kryminalistyki, Znak, 2019;

2.. J.Thorwald - Godzina detektywów. wydawnictwo Znak, 2010;

3. B.Wiłkomirski - Toksyczny świat. Zarys historii trucizn. 2015, KTN.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)