Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-2HUMI-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji A
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.humanistyczne
Strona przedmiotu: http://www.seipa.edu.pl/index.php/ida/881/
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące

Założenia (opisowo):

Zapoznanie się z podstawami przedsiębiorczości w warunkach globalizacji. Sposobami planowania i realizacji przedsięwzięć globalnych. Podstawy planowania biznesowego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie się z podstawami przedsiębiorczości w warunkach globalizacji, sposobami planowania i realizacji przedsięwzięć globalnych.

Poruszane zagadnienia:

Podstawy planowania biznesowego.

Istota przedsiębiorczości.

Oblicza przedsiębiorczości.

Pomiar aktywności przedsiębiorczej – porównania międzynarodowe.

Przedsiębiorczość a zatrudnienie.

Przedsiębiorczość a innowacje.

Międzynarodowy wymiar przedsiębiorczości.

Czy i jak wspierać przedsiębiorczość?

Pełny opis:

profil studiów: ogólnoakademicki

forma studiów: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: humanizujący

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne

rok studiów/semestr: chemia II st. 2-rok

liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: ćwiczenia (30 godz.).

metody dydaktyczne: warsztaty grupowe, wywiady, ćwiczenia

punkty ECTS: 2

bilans nakładu pracy studenta:

Wskaźniki ilościowe: (Godziny/ECTS)

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami : (50,0 / 2,0)

1) wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: (33,8 / 1,4)

2) o charakterze praktycznym: (35,0 / 1,4)

Bilans nakładu pracy studenta:

Ogólny nakład pracy studenta: (50,0 / 2,0)

udział w wykładach: (15,0 / 0,6)

udział w zajęciach poza wykładowych: (15,0 / 0,6)

przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów (praca własna studenta): (16,3 / 0,7)

udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminach: (3,8 / 0,2)

Literatura:

1. Przedmiot realizowany jest z wykorzystaniem platformy e-learningowej Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej która zawiera materiały filmowe oraz pliki z literaturą podstawową i uzupełniającą.

2. J. Cieślik, „Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji” Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Wyd. 2, 2008. ISBN 978-83-61408-61-1

3. www.seipa.edu.pl; www.cieslik.edu.pl

Efekty uczenia się:

Rozumie aspekty prawnej etyczne związane w ochroną władności intelektualnej, przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczności zarządzania zasobami własności intelektualnej. K_W08

Zna ogólne zasady tworzenia indywidualnych forma przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu chemii. K_W09

Potrafi określić kierunki własnego samokształcenia K_U06

Myśli i działa w sposób przedsiębiorczy. K_K07

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: Ćwiczenia 30 godzin - warsztaty grupowe, przygotowanie eseju i prezentacji na temat wybranego typu przedsiębiorczości.

Forma zaliczenia przedmiotu:

- Zaliczenie na podstawie obecności na wykładach oraz oceny punktowej eseju i prezentacji.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)