Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy biotechnologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-OS1-3PBI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy biotechnologii
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ochrony środowiska-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami wstępującymi w biotechnologii, historią biotechnologii, rodzajami podziału biotechnologii, zaletami procesów biotechnologicznych, czynnikami biotycznymi warunkującymi procesy biotechnologiczne, bioprocesowaniem. Zostaną również przybliżone zagadnienia dotyczące zastosowań współczesnej biotechnologii w przemyśle, rolnictwie, medycynie i ochronie środowiska. Podczas ćwiczeń studenci poznają nowoczesne metody analiz związków bioaktywnych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów /semestr: II rok pierwszego stopnia / semestr letni

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości z biochemii.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład – 15 godz., laboratorium – 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia laboratoryjne.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta: 60 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz.; udział w zajęciach laboratoryjnych: 15 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 25 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 5 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 34 godz., 1,4 pkt. ETCS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 35 godz., 1,4 pkt. ETCS

Celem wykładów jest zapoznanie studenta z problemami współczesnej biotechnologii (np. bioprocesy, biotransformacje, organizmy modyfikowane genetycznie, terapia genowa, biofarmaceutyki, ksenotransplantacje, fermentacje, biopaliwa), zastosowaniem metod biotechnologicznych w oczyszczaniu środowiska (bioremediacja, fitoremediacja) oraz wykorzystania organizmów w medycynie, rolnictwie, przemyśle i ochronie środowiska.

Celem laboratorium jest poznanie metod analizy związków biologicznie czynnych ważnych dla gospodarki człowieka.

Podczas zajęć student zdobywa umiejętność rozumienia możliwości gospodarczego i naukowego wykorzystania organizmów pro- i eukariotycznych w medycynie, rolnictwie, przemyśle i ochronie środowiska.

Literatura:

1. Klimiuk E., Łebkowska M., Biotechnologia w ochronie środowiska. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2005.

2. Ratledge C., Kristiansen B., Podstawy biotechnologii. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2011.

3. Malepszy S. (red.), Biotechnologia roślin. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2011.

4. Zwierzchowski L. (red.), Biotechnologia zwierząt. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1997.

5. Bednarski W., Repsa A. (red.), Biotechnologia żywności. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003.

6. Buchowicz J., Biotechnologia molekularna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2009.

7. Kayser O., Müller r.H., Biotechnologia farmaceutyczna. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa, 2003.

8. Biotechnologia – kwartalnik.

Efekty uczenia się:

1. Student analizuje rolę biotechnologii w gospodarce, przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska na podstawie najnowszych doniesień naukowych (czasopisma fachowe, internet): K_W02, K_W14, K_W15, K_U08

2. Student posługuje się terminologią fachową w celu opisu procesów biotechnologicznych oraz biotransformacji związków organicznych: K_W02, K_W14, K_W15, K_U06, K_U08, K_K08, K_K09

3. Student wymienia i opisuje metody pozyskiwania organizmów genetycznie modyfikowanych oraz ich znacznie w gospodarce człowieka: K_W02, K_W14, K_W15, K_U07, K_U08

4. Student samodzielnie zdobywa informacje dotyczące znaczenia biotechnologii w przemyśle, zdrowiu człowieka, rolnictwie i oczyszczaniu środowiska: K_W02, K_W14, K_W15, K_U06, K_U07, K_U08, K_K02, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09

5. Student weryfikuje poglądy i kontrowersje wokół biotechnologii: K_W14, K_W15, K_U06, K_U07, K_U08, K_K05, K_K09

6. Student jest otwarty na konieczność aktualizowania i pogłębiania wiedzy z zakresu biotechnologii i jej zastosowania w gospodarce człowieka: K_W14, K_W15, K_U07, K_U08, K_K02, K_K08

7. Student za pomocą metod fizyko-chemicznych izoluje, wykrywa i oznacza zawartość substancji bioaktywnych o znaczeniu biotechnologicznym: K_W11, K_U01, K_U02, K_U11, K_K02, K_K04, K_K06.

8. Student prawidłowo interpretuje wyniki z przeprowadzonych analiz zawartości substancji bioaktywnych i aktywności enzymów: K_W11, K_U01, K_U02, K_U11, K_K02.

9. Student postępuje zgodnie z zasadami BHP ponosząc odpowiedzialność za sprzęt, aparaturę oraz pracę własną i innych: K_U01, K_K04, K_K06.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie pisemnych kolokwiów (w trakcie laboratorium), bieżąca ocena studentów (aktywność w dyskusji podczas laboratorium), zaliczenia sprawozdań, pisemnego końcowego testu zaliczeniowego obejmującego wiedzę przekazaną w czasie wykładów. Wymagana jest ocena pozytywna z każdego z ww.

Ilościowe kryteria oceny osiągnięć weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych na Wydziale Biologii (zgodne z paragrafem 23 ust. 6 Regulaminu studiów UwB z dnia 26 czerwca 2019 r.).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bajguz
Prowadzący grup: Andrzej Bajguz, Alicja Piotrowska-Niczyporuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.