Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-OS1-3OPR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Ochrona przyrody
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ochrony środowiska-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student podczas kursu pozna stan wiedzy i dowie się, jak wygląda ochrona przyrody w XXI wieku.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu 320-ES1-2OPR jest wprowadzenie studenta w zagadnienia z zakresu ochrony przyrody. Podczas realizacji przedmiotu

student poznaje pięć głównych przyczyny wymierania gatunków: niszczenia siedlisk, zanieczyszczenia środowiska, gatunki inwazyjne i

nadmierną eksploatację populacji oraz zmiany klimatu. Potrafi zdefiniować zagrożenia przyrody w makro- i mikroskali. Określa motywy,

koncepcje i formy ochrony przyrody ( w tym czynne i bierne) na świecie i w Polsce. Zna międzynarodowe konwencje dotyczące ochrony

przyrody, w tym Ramsar, Cites i in. Potrafi zdefiniować, jak konsumpcyjny stosunek do rzeczywistości może uszczuplać zasoby naturalne. Tłumaczy, na ile rozwój zrównoważony może przyczynić się do harmonijnego rozwoju cywilizacji jak i regionu. Zna koncepcję eco-city i smart city.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, forma studiów: studia dzienne, stacjonarne I stopnia, rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł

kierunkowy (ochrona środowiska), dziedzina i dyscyplina nauki: nauki przyrodnicze, ochrona środowiska, rok studiów/semestr:

III rok/V semestr, wymagania wstępne:-, , liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład – 30 godz., konwersatoria - 30 godz.,

metody dydaktyczne: wykład, konwersatorium. ECTS: 4, bilans nakładu pracy studenta:Ogólny nakład pracy studenta: 100 godz. w

tym: udział w wykładach: 30 godz.;przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 33 godz.; udział w konsultacjach i zaliczeniach: 7

godz. , wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 67 godz.,

ECTS: 2,7, o charakterze praktycznym: 70 , ECTS: 2,8.

Tematyka wykładów:

1. Relacje między ekologią a ochroną przyrody. Przypomnienie podstawowych pojęć ekologicznych.

2. Historia ochrony przyrody na świecie i w Polsce. Motywy i koncepcje ochrony przyrody.

4. Wpływ poszczególnych form użytkowania środowiska przez człowieka na przyrodę, antropogeniczne przyczyny wymierania gatunków.

5. Kategorie obszarów chronionych. Ustawa o Ochronie Przyrody. Organizacje ochrony przyrody w Polsce i na świecie.

6. Formy ochrony przyrody w Polsce, w tym Parki Narodowe, , Natura 2000; Dyrektywy – Siedliskowa i Ptasia i inne..

7. Formy ochrony przyrody o wymiarze ponadpaństwowym (rezerwaty biosfery, konwencja Ramsar, etc).

8. Konwencje międzynarodowe związane z ochroną przyrody i inicjatywy „ekologiczne”. Ochrona przyrody w skali krajobrazu, gospodarka

w ekosystemach, restytucja ekologiczna. Zarządzanie adaptacyjne.

9. Krajowe i międzynarodowe organizacje pozarządowe związane z ochroną przyrody.

10. Zanieczyszczenie środowiska (powietrza, wód, gleb). Skutki dla przyrody.

11. Korytarze ekologiczne. Autostrady i drogi szybkiego ruchu a ochrona przyrody – fragmentacja siedlisk.

12. Trwałe użytkowanie populacji.

13. Gatunki obce i inwazyjne oraz zasady interwencji wg UE.

14. Sposoby wyznaczania obszarów chronionych.

15. Koncepcja eco-city i smart city, ochrona przyrody w krajobrazie miejskich. Ochrona przyrody na co-dzień oraz OP w mojej okolicy/

Regionie.

16. Nowoczesne formy ochrony przyrody czynnej w XXI wieku.

17. Założenia Agendy 2030 Idee zrównoważonego rozwoju.

Literatura:

1. Pullin A. S. 2005. Biologiczne podstawy ochrony przyrody.

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

2. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. 2008. Ochrona środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Symonides E. 2007. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

oraz:

Aktualne publikacje naukowe na tematy związane z Ochrona przyrody z renomowanych czasopism.

Efekty uczenia się:

KA6_WG6, KA6_WK10, KA6_UK8, KA6_UU11, KA6_KK1, KA6_KO2.

WG5, WG6, WG7, WG8, WK10, UW1, UW4, UW5, UW6, UK8, UO9, UO10, UU11, KK1, KO2, KR3, KR4.

Wykład:

1. Student potrafi powiązać ochronę przyrody z innymi dziedzinami wiedzy.

2. Student opisuje motywy, koncepcje i formy ochrony przyrody w Polsce i na świecie.

3. Definiuje zagrożenia dla przyrody i potrafi je minimalizować stosując zasady rozwoju zrównoważonego.

Konwersatoria:

1. Student definiuje ochronę przyrody przestrzenną i gatunkową.

2. Student definiuje antropogeniczne i nieantropogeniczne zagrożenia dla przyrody i dokonuje przeglądu narzędzi i metod, które mogą im

zapobiec.

3. Student wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy i świadomość poszanowania pracy własnej i innych.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzanie obecności na zajęciach, egzamin pisemny podsumowujący przedmiot (pytania otwarte, opisowe i test zamknięty), ocena za

wystąpienie i udział w dyskusji podczas konwersatoriów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Ratkiewicz
Prowadzący grup: Mirosław Ratkiewicz, Magdalena Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.