Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-OS1-3EOS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia ochrony środowiska
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ochrony środowiska-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Matel
Prowadzący grup: Mariusz Mak, Anna Matel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Ekonomia ochrony środowiska” jest zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami ekonomii środowiska, rolą środowiska w procesach rozwoju gospodarczego. Studenci poznają rolę rynku w efektywnym użytkowaniu zasobów naturalnych oraz problemy związane z zawodnością rynku, w tym zwłaszcza teorię kosztów zewnętrznych, metody ekonomicznej wyceny dóbr środowiskowych, problematykę dóbr publicznych w odniesieniu do ochrony środowiska.

Pełny opis:

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: trzeci rok / piąty semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

Wykład - 15 godzin,

Ćwiczenia - 15 godzin

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, angażujący studentów

Metody aktywnego uczestnictwa na ćwiczeniach: dyskusja, metoda case study, praca w grupach

Forma zaliczenia przedmiotu:

Wykład: egzamin końcowy ustny

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie prac grupowych wykonywanych w trakcie zajęć, prac projektowych wykonywanych częściowo w trakcie zajęć oraz poza zajęciami, na podstawie kolokwium końcowego

Punkty ECTS: 2 pkt

Wskaźniki ilościowe

Aktywność studenta:

Udział w wykładach – 15 godz.

Udział w ćwiczeniach - 15 godz.

Udział w konsultacjach – 2 godz.

Egzamin – 2 godz.

Przygotowanie się do egzaminu – 8 godz.

Przygotowanie się do kolokwium – 8 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 34 godz., 1,4 ECTS

o charakterze praktycznym – 16 godz. 0,6 ECTS

Literatura:

Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004

Żylicz T. , Cena przyrody, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2013

Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

Fiedor i in., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002

E. Sidorczuk-Pietraszko, Wdrażanie koncepcji zielonej gospodarki w regionach Polski, Wyd. UwB, Białystok 2020.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.