Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wynoru - Bioakustyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-2PDW67 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wynoru - Bioakustyka
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.fakultatywne
II rok II st. Biologia Molekularna - sem. letni
II rok II st. Biologia środowiskowa - sem. letni
II rok II st. Mikrobiologia z Biotechnologią - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Naukowcy coraz częściej umieszczają mikrofony w lasach i innych ekosystemach w celu monitorowania różnorodnych dźwięków w nich występujących. W miarę postępu technologicznego bioakustyka stała się ważnym narzędziem wykorzystywanym w nauce i ochronie przyrody. W ramach kursu słuchacze nauczą się jak przy pomocy dźwięku można badać otaczający nas świat.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot do wyboru, moduł specjalnościowy

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I/II rok II/IV semestr (letni)

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład: 10 godz., laboratorium: 15 godz., zajęcia terenowe: 5 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, praca z literaturą, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w wykładach: 10 godz.;

udział w konwersatoriach: 20 godz.;

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 37,5 godz.;

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 7,5 godz. (zaliczenie 1 godz., konsultacje 6,5 godz.)

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 37,5 godz.

Literatura:

Bradbury JW, Vehrencamp SL. 2011. Principles of animal communication, 2nd ed. Sinauer - http://sites.sinauer.com/animalcommunication2e/

Davies NB, Krebs JR, West SA. 2014. Wprowadzenie do ekologii behawioralnej. Wydawnictwo Naukowe PWN

Hubert i Mable Frings H, Mable F. 1968. Mowa zwierząt. Wydawnictwo Naukowe PWN

Ladich F. 2019. Ecology of sound communication in fishes. Fish and Fisheries 20: 552-563 https://doi.org/10.1111/faf.12368

Pijanowski BC, Farina A, Gage SH, Dumyahn SL, Krause BL. 2011. What is soundscape ecology? An introduction and overview of an emerging new science. Landscape Ecology 26:1213-1232 https://doi.org/10.1007/s10980-011-9600-8

A. Farina. 2014. Soundscape Ecology: Principles, Patterns, Methods and Applications. Springer https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-7374-5

Brumm H. 2013. Animal Communication and Noise. Springer https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-41494-7

Hedwig B. 2014. Insect hearing and acousitc communication. Springer https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-40462-7

Cocroft RB, Gogala M, Hill PSM, Wessel A. 2014. Studying vibrational communication. Springer https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-43607-3

Ladich F. 2015. Sound communication in fishes. Springer https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/faf.12368

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów z uwzględnieniem złożoności procesów i zjawisk przyrodniczych (KA7_WG1)

2. Student zna i rozumie wzajemne złożone powiązania organizmów ze środowiskiem (KA7_WG3)

3. Student zna i rozumie mechanizmy specjacji i ewolucji organizmów żywych (KA7_WG5)

4. Student zna i rozumie nowoczesne metody, w tym statystyczne, stosowane w laboratoryjnych i terenowych badaniach biologicznych (KA7_WG6)

5. Student potrafi dobierać adekwatną do postawionych celów metodę badawczą, interpretować uzyskane wyniki, formułować wnioski na ich podstawie, jak i na podstawie danych z literatury (KA7_UW1)

6. Student potrafi wykorzystywać zawansowane narzędzia laboratoryjne i urządzenia pomiarowe w celu rozwiazywania problemów badawczych (KA7_UW2)

7. Student potrafi korzystając z różnych baz danych dobierać literaturę naukową polsko- i obcojęzyczną właściwie do postawionych zadań, uzyskane informacje syntetyzować i poddawać krytycznej analizie (KA7_UW5)

8. Student potrafi posługiwać się zaawansowaną terminologią naukową w języku ojczystym i obcym w celu przygotowania opracowań z dziedziny nauk biologicznych (KA7_UK5)

9. Student potrafi odnaleźć się w pracach zespołowych i podejmować obowiązki kierowania zespołem (KA7_UO7)

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje na podstawie wiedzy praktycznej (laboratorium) i pisemnego egzaminu (wykład). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena zaliczenia laboratorium i zajęć terenowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Zajęcia terenowe, 5 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Deoniziak
Prowadzący grup: Krzysztof Deoniziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Uwagi:

Kurs stanowi rozwinięcie części materiału przedstawionego w ramach przedmiotu do wyboru - Podstawy komunikacji zwierząt (320-BS2-2PDW4)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.