Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS1-3BIC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
III rok I stopień Chemia sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania "przed-wykładowe":

1. Podstawy termodynamiki i elementy kinetyki chemicznej, elementy ogniw i reakcji redox,, osmoza, adsorpcja, absorpcja - podstawowa chemia fizyczna i ogólna

2. Podstawy chemii nieorganicznej/analitycznej - dysocjacja jonowa, kwasowość, pH itp

3. Gruntowna znajomość chemii organicznej, klasy związków (grupy funkcyjne), właściwości, reaktywność - nukleofilowe i elektrofilowe reakcje, kwasowość zw. organicznych w tym C-H kwasy, zw. heterocykliczne i inne związki istotne biologicznie.

4. Praktyczna wiedza o tautomerii, izomerii,, konformacjach związków organicznych, szereg kwasowości C-H kwasów, trwałość karboanionów i karbokationów, szereg reaktywności związków karbonylowych itp.

5. Podstawy biologii: budowa i biologia komórki, rola narządów i organelli komórki.
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kurs podstawowej biochemii wprowadza studentów w zagadnienia chemizmu procesów życiowych oraz w sposób skrótowy omawia istotniejsze i wybrane metody badań, oraz rolę i przemiany wybranych związków chemicznych w organizmach żywych. Wykład interaktywny - aktywny udział i przygotowanie studenta/studentki na każdy wykład z poprzednio prezentowanego materiału jest niezbędne do dalszego zrozumienia i śledzenia prezentowanych treści.

Obecność na wykładach jest obowiązkowa (dopuszczalne jedno opuszczenie - konieczne nadrobienie straconych treści).

Pełny opis:

1. Skład chemiczny organizmu (pierwiastki i związki życia)

a) Składniki nieorganiczne (mineralne) - Metale, ich kompleksy i niemetale.

b) Składniki organiczne - Budulcowe (główne) i funkcyjne (np. sygnałowe),

metabolity i metabolity wtórne

- lipidy proste i złożone

- aminy, alkaloidy, zw. heterocykliczne, kofaktory (witaminy) etc

- tautomeria, izomeria (w tym stereoizomeria: dia- i enancio-)

- kwasowość i zasadowość, bufory, pH, np. równanie H-H

- rola wody

- cukry proste i złożone

- nukleotydy i kwasy nukleinowe

- aminokwasy, peptydy, białka proste i złożone.

2. Przekazywanie sygnałów - receptory

3. Przebieg reakcji w organizmach

a) Przemiany energii (termodynamika)

b) kataliza (enzymy i kinetyka) - teorie i pojęcia, np. kinetyka M-M.

4. Metabolizm (cykle i przemiany metaboliczne pierwotne i wtórne)

a) Anabolizm - fotosynteza, synteza białek, synteza cukrów, tłuszczów, i innych związków organicznych

b) Katabolizm - hydroliza i „spalanie”

Literatura:

Literatura podstawowa:

Biochemistry - Jeremy M. Berg, Lubert Stryer, John Tymoczko, Gregory Gatto

WH Freeman; 9th ed. 2019 oraz 8th ed. 2015 i jego tłumaczenie polskie

Biochemia, Jeremy M. Berg, Lubert Stryer, John Tymoczko, Gregory Gatto Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

Literatura uzupełniająca:

1. wybrane źródła internetowe i artykułu naukowe

2. Inne podręczniki Biochemii

Efekty uczenia się:

K_W07 - absolwent zna i rozumie budowę związków organicznych, podstawowe zasady izolowania, oczyszczania i identyfikacji związków organicznych

K_U02 - absolwent potrafi w stopniu podstawowym syntezować, izolować, oczyszczać i analizować skład jakościowy i ilościowy oraz określa struktury związków chemicznych z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych

K_K01 - absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie w celu podnoszenia własnych kompetencji

K_K07 - absolwent jest gotów do krytycznej oceny informacji rozpowszechnianych w mediach, szczególnie z zakresu chemii

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie laboratorium;

Formy oceny: egzamin pisemny i/lub ustny z możliwością uwzględnienia ocen z laboratorium i aktywności na wykładzie.

Kryteria oceniania zgodne z przyjętym regulaminem studiów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Łaźny
Prowadzący grup: Ryszard Łaźny, Marta Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kurs podstawowej biochemii wprowadza studentów w zagadnienia chemizmu procesów życiowych oraz w sposób skrótowy omawia istotniejsze i wybrane metody badań, oraz rolę i przemiany wybranych związków chemicznych w organizmach żywych. Wykład interaktywny - aktywny udział i przygotowanie studenta/studentki na każdy wykład z poprzednio prezentowanego materiału jest niezbędne do dalszego zrozumienia i śledzenia prezentowanych treści.

Obecność na wykładach jest obowiązkowa (dopuszczalne jedno opuszczenie - konieczne nadrobienie straconych treści).

Pełny opis:

1. Skład chemiczny organizmu (pierwiastki i związki życia)

a) Składniki nieorganiczne (mineralne) - Metale, ich kompleksy i niemetale.

b) Składniki organiczne - Budulcowe (główne) i funkcyjne (np. sygnałowe),

metabolity i metabolity wtórne

- lipidy proste i złożone

- aminy, alkaloidy, zw. heterocykliczne, kofaktory (witaminy) etc

- tautomeria, izomeria (w tym stereoizomeria: dia- i enancio-)

- kwasowość i zasadowość, bufory, pH, np. równanie H-H

- rola wody

- cukry proste i złożone

- nukleotydy i kwasy nukleinowe

- aminokwasy, peptydy, białka proste i złożone.

2. Przekazywanie sygnałów - receptory

3. Przebieg reakcji w organizmach

a) Przemiany energii (termodynamika)

b) kataliza (enzymy i kinetyka) - teorie i pojęcia, np. kinetyka M-M.

4. Metabolizm (cykle i przemiany metaboliczne pierwotne i wtórne)

a) Anabolizm - fotosynteza, synteza białek, synteza cukrów, tłuszczów, i innych związków organicznych

b) Katabolizm - hydroliza i „spalanie”

Literatura:

Literatura podstawowa:

Biochemistry - Jeremy M. Berg, Lubert Stryer, John Tymoczko, Gregory Gatto

WH Freeman; 9th ed. 2019 oraz 8th ed. 2015 i jego tłumaczenie polskie

Biochemia, Jeremy M. Berg, Lubert Stryer, John Tymoczko, Gregory Gatto Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

Literatura uzupełniająca:

1. wybrane źródła internetowe i artykułu naukowe

2. Inne podręczniki Biochemii

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Łaźny
Prowadzący grup: Ryszard Łaźny, Marta Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kurs podstawowej biochemii wprowadza studentów w zagadnienia chemizmu procesów życiowych oraz w sposób skrótowy omawia istotniejsze i wybrane metody badań, oraz rolę i przemiany wybranych związków chemicznych w organizmach żywych. Wykład interaktywny - aktywny udział i przygotowanie studenta/studentki na każdy wykład z poprzednio prezentowanego materiału jest niezbędne do dalszego zrozumienia i śledzenia prezentowanych treści.

Obecność na wykładach jest obowiązkowa (dopuszczalne jedno opuszczenie - konieczne nadrobienie straconych treści).

Pełny opis:

1. Skład chemiczny organizmu (pierwiastki i związki życia)

a) Składniki nieorganiczne (mineralne) - Metale, ich kompleksy i niemetale.

b) Składniki organiczne - Budulcowe (główne) i funkcyjne (np. sygnałowe),

metabolity i metabolity wtórne

- lipidy proste i złożone

- aminy, alkaloidy, zw. heterocykliczne, kofaktory (witaminy) etc

- tautomeria, izomeria (w tym stereoizomeria: dia- i enancio-)

- kwasowość i zasadowość, bufory, pH, np. równanie H-H

- rola wody

- cukry proste i złożone

- nukleotydy i kwasy nukleinowe

- aminokwasy, peptydy, białka proste i złożone.

2. Przekazywanie sygnałów - receptory

3. Przebieg reakcji w organizmach

a) Przemiany energii (termodynamika)

b) kataliza (enzymy i kinetyka) - teorie i pojęcia, np. kinetyka M-M.

4. Metabolizm (cykle i przemiany metaboliczne pierwotne i wtórne)

a) Anabolizm - fotosynteza, synteza białek, synteza cukrów, tłuszczów, i innych związków organicznych

b) Katabolizm - hydroliza i „spalanie”

Literatura:

Literatura podstawowa:

Biochemistry - Jeremy M. Berg, Lubert Stryer, John Tymoczko, Gregory Gatto

WH Freeman; 9th ed. 2019 oraz 8th ed. 2015 i jego tłumaczenie polskie

Biochemia, Jeremy M. Berg, Lubert Stryer, John Tymoczko, Gregory Gatto Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

Literatura uzupełniająca:

1. wybrane źródła internetowe i artykułu naukowe

2. Inne podręczniki Biochemii

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Łaźny
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kurs podstawowej biochemii wprowadza studentów w zagadnienia chemizmu procesów życiowych oraz w sposób skrótowy omawia istotniejsze i wybrane metody badań, oraz rolę i przemiany wybranych związków chemicznych w organizmach żywych. Wykład interaktywny - aktywny udział i przygotowanie studenta/studentki na każdy wykład z poprzednio prezentowanego materiału jest niezbędne do dalszego zrozumienia i śledzenia prezentowanych treści.

Obecność na wykładach jest obowiązkowa (dopuszczalne jedno opuszczenie - konieczne nadrobienie straconych treści).

Pełny opis:

1. Skład chemiczny organizmu (pierwiastki i związki życia)

a) Składniki nieorganiczne (mineralne) - Metale, ich kompleksy i niemetale.

b) Składniki organiczne - Budulcowe (główne) i funkcyjne (np. sygnałowe),

metabolity i metabolity wtórne

- lipidy proste i złożone

- aminy, alkaloidy, zw. heterocykliczne, kofaktory (witaminy) etc

- tautomeria, izomeria (w tym stereoizomeria: dia- i enancio-)

- kwasowość i zasadowość, bufory, pH, np. równanie H-H

- rola wody

- cukry proste i złożone

- nukleotydy i kwasy nukleinowe

- aminokwasy, peptydy, białka proste i złożone.

2. Przekazywanie sygnałów - receptory

3. Przebieg reakcji w organizmach

a) Przemiany energii (termodynamika)

b) kataliza (enzymy i kinetyka) - teorie i pojęcia, np. kinetyka M-M.

4. Metabolizm (cykle i przemiany metaboliczne pierwotne i wtórne)

a) Anabolizm - fotosynteza, synteza białek, synteza cukrów, tłuszczów, i innych związków organicznych

b) Katabolizm - hydroliza i „spalanie”

Literatura:

Literatura podstawowa:

Biochemistry - Jeremy M. Berg, Lubert Stryer, John Tymoczko, Gregory Gatto

WH Freeman; 9th ed. 2019 oraz 8th ed. 2015 i jego tłumaczenie polskie

Biochemia, Jeremy M. Berg, Lubert Stryer, John Tymoczko, Gregory Gatto Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

Literatura uzupełniająca:

1. wybrane źródła internetowe i artykułu naukowe

2. Inne podręczniki Biochemii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)