Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy analityczne i interpretacyjne w analizie związków organicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-KS2-1ANI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy analityczne i interpretacyjne w analizie związków organicznych
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemi kryminalistycznej i sądowej -przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie się z podstawami spektroskopii IR, NMR oraz MS. Za szczególnym uwzględnieniem korelacji pomiędzy strukturą chemiczną

badanego związku a informacjami uzyskiwanymi x poszczególnych technik pomiarowych (IR, NMR, i MS).

Przygotowanie do samodzielnego interpretowania widm NMR od poziomu FID-u.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie się z podstawami spektroskopii IR, NMR oraz MS. Za szczególnym uwzględnieniem korelacji pomiędzy strukturą chemiczną

badanego związku a informacjami uzyskiwanymi x poszczególnych technik pomiarowych (IR, NMR, i MS).

Przygotowanie do samodzielnego interpretowania widm NMR od poziomu FID-u.

Pełny opis:

Student zapozna się z podstawami teoretycznymi spektroskopii IR, NMR oraz MS. Szczególny nacisk będzie położony na poznanie

korelacji pomiędzy strukturą chemiczną badanego związku a informacjami uzyskiwanymi przy zastosowaniu poszczególnych technik

pomiarowych (IR, NMR, i MS). Na końcowym etapie zajęć student będzie miał możliwość samodzielnego interpretowania widm znanych

związków jak też określania struktury związku na podstawie zarejestrowanych widm/danych

Literatura:

Zalecana literatura podstawowa:

1. Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej

2. R. Silverstein, F.Webster, D. Kiemle; Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych lub Tytuł oryginalny: Spectrometric

Identification of Organic Compounds

3. W. Zieliński, A. Rajca; Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych

4. W. Szczepaniak; Metody instrumentalne w analizie chemicznej,

5. A. Cygański, Podstawy metod elektroanalitycznych oraz

Metody spektroskopowe w chemii analitycznej

Zalecana literatura dodatkowa:

- J. Najbar, A.Turek; Fotochemia i spektroskopia optyczna, Ćwiczenia laboratoryjne

- K. Danzer, E. Than, D. Molch, Analityka. Ustalanie składu substancji

- J. P. Eberhart, Structural and chemical analysis of materials

- T.Nowicka-Jankowska, i wsp. Spektrofotometria UV/VIS w analizie chemicznej.

- R. Nyquist, Interpreting Infrared, Raman, and NMR Spectra [Vols 1 and 2] - (Elsevier, 2001)

- NMR - From Spectra to Structures - An Experimental Approach - 2nd Edition - 2007

Efekty uczenia się:

Wykład : wiedza

CSKA7_WG7 Zna i rozumie podstawowe metody analizy instrumentalnej związków nieorganicznych i organicznych, zna techniki,

narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych problemów analitycznych z zakresu studiowanego kierunku

CSKA7_WG4 zna i rozumie techniki i metody do rozwiązania złożonych problemów, pomiarów oraz interpretacji wyników w zakresie

studiowanego kierunku

CSKA7_WG5 zna teoretyczne podstawy działania aparatury pomiarowej i cykl życia urządzeń, stosowanych w obrębie studiowanego

kierunku oraz zna zasady bezpiecznej pracy i obsługi aparatury badawczej w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę

umiejętności

CSKA7_UW4 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do formułowania i testowania hipotez związanych z nietypowymi problemami badawczymi w zakresie studiowanego kierunku

Kompetencje społeczne

CSKA7_KK1 jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

CSKA7_KR1 jest gotów do ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych

Laboratorium:

wiedza

Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy

CSKA7_WG5 zna teoretyczne podstawy działania aparatury pomiarowej i cykl życia urządzeń, stosowanych w obrębie studiowanego

kierunku oraz zna zasady bezpiecznej pracy i obsługi aparatury badawczej w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę

umiejętności

CSKA7_UW3 potrafi integrować wiedzę z zakresu chemii, oraz prawa i kryminalistyki przy formułowaniu i rozwiązywaniu problemów i

zadań projektowych z zakresu studiowanego kierunku

CSKA7_UW7 potrafi projektować nowoczesny proces badawczy lub pomiarowy, opracowując do tego celu metody analityczne

CSKA7_UW8 potrafi dokonać oceny metod chemicznych w zakresie studiowanego kierunku

Kompetencje społeczne

CSKA7_KR2 jest gotów do profesjonalnego zachowania i przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz

przestrzegania tych zasad

Metody i kryteria oceniania:

Laboratoria: głownie interpretacja widm IR i NMR oraz MS, efekty konformacyjne spektroskopia 2D NMR

Wykład: Omówienie techniki: MS, IR, NMR oraz UV i ich zastosowanie w badaniu struktury związków organicznych.

Zasady zaliczenia przedmiotu: obecność na wykładach (ocena aktywności) na laboratoriach ocena pracy pisemnej (3 kartkówki) oraz

ocena z odpowiedzi ustnej (3 odpowiedzi).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wałejko
Prowadzący grup: Aneta Baj, Piotr Wałejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zapoznanie się z podstawami spektroskopii IR, NMR oraz MS. Za szczególnym uwzględnieniem korelacji pomiędzy strukturą chemiczną

badanego związku a informacjami uzyskiwanymi x poszczególnych technik pomiarowych (IR, NMR, i MS).

Przygotowanie do samodzielnego interpretowania widm NMR od poziomu FID-u.

Pełny opis:

Student zapozna się z podstawami teoretycznymi spektroskopii IR, NMR oraz MS. Szczególny nacisk będzie położony na poznanie

korelacji pomiędzy strukturą chemiczną badanego związku a informacjami uzyskiwanymi przy zastosowaniu poszczególnych technik

pomiarowych (IR, NMR, i MS). Na końcowym etapie zajęć student będzie miał możliwość samodzielnego interpretowania widm znanych

związków jak też określania struktury związku na podstawie zarejestrowanych widm/danych

Literatura:

Zalecana literatura podstawowa:

1. Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej

2. R. Silverstein, F.Webster, D. Kiemle; Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych lub Tytuł oryginalny: Spectrometric

Identification of Organic Compounds

3. W. Zieliński, A. Rajca; Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych

4. W. Szczepaniak; Metody instrumentalne w analizie chemicznej,

5. A. Cygański, Podstawy metod elektroanalitycznych oraz

Metody spektroskopowe w chemii analitycznej

Zalecana literatura dodatkowa:

- J. Najbar, A.Turek; Fotochemia i spektroskopia optyczna, Ćwiczenia laboratoryjne

- K. Danzer, E. Than, D. Molch, Analityka. Ustalanie składu substancji

- J. P. Eberhart, Structural and chemical analysis of materials

- T.Nowicka-Jankowska, i wsp. Spektrofotometria UV/VIS w analizie chemicznej.

- R. Nyquist, Interpreting Infrared, Raman, and NMR Spectra [Vols 1 and 2] - (Elsevier, 2001)

- NMR - From Spectra to Structures - An Experimental Approach - 2nd Edition - 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)