Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru - Technologie fitoremediacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-2PDW2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru - Technologie fitoremediacyjne
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.fakultatywne
II rok II st. Biologia sądowa - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
monograficzne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Student/ka powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu chemii, fizjologii roslin oraz mikrobiologii

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie nowoczesnych i opartych na naturalnych właściwościach roślin technik stosowanych w remediacji zanieczyszczonego środowiska naturalnego zarówno nieużytków jak i obszarów wiejskich i miejskich.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarna, obecnie tryb prowadzenia przedmiotu ze względu na pandemię zdalny (platforma MS Teams)

Rodzaj przedmiotu do wyboru

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr II rok drugiego stopnia, semestr letni

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Student powinien posiadać zakres ogólnych wiadomości z chemii ogólnej i analitycznej, chemii organicznej, biochemii, biologii komórki i fizjologii roślin oraz ochrony środowiska.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład – 15 godz., konwersatorium – 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, przygotowanie i przedstawienie prezentacji na wybrany w ramach przedmiotu temat

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę konwersatorium na podstawie prezentacji, zaliczenie na ocenę wykładu.

Punkty ECTS : 3

Bilans nakładu pracy studenta

Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz.;

udział w konwersatorium: 15 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 41,3 godz.; udział w konsultacjach i zaliczeniach: 3,8 godz..

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33,8 godz., 1,4 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 60,0 godz., 2,4 pkt. ECTS

Literatura:

podręczniki akademickie i artykuły przeglądowe i oryginalne na temat fitoremediacji

Kacprzak M, Fijałkowski K. Fitoremediacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020

Kononowicz AK, Macioszek VK. Fitoremediacja. w: Biotechnologia Roślin: Nowa Biotechnologia, S. Malepszy (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, 581-607.

Macioszek VK, Gizińska E, Kononowicz AK, Praktyki fitoremediacyjne, [W:] Zastosowanie roślin w naukach medycznych i przyrodniczych, red. M. Janiszewska, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2020, s. 104-124.

Gawroński S.W. Greger M., Gawrońska 2011. Plant taxonomy in metal phytoremediation. In: Eds. Sherameti I., Varma A. 2011. Detoxification of Heavy Metals, Springer-Verlag: 91-110.

Gawroński S.W. 2011. Fitoremediacja terenów zurbanizowanych jako środek poprawy jakości życia. In: Zielone strategie na rzecz środowiska. Arti Grafiche La Torre:137-149.

Efekty uczenia się:

Student opisuje wzajemne złożone powiązania organizmów ze środowiskiem ze szczególnym uwzględnieniem roślin ( KA7_WG3)

Student wykazuje jedność i różnorodność organizmów z uwzględnieniem złożoności procesów i zjawisk przyrodniczych (KA7_WG1)

Student potrafi korzystając z różnych baz danych dobierać literaturę naukową polsko- i obcojęzyczną właściwie do postawionych zadań, uzyskane informacje syntetyzować i poddawać krytycznej analizie (KA7_UW5)

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie i przedstawienie przez studenta (pojedynczo lub w parze) prezentacji multimedialnej na wybrany z listy temat ściśle powiązany z przedmiotem (konwersatorium) oraz pozytywna ocena z zaliczenia wykładów. Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Violetta Macioszek
Prowadzący grup: Violetta Macioszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

dodatkowe
monograficzne
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie nowoczesnych i opartych na naturalnych właściwościach roślin technik stosowanych w remediacji zanieczyszczonego środowiska naturalnego zarówno nieużytków jak i obszarów wiejskich i miejskich.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarna, obecnie tryb prowadzenia przedmiotu ze względu na pandemię zdalny

Rodzaj przedmiotu do wyboru

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr III rok pierwszego stopnia, semestr letni

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Student powinien posiadać zakres ogólnych wiadomości z chemii

ogólnej i analitycznej, chemii organicznej, biochemii, biologii komórki, fizjologii roślin i ochrony środowiska.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład – 15 godz., konwersatorium – 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, przygotowanie i przedstawienie prezentacji na wybrany w ramach przedmiotu temat

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę konwersatorium na podstawie prezentacji, zaliczenie na ocenę wykładu (test).

Punkty ECTS : 3

Bilans nakładu pracy studenta

50 godz., w tym:

udział w wykładach: 15 godz.

konwersatoriach 15 godz.

przygotowanie do zajęć i zaliczeń 16 godz.

udział w konsultacjach i zaliczeniach 4 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 36,6 godz., 2 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 55,0 godz., 3,4 pkt. ECTS

Literatura:

podręczniki akademickie i artykuły przeglądowe i oryginalne na temat fitoremediacji

Kononowicz AK, Macioszek VK. Fitoremediacja. w: Biotechnologia Roślin: Nowa Biotechnologia, S. Malepszy (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, 581-607.

Macioszek VK, Gizińska E, Kononowicz AK, Praktyki fitoremediacyjne, [W:] Zastosowanie roślin w naukach medycznych i przyrodniczych, red. M. Janiszewska, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2020, s. 104-124.

Gawroński S.W. Greger M., Gawrońska 2011. Plant taxonomy in metal phytoremediation. In: Eds. Sherameti I., Varma A. 2011. Detoxification of Heavy Metals, Springer-Verlag: 91-110.

Gawroński S.W. 2011. Fitoremediacja terenów zurbanizowanych jako środek poprawy jakości życia. In: Zielone strategie na rzecz środowiska. Arti Grafiche La Torre:137-149.

Uwagi:

1. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji na wybrany temat (konwersatorium)

2. Pozytywna ocena z zaliczenia wykładów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.