Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot do wyboru - Ochrona zwierząt do celow naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-PS2-1PDW54 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot do wyboru - Ochrona zwierząt do celow naukowych
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia biologii z przygotowaniem pedagogicznym-przedm.fakultatywne
I rok II st. Biologia z PP - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien mieć podstawową wiedzę na temat zoologii kręgowców i fizjologii kręgowcówSkrócony opis:

Kurs jest prowadzony według wytycznych zawartych w rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych

Pełny opis:

Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt

Argumenty za i przeciw wykorzystywaniu zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych. Zasady etyczne postępowania ze zwierzętami.

Metody i procedury obchodzenia się ze zwierzętami przeznaczonymi do wykorzystania lub wykorzystywanymi w procedurach dostosowane do danego

gatunku.

Rozpoznawania oznak bólu i stresu, Znieczulenie i metody uśmierzania bólu.

Obowiązujące przepisy krajowe w zakresie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.

Metody uśmiercania zwierząt, stosowanie wczesnego i humanitarnego zakończenia procedury

Zasady hodowli zwierząt laboratoryjnych. Normy utrzymania

Zasady bezpiecznego obchodzenia się ze zwierzętami

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot do wyboru

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok /III semestr (zimowy)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości z zoologii i fizjologii kręgowców

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz. laboratorium – 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pokaz, samodzielna praca ze zwierzętami pod nadzorem prowadzącego, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz.; udział w laboratorium: 15 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 41,3 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 3,8 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 33,8 godz. (1,4 ECTS), nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 60 godz. (2,4 ECTS)

Literatura:

obowiązujące akty prawne dotyczące wykorzystania zwierząt do celów naukowych i edukacyjnych:

Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych Dz. U. 2015 poz. 266

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/63/UE

z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych Dz.U. 2015 poz. 628

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

KA7_WG1 jedność i różnorodność organizmów z uwzględnieniem złożoności procesów i zjawisk przyrodniczych

KA7_WG2 złożone procesy komórkowe na poziomie molekularnym i strukturalnym

KA7_WG6 nowoczesne metody, w tym statystyczne, stosowane w laboratoryjnych i terenowych badaniach biologicznych

Student potrafi:

KA7_UW2 wykorzystywać zawansowane narzędzia laboratoryjne i urządzenia pomiarowe w celu rozwiazywania problemów badawczych

KA7_UK6 porozumiewać się w języku obcym na poziomie B2+ i korzystać z tej umiejętności podczas wystąpień ustnych i dyskusji

KA7_UU8 samodzielnie planować własną karierę naukową lub zawodową i motywować innych do podjęcia takich działań

Student dąży do:

KA7_KR5 stałego poszerzania dorobku zawodowego

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne, aktywny udział w zajęciach praktycznych

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami

zawartymi w załączniku („Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku”)

do Uchwały nr 2527 Senatu UwB z dnia 26.06.2019 r. w sprawie uzgodnienia

Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.