Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procesy fotochemiczne w środowisku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-JBS1-3PDWVI-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procesy fotochemiczne w środowisku
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia jakości i bezpieczeństw środowiska-przedm.fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawowymi procesami fotochemicznymi zachodzącymi w środowisku naturalnym.

Pełny opis:

Profil studiów: Jakość i bezpieczeństwo środowiska

Forma studiów: Stacjonarne

Język przedmiotu: Polski

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Rok studiów /semestr: III rok pierwszego stopnia/semestr zimowy

Punkty ECTS: 2

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: wykłady 15 godz., laboratoria 15 godz.

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w wykładach i laboratoriach: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć i zaliczeń: 16,3 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach: 3,8 godz.

Wykład: metoda podająco-aktywizująca, laboratorium: metoda aktywizująca.

1. Podstawowe pojęcia i definicje z dziedziny fotochemii

2. Kinetyka reakcji fotochemicznych; Słońce jako reagent

3. Typy reakcji fotochemicznych

4. Reakcje fotochemiczne w różnych elementach środowiska: woda, powietrze, gleba

5. Fotokataliza i fotokatalizatory

6. Wykorzystanie zjawisk fotochemicznych w ochronie środowiska

Literatura:

1. Zofia Stasicka. Procesy fotochemiczne w środowisku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2. Stefan Paszyc. Podstawy fotochemii, Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Metody badania mechanizmów reakcji fotochemicznych. Praca zbiorowa pod red. Bronisława Marciniaka. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.

4. J.P.Simons. Fotochemia i spektroskopia, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

KP6_WG7 Zna i rozumie metody i środki ograniczania oraz przeciwdziałania zagrożeniom środowiska

KP6_WG10 Zna i rozumie zagrożenia i problemy środowiskowe w skali globalnej,

regionalnej, lokalnej i osobniczej

KP6_UW1 Potrafi interpretować zjawiska i procesy fizykochemiczne zachodzące w przyrodzie

KP6_UU1 Potrafi uczyć się samodzielnie wybranych zagadnień

KP6_UU2 Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe

życie w celu podnoszenia własnych kompetencji

KP6_KO1 Jest gotów interesować się podstawowymi procesami chemicznymi

zachodzącymi w środowisku

KP6_KR2 Jest gotów do zrozumienia potrzeby podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, samodzielnie wykorzystuje informacje zgromadzone w literaturze fachowej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne wykładu i laboratorium na ocenę.

Kryteria oceniania zgodne z zasadami zapisanymi w Regulaminie Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 999 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 999 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Regulska, Aneta Sokół
Prowadzący grup: Elżbieta Regulska, Aneta Sokół
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)