Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny - Wybrane aspekty badań śladów biologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-KS2-2MON2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny - Wybrane aspekty badań śladów biologicznych
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemi kryminalistycznej i sądowej -przedm.monograficzne
II rok II stopień Chemia kryminalistyczna i sądowa sem. letni
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Treści przedmiotu Wybrane aspekty badań śladów biologicznych zawierają zagadnienia związane z charakterystyką śladów biologicznych, możliwościami ich powstawania , metodami ujawniania oraz wybranymi metodami i procedurami badawczymi stosowanymi współcześnie w naukach kryminalistycznych. Studenci uzyskują podstawową wiedzę w zakresie możliwości powstawania śladów biologicznych oraz technik śledczych jak i niektórych metod analitycznych stosowanych we współczesnej kryminalistyce.

Pełny opis:

Wykład zawiera zagadnienia związane z niektórymi metodami badań śladów biologicznych stosowanych współcześnie w naukach kryminalistycznych. Studenci uzyskują podstawową wiedzę w zakresie możliwości powstawania śladów biologicznych oraz technik śledczych jak i niektórych metod analitycznych stosowanych we współczesnej kryminalistyce.

Zagadnienia :

1. Ślady kryminalistyczne, podział śladów.

2. Ślady biologiczne. Krew. DNA.

3. Terroryzm i katastrofy masowe. Wykorzystanie metod biologii molekularnej.

4. Elementy medycyny sądowej.

5. Wybrane aspekty analizy śladów biologicznych metodami chemicznymi.

Liczba godzin: 15

wykład 15 godzin

Metody nauczania: wykład informacyjno-aktywizujący z wykorzystaniem środków audiowizualnych (w sali wykładowej lub on-line).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Z. Ruszkowski, Fizykochemia kryminalistyczna, Wydawnictwo Problemów Kryminalistyki CLKP, Warszawa

2. I. Bogusz. M. Bogusz, Ślady biologiczne, Centrum Szkolenia Policji, Legionowo, 2003.

3.Ryszard Słomski, Analiza DNA. Teoria i praktyka, 2008.

4. Dobre praktyki technika kryminalistyki, pod red. A. Frankowskiego i P. Trojanowskiego, Wyd. CLKP, Warszawa, 2020

Literatura uzupełniająca:

1. Czasopismo „Problemy kryminalistyki”.

2. Czasopisma „ Kwartalnik policyjny”, „Policja”.

3. Publikacje w czasopismach naukowych

Efekty uczenia się:

KA7_UW4 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do formułowania i testowania hipotez związanych z nietypowymi problemami badawczymi w zakresie studiowanego kierunku

KP7_KO1 jest gotów do działalności w obszarze związanym ze studiowanym kierunkiem, w tym wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego

KA7_UW1 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; integrować uzyskane informacje oraz dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, oraz formułować wnioski

KP7_KR3 jest gotów do rozwijania dorobku zawodu i podtrzymywania etosu zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia wykładu: egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Zambrzycka-Szelewa
Prowadzący grup: Elżbieta Zambrzycka-Szelewa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Zambrzycka-Szelewa
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)