Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filogenetyka molekularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-2FIM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filogenetyka molekularna
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
II rok II st. BM - semestr zimowy
II rok II st. MzB - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przydatna będzie wiedza zdobyta podczas studiowania wcześniejszych przedmiotów na kierunku Biologia, w szczególności związanych z genetyką i biologią molekularną.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu Filogenetyka molekularna jest zapoznanie studentów w sposób pogłębiony z fachową terminologią oraz metodami konstruowania drzew filogenetycznych na podstawie analizy sekwencji DNA i sekwencji białek oraz macierzy dystansów genetycznych, zdobycie umiejętności ich stosowania w praktyce w celu odtworzenia przebiegu filogenezy a także testowanie statystyczne uzyskanych drzew filogenetycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki, forma studiów: studia dzienne, stacjonarne II stopnia, rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł

specjalnościowy, dziedzina i dyscyplina nauki: nauki przyrodnicze, biologia, rok studiów/semestr:

II rok/II semestr, wymagania wstępne:-,

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz., laboratorium – 0 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, wykład problemowy, pokaz, konsultacje

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 25 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 16 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach poza-wykładowych: 0 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 1 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 9 godz.

Literatura:

1. Hall. B. Łatwe drzewa filogenetyczne. Warszawa 2008.

2. https://www.megasoftware.net/

3. Hall B (2013) Building Phylogenetic Trees from Molecular Data With MEGA. Molecular Biology and Evolution 30:1229-1235. (https://academic.oup.com/mbe/article/30/5/1229/992850?login=true).

4. Najnowsze publikacje w temacie.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie:

KA7_WG1 jedność i różnorodność organizmów z uwzględnieniem złożoności procesów i zjawisk przyrodniczych

KA7_WG5 mechanizmy specjacji i ewolucji organizmów żywych

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do:

KA7_KK1 systematycznego zapoznawania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w celu rozwiązywania problemów

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach (minimum 80%), możliwość odrobienia nieobecności podczas konsultacji, zaliczenie pisemne, pytania otwarte i zamknięte (KA_WG!, WG5,KK1).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Ratkiewicz
Prowadzący grup: Mirosław Ratkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

identyczny jak w części ogólnej

Pełny opis:

identyczny jak w części ogólnej

Literatura:

Identyczna jak w części ogólnej

Uwagi:

brak.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Ratkiewicz
Prowadzący grup: Maciej Matosiuk, Mirosław Ratkiewicz, Magdalena Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

identyczny jak w części ogólnej

Pełny opis:

identyczny jak w części ogólnej

Literatura:

Identyczna jak w części ogólnej

Uwagi:

brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)