Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru - Systemy informacji przestrzennej (GIS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-2PDW39 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru - Systemy informacji przestrzennej (GIS)
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.fakultatywne
II rok II st. BM - semestr zimowy
II rok II st. BSad - semestr zimowy
II rok II st. BŚ - semestr zimowy
II rok II st. MzB - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiot wprowadza studenta w zagadnienia GIS od podstaw. Nie jest wymagane ukończenie innych przedmiotów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje 30 godzin laboratoriów komputerowych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie z filozofią i oprogramowaniem GIS (pracujemy na programie wolnego dostępu QGIS). Po ukończeniu kursu student będzie w stanie wizualizować dane przestrzenne, komponować mapy i wykonywać proste analizy na danych przestrzennych.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje 30 godzin laboratoriów komputerowych realizowanych w pracowni komputerowej na Wydziale Biologii. Pracujemy na programie wolnego dostępu QGIS, dlatego opcjonalnie student może utrwalać umiejętności na komputerze domowym w oparciu o te same, darmowe oprogramowanie.

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki biologiczne

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Rok studiów/semestr: I rok, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

laboratoria- 30 godz.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

ogólny nakład pracy studenta: 50

- udział w zajęciach pozawykładowych: 30

- praca własna studenta (przygotowanie do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 25

- udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminach: 3

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 33 godz.

Literatura:

1. Urbański J. GIS w badaniach przyrodniczych. Centrum GIS. Uniwersytet Gdański. Gdańsk, ss. 266.

2. Nowak M. 2016. GIS i dane przestrzenne w ocenach oddziaływania na środowisko. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ss. 243.

https://press.amu.edu.pl/pl/gis-i-dane-przestrzenne-w-ocenach-oddzialywania-na-srodowisko-podrecznik-dobrych-praktyk-4109.html

3. Longley P.A. 2006. GIS: teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, ss 519

Efekty uczenia się:

1. Absolwent zna i rozumie nowoczesne metody, w tym statystyczne, stosowane w laboratoryjnych i terenowych badaniach biologicznych KA7_WG6.

2. Absolwent potrafi posługiwać się zaawansowanymi narzędziami statystycznymi i technikami informatycznymi, w tym multimedialnymi, w celu prezentacji wyników doświadczeń, analizy danych i opisu zjawisk KA7_UW4.

3. Absolwent jest gotów do systematycznego zapoznawania się z najnowszymi osiągnieciami naukowymi w celu rozwiazywania problemów KA7_KK1.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość opuszczenia jednych zajęć).

2. Pozytywna ocena pracy studenta podczas zajęć

3. Pozytywna ocena z zaliczenia końcowego (teoria i praktyka)

Kryteria ocen zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Mirski
Prowadzący grup: Paweł Mirski, Adam Więcko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje 30 godzin laboratoriów komputerowych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie z filozofią i oprogramowaniem GIS (pracujemy na programie wolnego dostępu QGIS). Po ukończeniu kursu student będzie w stanie wizualizować dane przestrzenne, komponować mapy i wykonywać proste analizy na danych przestrzennych.

Pełny opis:

Podano w informacjach podstawowych o przedmiocie.

Literatura:

Podano w informacjach podstawowych o przedmiocie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Mirski
Prowadzący grup: Paweł Mirski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje 30 godzin laboratoriów komputerowych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie z filozofią i oprogramowaniem GIS (pracujemy na programie wolnego dostępu QGIS). Po ukończeniu kursu student będzie w stanie wizualizować dane przestrzenne, komponować mapy i wykonywać proste analizy na danych przestrzennych.

Pełny opis:

Podano w informacjach podstawowych o przedmiocie.

Literatura:

Podano w informacjach podstawowych o przedmiocie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.