Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioelektrochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-1PDWII-33 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioelektrochemia
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.specjalizacyjne
I rok II stopień Chemia sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne

Skrócony opis:

W wyniku realizacji zajęć studenci zdobędą wiedzę dotyczącą elektrochemii błon biologicznych i układów je modelujących. Szczególny nacisk będzie położony na poznanie metod używanych do badań błon lipidowych (metoda Langmuira, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, mikroelektroforeza).

Pełny opis:

Profil studiów: chemia

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot do wyboru z bloku II – specjalizacja

Dziedzina dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, nauki chemiczne

Rok studiów/semestr: I rok semestr 2

Wymagania wstępne: Zaliczenie w I semestrze zajęć: Elektrochemia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godzin oraz laboratorium 15 godzin

Metody dydaktyczne: Wykład z elementami aktywizującymi studentów (w sali wykładowej lub online), laboratoria (w sali ćwiczeniowej lub zdalnie-samodzielna realizacja zadań)

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: Godziny

ogólny nakład pracy studenta 50

udział w wykładach 15

udział w zajęciach poza wykładowych 15

przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów 16,3

udział w zaliczeniach/egzaminach/konsultacjach 3,8

Wskaźniki ilościowe: Godziny

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami 50

1) wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 33,8

2) o charakterze praktycznym 35

Literatura:

1. Kalinowski S. Elektrochemia membran lipidowych. Od błon komórkowych do biosensorów. Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2004

2. Bogusz W., Krok F. Elektrolity stałe, właściwości elektryczne i sposoby ich pomiaru. WNT, Warszawa 1995.

3. Dołowy K., Szewczyk A., Pikuła S., „Błony biologiczne” Wydawnictwo „Śląsk” 2003.

4. Dutkiewicz E. T., Fizykochemia powierzchni, WNT, Warszawa 1998.

5. Lasic D.D., Liposomes: from physics to applications. Elsevier, Amsterdam, 1993

6. Alberts B., Bray D., Johnson A., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P.: Podstawy biologii komórki. Wprowadzenie do biologii molekularnej. PWN, Warszawa 2005.

7. Berg J. M., Tymoczko J.L., Stryer L. Biochemia, PWN, Warszawa 2005

8. Gennis R.B.: Biomembranes: molecular structure and function, Springer-Verlag New York 1989

9. Atkins P.W. Chemia fizyczna PWN, Warszawa 2001

Efekty uczenia się:

KP7_WG1 absolwent zna i rozumie zagadnienia w zakresie rozszerzonym z chemii oraz pogłębia wiedzę z zakresu wybranej specjalizacji

KP7_WG5 absolwent zna nowoczesne techniki pomiarowe stosowane w analizie chemicznej, objaśnia teoretyczne podstawy działania aparatury pomiarowej stosowanej w badaniach chemicznych

KP7_UW4 absolwent potrafi stosować zdobytą wiedzę chemiczną do analizy problemów z chemii i dziedzin pokrewnych takich jak: biologia, ochrona środowiska, farmacja, medycyna

KP7_UW6 absolwent potrafi opracowywać wyniki badań, stosuje metody statystyczne i techniki informatyczne do analizy danych eksperymentalnych oraz dokonuje krytycznej analizy i wskazuje błędy pomiarowe, uzasadnia cel przeprowadzonych badań i ich znaczenie na tle podobnych badań

KP7_KK1 absolwent jest gotów do krytycznej oceny informacji rozpowszechnianych w mediach, szczególnie z zakresu chemii, rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literaturą fachową.

Metody i kryteria oceniania:

Student zostaje dopuszczony do zaliczenia przedmiotu, w przypadku gdy uzyskał zaliczenie z części laboratoryjnej zajęć (warunkiem zaliczenia laboratorium jest wykonanie części doświadczalnej, złożenie opisowego sprawozdania, zdanie kolokwium do każdego ćwiczenia z części teoretycznej) oraz nie posiada nieusprawiedliwionych nieobecności na wykładach.

Zaliczenie przedmiotu następuje po uzyskaniu przez studenta pozytywnego wyniku z zaliczenia w formie pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kotyńska, Monika Naumowicz, Aneta Petelska
Prowadzący grup: Joanna Kotyńska, Monika Naumowicz, Aneta Petelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Naumowicz
Prowadzący grup: Joanna Kotyńska, Monika Naumowicz, Aneta Petelska, Marcin Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Naumowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.