Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody instrumentalne w analizie materiałów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-1MIAM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody instrumentalne w analizie materiałów
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
I rok II stopnia Chemia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest poznanie szerokiej gamy instrumentalnych metod jakościowej i ilościowej analizy chemicznej – teoretycznych podstaw stosowanych metod i ich praktycznego zastosowania. W ramach przedmiotu realizowana jest znaczna część treści programowych z analizy instrumentalnej. Zajęcia laboratoryjne mają na celu zapoznanie się z aparaturą, posługiwaniem się nią oraz samodzielne wykonanie analiz i opracowanie wyników. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem koncepcji projektowania uniwersalnego dotyczącego dostosowania stanowisk pracy do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Efektem kształcenia jest nabycie umiejętności i kompetencji dotyczących wyboru metod i aparatury do wykonania określonego oznaczenia analitycznego, pozyskiwania danych analitycznych, oceny dokładności, precyzji i wiarygodności oznaczeń, oceny przydatności i kosztochłonności metod instrumentalnych w analityce chemicznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki chemiczne, chemia

Rok studiów/semestr: I rok II stopnia, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy zajęć: wykład - 30 godzin, laboratorium - 15 godzin

Metody dydaktyczne: Przedmiot realizowany jest w formie wykładu oraz ćwiczeń laboratoryjnych. W ramach wykładu studenci otrzymują

przykładowe problemy analityczne do rozwiązania, które następnie są omawiane na wykładzie i podczas konsultacji.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Ogólny nakład pracy studenta: 50 (ECTS: 2)

Wykłady: 30 (ECTS: 1,2)

Zajęcia pozawykładowe: 15 (ECTS: 0,6)

Przygotowanie do zajęć/zaliczeń/egzaminów: -0,6 (ECTS:0)

Zaliczenie/egzamin/konsultacje: 5,6 (ECTS:0,2)

Literatura:

Pierwsze 4 pozycje to literatura obowiązkowa (wybrane rozdziały), pozostałe pozycje - przydatne.

1. D.A.Skoog, D.M.West, F.J.Holler, S.R.Crouch – Podstawy chemii analitycznej, tom 2

2. W. Szczepaniak – Metody instrumentalne w analizie chemicznej

3. A. Cygański – Metody spektroskopowe w chemii analitycznej

4. A. Cygański – Podstawy metod elektroanalitycznych

5. D.C. Harris – Quantitative Chemical Analysis

6. D.A. Skoog, J.J. Leary – Principles of instrumental analysis

7. G.W.Ewing – Metody instrumentalne w analizie chemicznej

8. G. McMahon – Analytical Instrumentation, Wiley

9. Kisza A. Elektrochemia cz.I i II Elektrodyka i Jonika, WNT, Warszawa.

10. Sobczyk L., Kisza A., Gatner K., Koll A., Eksperymentalna chemia fizyczna, PWN, Warszawa

11. Poradnik fizykochemiczny.

12. https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych/wnetrza/wymagania-dla-przykladowych-wnetrz/stanowisko-pracy/

13. K. Kowalski, Włącznik - projektowanie bez barier

Efekty uczenia się:

Student zna nowoczesne techniki pomiarowe stosowane w analizie chemicznej, objaśnia teoretyczne podstawy działania aparatury pomiarowej stosowanej w badaniach chemicznych (KP7_WG5).

Student potrafi stosować wybrane metody pomiarowe w celu określenia budowy związków chemicznych (KP7_UW2).

Student potrafi opracowywać wyniki badań, stosuje metody statystyczne i techniki informatyczne do analizy danych eksperymentalnych oraz dokonuje krytycznej analizy i wskazuje błędy pomiarowe, uzasadnia cel przeprowadzonych badań i ich znaczenie na tle podobnych badań (KP7_UW6).

Student potrafi pracować w zespole przyjmując w nim różne role, weryfikuje i respektuje zdanie innych członków zespołu, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych (KP7_KO2).

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie zajęć laboratoryjnych na ocenę warunkujące przystąpienie do egzaminu. Egzamin

przeprowadzany jest w formie pisemnej.

Ocena zajęć laboratoryjnych wynika z oceny krótkich kolokwiów (pisemnych) związanych z każdym ćwiczeniem oraz oceny jakości złożonych sprawozdań z wykonanych ćwiczeń.

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej obejmującej zarówno tematy opisowe jak również rozwiązywanie zadań ilustrujących różne problemy analizy instrumentalnej (umiejętność prawidłowego odczytania sygnału analitycznego i przekształcenie go w informacje jakościowe i ilościowe).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Winkler
Prowadzący grup: Emilia Grądzka, Krzysztof Winkler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest poznanie szerokiej gamy instrumentalnych metod jakościowej i ilościowej analizy chemicznej –

teoretycznych podstaw stosowanych metod i ich praktycznego zastosowania. W ramach przedmiotu realizowana jest znaczna część treści

programowych z analizy instrumentalnej. Zajęcia laboratoryjne mają na celu zapoznanie się z aparaturą, posługiwaniem się nią oraz

samodzielne wykonanie analiz i opracowanie wyników. Efektem kształcenia jest nabycie umiejętności i kompetencji dotyczących wyboru

metod i aparatury do wykonania określonego oznaczenia analitycznego, pozyskiwania danych analitycznych, oceny dokładności, precyzji i

wiarygodności oznaczeń, oceny przydatności i kosztochłonności metod instrumentalnych w analityce chemicznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki chemiczne, chemia

Rok studiów/semestr: I rok II stopnia, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy zajęć: wykład - 30 godzin, laboratorium - 15 godzin

Metody dydaktyczne: Przedmiot realizowany jest w formie wykładu oraz ćwiczeń laboratoryjnych. W ramach wykładu studenci otrzymują

przykładowe problemy analityczne do rozwiązania, które następnie są omawiane na wykładzie i podczas konsultacji.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Ogólny nakład pracy studenta: 50 (ECTS: 2)

Wykłady: 30 (ECTS: 1,2)

Zajęcia pozawykładowe: 15 (ECTS: 0,6)

Przygotowanie do zajęć/zaliczeń/egzaminów: -0,6 (ECTS:0)

Zaliczenie/egzamin/konsultacje: 5,6 (ECTS:0,2)

Literatura:

Pierwsze 4 pozycje to literatura obowiązkowa (wybrane rozdziały), pozostałe pozycje - przydatne.

1. D.A.Skoog, D.M.West, F.J.Holler, S.R.Crouch – Podstawy chemii analitycznej, tom 2

2. W. Szczepaniak – Metody instrumentalne w analizie chemicznej

3. A. Cygański – Metody spektroskopowe w chemii analitycznej

4. A. Cygański – Podstawy metod elektroanalitycznych

5. D.C. Harris – Quantitative Chemical Analysis

6. D.A. Skoog, J.J. Leary – Principles of instrumental analysis

7. G.W.Ewing – Metody instrumentalne w analizie chemicznej

8. G. McMahon – Analytical Instrumentation, Wiley

9. Kisza A. Elektrochemia cz.I i II Elektrodyka i Jonika, WNT, Warszawa.

10. Sobczyk L., Kisza A., Gatner K., Koll A., Eksperymentalna chemia fizyczna, PWN, Warszawa

11. Poradnik fizykochemiczny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Winkler
Prowadzący grup: Emilia Grądzka, Krzysztof Winkler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest poznanie szerokiej gamy instrumentalnych metod jakościowej i ilościowej analizy chemicznej –

teoretycznych podstaw stosowanych metod i ich praktycznego zastosowania. W ramach przedmiotu realizowana jest znaczna część treści

programowych z analizy instrumentalnej. Zajęcia laboratoryjne mają na celu zapoznanie się z aparaturą, posługiwaniem się nią oraz

samodzielne wykonanie analiz i opracowanie wyników. Efektem kształcenia jest nabycie umiejętności i kompetencji dotyczących wyboru

metod i aparatury do wykonania określonego oznaczenia analitycznego, pozyskiwania danych analitycznych, oceny dokładności, precyzji i

wiarygodności oznaczeń, oceny przydatności i kosztochłonności metod instrumentalnych w analityce chemicznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki chemiczne, chemia

Rok studiów/semestr: I rok II stopnia, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy zajęć: wykład - 30 godzin, laboratorium - 15 godzin

Metody dydaktyczne: Przedmiot realizowany jest w formie wykładu oraz ćwiczeń laboratoryjnych. W ramach wykładu studenci otrzymują

przykładowe problemy analityczne do rozwiązania, które następnie są omawiane na wykładzie i podczas konsultacji.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Ogólny nakład pracy studenta: 50 (ECTS: 2)

Wykłady: 30 (ECTS: 1,2)

Zajęcia pozawykładowe: 15 (ECTS: 0,6)

Przygotowanie do zajęć/zaliczeń/egzaminów: -0,6 (ECTS:0)

Zaliczenie/egzamin/konsultacje: 5,6 (ECTS:0,2)

Literatura:

Pierwsze 4 pozycje to literatura obowiązkowa (wybrane rozdziały), pozostałe pozycje - przydatne.

1. D.A.Skoog, D.M.West, F.J.Holler, S.R.Crouch – Podstawy chemii analitycznej, tom 2

2. W. Szczepaniak – Metody instrumentalne w analizie chemicznej

3. A. Cygański – Metody spektroskopowe w chemii analitycznej

4. A. Cygański – Podstawy metod elektroanalitycznych

5. D.C. Harris – Quantitative Chemical Analysis

6. D.A. Skoog, J.J. Leary – Principles of instrumental analysis

7. G.W.Ewing – Metody instrumentalne w analizie chemicznej

8. G. McMahon – Analytical Instrumentation, Wiley

9. Kisza A. Elektrochemia cz.I i II Elektrodyka i Jonika, WNT, Warszawa.

10. Sobczyk L., Kisza A., Gatner K., Koll A., Eksperymentalna chemia fizyczna, PWN, Warszawa

11. Poradnik fizykochemiczny.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)