Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-2BIO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioetyka
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
II rok II st. Biologia sądowa - sem. letni
II rok II st. Biologia środowiskowa - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Założenia (opisowo):

Student biologii ma ukończone studia pierwszego stopnia.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami bioetyki. Bioetyka jest dziedziną interdyscyplinarną, z pogranicza biologii, medycyny, filozofii, socjologii i psychologii. W szerszym ujęciu stanowi nurt etyki ekologicznej, obejmującej w swoich rozważaniach wszelkie formy życia. W związku z tym na wykładach poruszane będą zagadnienia dotyczące praw i interesów zwierząt oraz ekologii płytkiej i ekologii głębokiej. Węższe ujęcie bioetyki stanowi nurt etyki medycznej, w ramach której obserwuje się coraz większy rozdźwięk między postępem naukowym i tradycyjną moralnością. Omawiane podczas wykładu konkretne problemy, takie jak, np. aborcja, inżynieria genetyczna czy transplantacje, prezentują również nasilający się współcześnie konflikt między ujmowaniem życia ludzkiego w kategoriach wartości i w kategoriach jakości.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł podstawowy

Dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina filozofia

Rok studiów/ semestr: II rok, IV semestr (letni)

Wymagania wstępne: brak

Metody dydaktyczne - wykład i konsultacje

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład - 15 godz.

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

Ogólny nakład pracy studenta: 25 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz.;

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 8,1 godz.;

udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 1,9 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 16,9 godz. (0,7 ECTS), nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 10 godz. (0,4 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

P. Singer. Etyka praktyczna

Warszawa 2008. (https://docer.pl/doc/xsvsx05)

D. Ślęczek-Czakon, Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych, Katowice 2004. (https://docplayer.pl/219751-Danuta-sleczek-czakon-problem-wartosci-i-jakosci-zycia-w-sporach-bioetycznych.html)

Literatura uzupełniająca:

M. Dziubek-Hovland, Przyroda nie należy do człowieka. Sylwetka i ekofilozofia Arne Naessa na tle norweskiej filozofii ekologicznej. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra k. Bielska-Białej, 2004.

Literatura uzupełniająca -artykuły online:

R. J. Howard and D. L. Cornell, Ethical Issues in Organ Procurement and Transplantation; 2016. (https://www.intechopen.com/chapters/52101)

K. Weintraub, Meet the pigs that could solve the human organ transplant crisis; 2019. (https://www.technologyreview.com/2019/11/01/132110/meet-the-pigs-that-could-solve-the-human-organ-transplant-crises/)

R. Truog, Death is universal, but sometimes murky; 2018. (https://bioethics.hms.harvard.edu/news/death-universal-sometimes-murky)

C. Gustafsson, Scientific Background on the Nobel Prize in Chemistry 2020. A TOOL FOR GENOME EDITING: 2020. (https://www.nobelprize.org/uploads/2020/10/advanced-chemistryprize2020.pdf)

S. Stucki, Towards a Theory of Legal Animal Rights: Simple and Fundamental Rights; 2020. (https://doi.org/10.1093/ojls/gqaa007)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. student zna i rozumie uwarunkowania społeczno-gospodarcze, etyczne i prawne prowadzenia edukacji i badań biologicznych (KA7_WK8)

Umiejętności:

2. student potrafi dobierać adekwatną do postawionych celów metodę badawczą, interpretować uzyskane wyniki, formułować wnioski na ich podstawie, jak i na podstawie danych z literatury (KA7_UW1)

3. student potrafi korzystając z różnych baz danych dobierać literaturę naukową polsko- i obcojęzyczną właściwie do postawionych zadań, uzyskane informacje syntetyzować i poddawać krytycznej analizie (KA7_UW5)

Kompetencje społeczne:

4. student jest gotów do systematycznego zapoznawania się z najnowszymi osiągnieciami naukowymi w celu rozwiazywania problemów (KA7_KK1)

5. student jest gotów do stosowania zasad etyki w życiu codziennym i pracy zawodowej (KA7_KR4)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny/praca pisemna.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w załączniku („Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku”) do Uchwały nr 2527 Senatu UwB z dnia 26.06.2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Smakulska
Prowadzący grup: Joanna Smakulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)