Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru - Techniki molekularne w kryminalistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-2PDW3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru - Techniki molekularne w kryminalistyce
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.fakultatywne
II rok II st. Biologia Molekularna - sem. letni
II rok II st. Biologia sądowa - sem. letni
II rok II st. Biologia środowiskowa - sem. letni
II rok II st. Mikrobiologia z Biotechnologią - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia laboratoryjne 320-BS2-2PDW3 mają służyć pokazaniu możliwości, jakie stwarzają techniki biologii molekularnej w kryminalistyce. Podczas laboratorium student zdobywa umiejętności praktyczne izolacji DNA ze śladów biologicznych z domniemanego miejsca przestępstwa. Student nabywa umiejętności genetycznej identyfikacji osób poprzez sporządzanie ich profili genetycznych na podstawie analizy DNA mikrosatelitarnego. Student potrafi przeprowadzić analizę genetycznej identyfikacji płci z materiału genetycznego zabezpieczonego na miejscu zbrodni. Student nabywa umiejętności molekularnej identyfikacji gatunków, w tym tych objętych prawną ochroną gatunkową oraz zapoznaje się z systemem genetycznych kodów kreskowych BOLD. Student potrafi przedstawić podstawowe techniki biologii molekularnej stosowane w kryminalistyce.

Pełny opis:

Laboratoria:

1. Podstawowe techniki analizy DNA- ćwiczenia i zasady pipetowania.

2. Izolacja DNA ze śladów biologicznych.

a) Pobieranie materiału biologicznego, przechowywanie i przewożenie próbek.

b) Izolacja DNA ze śladów biologicznych na kolumnach ze złożem krzemionkowym – ślady krwi zabezpieczone z miejsca przestępstwa.

c) Elektroforeza na żelu agarozowym – sprawdzenie jakości i ilości DNA.

3. Wykorzystanie loci mikrosatelitarnego DNA w kryminalistyce.

a) Nastawienie reakcji PCR multipleks – loci mikrosatelitarnego DNA.

b) Przygotowanie prób do analiz w sekwenatorze kapilarnym – denaturacja produktów reakcji multipleks PCR.

c) Elektroforetyczny rozdział produktów reakcji multipleks PCR w sekwenatorze kapilarnym.

d) Analiza długości fragmentów mikrosatelitarnego DNA z wykorzystaniem narzędzia Auto Bin w programie GeneMapper v4.0.

e) Interpretacja uzyskanych wyników: porównanie profili genetycznych uzyskanych z różnych próbek zabezpieczonych na miejscu przestępstwa.

4. Molekularna identyfikacja gatunków w systemie BOLD – cz. I

a) Genetyczne kody kreskowe: system BOLD – podstawy teoretyczne

b) Reakcja PCR – powielenie fragmentu oksydazy cytochromowej I (COI) z wykorzystaniem starterów uniwersalnych LepF i LepR.

5. Molekularna identyfikacja gatunków w systemie BOLD – cz. II

a) Przygotowanie prób przed reakcją sekwencjonowania – clean up kolumnowy.

b) Przeprowadzenie reakcji sekwencjonowania.

6. Molekularna identyfikacja gatunków w systemie BOLD – cz. III

a) Przygotowanie prób do analiz w sekwenatorze kapilarnym – usuwanie nieprzyłączonych dideoksynukleotydów (ddNTP).

b) Rozdział produktów reakcji sekwencjonowania w sekwenatorze kapilarnym.

7. Molekularna identyfikacja gatunków w systemie BOLD – cz. IV

a) Oglądanie uzyskanych sekwencji DNA - program ChromasLite.

b) Dopasowanie sekwencji w programie BioEdit.

c) Identyfikacja gatunków z wykorzystaniem narzędzia BLAST (NCBI).

d) Identyfikacja gatunków z wykorzystaniem systemu BOLD.

e) Praca ze stroną internetową systemu BOLD.

8) Techniki molekularne w kryminalistyce: referaty studentów – cz.I

a) Zastosowanie analizy mtDNA w badaniach kryminalistycznych.

b) Genetyczny portret pamięciowy.

c) Badania oparte o RNA w kryminalistyce.

d) Analiza DNA jako nowoczesne narzędzie technik kryminalistycznych wykorzystywanych przez Zespoły ds. Przestępstw Niewykrytych.

e) Wykorzystanie testów genetycznych w postępowaniach o ustalenie ojcostwa.

f) Analiza DNA w badaniach identyfikacyjnych ludzi.

9) Techniki molekularne w kryminalistyce: referaty studentów – cz.II

a) Molekularne metody identyfikacji gatunkowej zwierząt wykorzystywane w ekspertyzach sądowych.

b) Botanika sądowa.

c) DNA a pochodzenie człowieka – znaczenie badania pochodzenia biogeograficznego dla współczesnej kryminalistyki.

d) Wykorzystanie informacji zapisanej na chromosomie Y w procesie karnym.

e) Genetyczny odcisk palca.

f) Genetyka entomologiczno-sądowa.

10) Sprawdzian wiedzy i nabytych umiejętności.

Literatura:

1. Bal J. (red.). 2001. Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. PWN. Warszawa.

2. Słomski R. (red.). 2004. Przykłady analiz DNA. AR Poznań.

3. Pilot M. i Rutkowski R. (red). 2005. Zastosowanie metod molekularnych w badaniach ekologicznych. MiIZ PAN Warszawa.

4. Ratkiewicz. M i Borkowska A. 2002. Zastosowanie technik molekularnych w ekologii. Wiadomości Ekologiczne, tom 48, zeszyt 2.

5. Węgleński P. (red.). 2006. Genetyka molekularna. PWN. Warszawa. (nowe wydanie)

Literatura uzupełniająca:

1. „Genetyka + Prawo” Kwartalnik Naukowy Zakładu Genetyki Molekularnej i Sądowej, Collegium Medicum UMK

Efekty uczenia się:

1. Student wymienia i wyjaśnia zasady działania podstawowych techniki molekularnych stosowanych w badaniach kryminalistycznych i zna aparaturę służącą do ich wykonywania. WG6, UW2

2. Student zna i rozumie reguły rządzące wolnym rynkiem, przepisy prawne związane z biologicznym materiałem dowodowym stosowane w sądownictwie oraz prawo autorskie. WK9

3. Student zna sposoby molekularnej identyfikacji taksonów zwierząt, roślin i grzybów, osobników w obrębie gatunku (w tym człowieka) z prób materiału genetycznego zabezpieczonego na miejscu przestępstwa. WG6, UW1, UW3

4. Student zna znaczenie oraz potrafi wymienić przykłady i zasady działania technik stosowanych do ustalenia ojcostwa, sporządzenia genetycznego profilu pamięciowego oraz potrafi wymienić i scharakteryzować różne rodzaje markerów genetycznych stosowanych w badaniach kryminalistycznych. WG2, WG6

5. Student jest świadomy możliwości badawczych i aplikacyjnych, jakie dają techniki molekularne stosowane w kryminalistyce, jak i ograniczeń. WG7, WG8, WG9

6. Student pod kierunkiem opiekuna naukowego planuje i wykonuje proste zadania badawcze wykorzystując narzędzia badań laboratoryjnych. UW1, UW2

7. Student potrafi posługiwać się zaawansowanymi technikami informatycznymi, w tym multimedialnymi, w celu prezentacji wyników doświadczeń, analizy danych i opisu zjawisk. UW4

8. Student posługuje się podstawową literaturą fachową w języku ojczystym oraz posiłkuje się prostą terminologią specjalistyczną w języku obcym na poziomie B2. UK5

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzanie obecności i aktywności na zajęciach laboratoryjnych.

Ocena z referatu wygłoszonego przez studenta na zadany temat.

Zaliczenie pisemne na ocenę - pytania opisowe otwarte jak i testowe zamknięte.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Czajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Czajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Czajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.