Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Toksykologia środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS2-2TOK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Toksykologia środowiska
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
II rok II st. Biologia środowiskowa - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z toksycznym działaniem różnorodnych substancji nieorganicznych i organicznych występujących w środowisku na pojedyncze organizmy, populacje i ekosystemy roślinne i zwierzęce. Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest zapoznanie studenta z chemicznymi metodami analiz jakościowych i ilościowych substancji toksycznych występujących w środowisku. Podczas ćwiczeń studenci oznaczają zawartość substancji toksycznych w materiale biologicznym oraz w próbach środowiskowych (woda, gleba), porównują otrzymane wyniki analiz ze standardami, oceniają wpływ ksenobiotyków na organizmy testowe (rośliny, bezkręgowce wodne) oraz poznają ich oddziaływanie na organizm człowieka.

Pełny opis:

Kierunek studiów: Biologia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł specjalnościowy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów /semestr: II rok drugiego stopnia / semestr letni

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości z biochemii i ekologii

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład – 15 godz., laboratorium – 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, metody laboratoryjne, pomiar konsultacje

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta: 100 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz.; udział w zajęciach laboratoryjnych: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 50 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 5 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz.,

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 30 godz.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z toksycznym działaniem różnorodnych substancji nieorganicznych i organicznych występujących w środowisku na pojedyncze organizmy, populacje i ekosystemy roślinne i zwierzęce. Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest zapoznanie studenta z chemicznymi metodami analiz jakościowych i ilościowych substancji toksycznych występujących w środowisku. Podczas ćwiczeń studenci oznaczają zawartość substancji toksycznych w materiale biologicznym oraz w próbach środowiskowych (woda, gleba), porównują otrzymane wyniki analiz ze standardami, oceniają wpływ ksenobiotyków na organizmy testowe (rośliny, bezkręgowce wodne) oraz poznają ich oddziaływanie na organizm człowieka.

Literatura:

1. Bajguz A., Piotrowska A., Ćwiczenia z toksykologii środowiska. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 2005.

2. Manahan S.E., Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2006.

3. Piotrowski J.K. (red.), Podstawy toksykologii. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2006.

4. Seńczuk W. (red.), Toksykologia. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa, 2002.

5. Seńczuk W. (red.), Toksykologia współczesna. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa, 2006.

6. Timbrell J., Paradoks trucizn. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2008.

7. Alloway B.J., Ayres D.C., Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1999.

8. Bell J.N.B., Treshow M., Zanieczyszczenie powietrza a życie roślin. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2004.

9. Biziuk M. (red.), Pestycydy. Występowanie, oznaczanie i unieszkodliwianie. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2001.

10. Laskowski R., Migula P., Ekotoksykologia od komórki do ekosystemu. PWRiL, Warszawa, 2004.

11. Siemiński M., Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2001.

12. Siemiński M., Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne Wyzwania. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2007.

13. Walker C.H., Hopkin S.P., Sibly R.M., Peakall D.B., Podstawy ekotoksykologii. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002.

14. vanLoon G., Duffy S.J., Chemia środowiska. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2007.

15. Zakrzewski S.F., Podstawy toksykologii środowiska. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1995.

16. https://www.sciencedirect.com/journal/environmental-toxicology-and-pharmacology

17. http://npic.orst.edu/factsheets/ecotox.html

18. https://www.journals.elsevier.com/ecotoxicology-and-environmental-safety

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna wzajemne złożone powiązania organizmów ze środowiskiem. KA7_WG3

2. Student wykorzystuje nowoczesne metody, w tym statystyczne, stosowane w laboratoryjnych i terenowych badaniach biologicznych. KA7_WG6

3. Student rozumie uwarunkowania społeczno-gospodarcze, etyczne i prawne prowadzenia edukacji i badań biologicznych. KA7_WK8

4. Student zna reguły rządzące wolnym rynkiem, przepisy prawne związane z biologicznym materiałem dowodowym stosowane w sądownictwie oraz prawo autorskie. KA7_WK9

Umiejętności:

5. Student potrafi dobierać adekwatną do postawionych celów metodę badawczą, interpretować uzyskane wyniki, formułować wnioski na ich podstawie, jak i na podstawie danych z literatury. KA7_UW1

6. Student wykorzystuje zaawansowane narzędzia laboratoryjne i urządzenia pomiarowe w celu rozwiązywania problemów badawczych. KA7_UW2

Kompetencje społeczne

7. Student jest gotów do systematycznego zapoznawania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w celu rozwiązywania problemów. KA7_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywna ocena zaliczenia laboratorium.

Laboratorium - zaliczenie na ocenę (2 kolokwia pisemne, krótkie pytania otwarte, wejściówki pisemne sprawdzające przygotowanie do zajęć), średnia ocena z 2 kolokwiów i wejściówek, zaliczenie sprawozdań z przeprowadzonych doświadczeń.

Ilościowe kryteria oceny osiągnięć weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych na Wydziale Biologii (zgodne z paragrafem 23 ust. 6 Regulaminu studiów UwB z dnia 26 czerwca 2019 r.).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bajguz
Prowadzący grup: Andrzej Bajguz, Magdalena Chmur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bajguz
Prowadzący grup: Andrzej Bajguz, Alicja Piotrowska-Niczyporuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.