Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Demografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-1DEM Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Demografia
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.kierunkowe
Ekonomia 1 rok 1 st. Niestacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Skrócony opis:

Podczas wykładów i ćwiczeń zostaną poruszone tematy odnoszące się do głównych teorii demograficznych, struktury ludności, naturalnego ruchu ludności oraz migracji. Ponadto zostaną omówione metody i narzędzia analizy zjawisk i procesów demograficznych. Dodatkowo zostanie poruszony temat prognozowania zjawisk i procesów demograficznych w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne:

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3, Przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse

Rok studiów, semestr: 1 rok, 2 semestr (1 stopień)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład 9 h, ćwiczenia 18 h

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczenia: praca na zajęciach, prezentacja

wykład: praca pisemna

punkty ECTS z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 5,0

w tym wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,6

-wykłady: 9 h

-ćwiczenia: 18 h

-indywidualne konsultacje: 13 h

-konsultacje: 4 h

-przygotowanie do ćwiczeń (w tym przygotowanie prezentacji): 40 h

-przygotowanie do zaliczenia wykładu: 45 h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kupiec L., Demografia w gospodarce przestrzennej, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2011.

2. Okólski M., Wyzwania starzejącego się społeczeństwa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.

3. Stokowski F., Demografia, PWE, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Antczak B., Statystyka i demografia, Wyd. Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej 2015.

2. Holzer J. Z., Demografia, PWE, Warszawa 2003.

3. Kowaleski J.T., Rossa A., Demographic future of Poland, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2011.

4. Kurkiewicz J., Procesy demograficzne i metody ich analizy, Wyd. UE, Kraków 2010.

5. Okólski M., Fihel A., Demografia: współczesne zjawiska I teorie, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

6. Styrc M., Interdependencies between marital instability and fertility, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

KP6_WG3 student ma wiedzę o normach i regułach (organizacyjnych, prawnych, etycznych, itp.) organizujących struktury i normy wpływające na procesy demograficzne S1A_W03

KP6_WK1 student ma podstawową wiedzę o człowieku jako elemencie struktur demograficznych, w szczególności jako podmiocie działającym w tych strukturach i konstytuującym je oraz o zasadach funkcjonowania tych struktur S1A_W06

KP6_WK4 ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych, w szczególności z zakresu demografii S1A_W09

KP6_WK5 ma podstawową wiedzę na temat relacji uwarunkowanych przez procesy demograficzne oraz rządzących nimi prawidłowościach S1A_W10

KP6_UW1 student potrafi w oparciu o teorie demografii, prawidłowo interpretować i analizować przyczyny i przebieg procesów demograficznych S1A_U01

KP6_UW3 student potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów demograficznych oraz zjawisk społeczno-gospodarczych wpływających na procesy demograficzne S1A_U03

KP6_UU1 student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu demografii i dziedzin komplementarnych w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów w pracy S1A_U06

KP6_UU2 student wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu demografii i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów S1A_U07

KP6_KK1 student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych S1A_K01

KP6_KK2 student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym i wykonywaniem obowiązków S1A_K02

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie przedmiotu

Ćwiczenia: zaliczenie ćwiczeń: prezentacja, aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Bugowski
Prowadzący grup: Łukasz Bugowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot Demografia odnosi się do głównych teorii demograficznych, źródeł informacji o procesach demograficznych oraz przestrzennego, społecznego i ekonomicznego wymiaru zmian struktury populacji. Kluczowym elementem zajęć będą dwa obszary tematyczne stanowiące podstawę analizy demografii. Pierwszy z nich obejmie ruch naturalny ludności: małżeństwa, rozwody, separacje, rodność, płodność, zgony. Natomiast drugi dotyczyć będzie migracji ludności: przyczyny, uwarunkowania i skutki ekonomiczno-społeczne. Uzupełnieniem zajęć będzie analiza metod i narzędzi prognozowania i opisu zjawisk i procesów demograficznych (syntetyczne miary, standaryzacja współczynników demograficznych, metody prezentacji wyników analizy).

Istotnym elementem zajęć będzie analiza demografii poszczególnych państw, co będzie stanowić podstawę porównań międzynarodowych. Podczas zajęć Studenci przeprowadzą analize wybranych regionów i omówią konsekwencje zmian demograficznych dla rozwoju gospodarczego i społecznego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne:

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3, Przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, ekonomia i finanse

Rok studiów, semestr: 1 rok, 2 semestr (1 stopień)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład 9 h, ćwiczenia 18 h

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczenia: praca na zajęciach, prezentacja

wykład: praca pisemna

punkty ECTS z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 5,0

w tym wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,6

-wykłady: 9 h

-ćwiczenia: 18 h

-indywidualne konsultacje: 13 h

-konsultacje: 4 h

-przygotowanie do ćwiczeń (w tym przygotowanie prezentacji): 40 h

-przygotowanie pracy pisemnej: 45 h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kupiec L., Demografia w gospodarce przestrzennej, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2011.

2. Okólski M., Wyzwania starzejącego się społeczeństwa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.

3. Stokowski F., Demografia, PWE, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Antczak B., Statystyka i demografia, Wyd. Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej 2015.

2. Holzer J. Z., Demografia, PWE, Warszawa 2003.

3. Kowaleski J.T., Rossa A., Demographic future of Poland, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2011.

4. Kurkiewicz J., Procesy demograficzne i metody ich analizy, Wyd. UE, Kraków 2010.

5. Okólski M., Fihel A., Demografia: współczesne zjawiska I teorie, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

6. Styrc M., Interdependencies between marital instability and fertility, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.

Uwagi:

Zgodnie z Decyzją nr 27/2020 Pani Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów UwB Prof. M. Poniatowicz z dnia 16 października 2020 r. w sprawie organizacji i form kształcenia na Wydziale Ekonomii i Finansów w roku akademickim2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Bugowski
Prowadzący grup: Łukasz Bugowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot Demografia odnosi się do głównych teorii demograficznych, źródeł informacji o procesach demograficznych oraz przestrzennego, społecznego i ekonomicznego wymiaru zmian struktury populacji. Kluczowym elementem zajęć będą dwa obszary tematyczne stanowiące podstawę analizy demografii. Pierwszy z nich obejmie ruch naturalny ludności: małżeństwa, rozwody, separacje, rodność, płodność, zgony. Natomiast drugi dotyczyć będzie migracji ludności: przyczyny, uwarunkowania i skutki ekonomiczno-społeczne. Uzupełnieniem zajęć będzie analiza metod i narzędzi prognozowania i opisu zjawisk i procesów demograficznych (syntetyczne miary, standaryzacja współczynników demograficznych, metody prezentacji wyników analizy).

Istotnym elementem zajęć będzie analiza demografii poszczególnych państw, co będzie stanowić podstawę porównań międzynarodowych. Podczas zajęć Studenci przeprowadzą analize wybranych regionów i omówią konsekwencje zmian demograficznych dla rozwoju gospodarczego i społecznego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne:

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3, Przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, ekonomia i finanse

Rok studiów, semestr: 1 rok, 2 semestr (1 stopień)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład 9 h, ćwiczenia 18 h

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ćwiczenia: praca na zajęciach, prezentacja

wykład: praca pisemna

punkty ECTS z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty kształcenia dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 5,0

w tym wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,6

-wykłady: 9 h

-ćwiczenia: 18 h

-indywidualne konsultacje: 13 h

-konsultacje: 4 h

-przygotowanie do ćwiczeń (w tym przygotowanie prezentacji): 40 h

-przygotowanie pracy pisemnej: 45 h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kupiec L., Demografia w gospodarce przestrzennej, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2011.

2. Okólski M., Wyzwania starzejącego się społeczeństwa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.

3. Stokowski F., Demografia, PWE, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Antczak B., Statystyka i demografia, Wyd. Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej 2015.

2. Holzer J. Z., Demografia, PWE, Warszawa 2003.

3. Kowaleski J.T., Rossa A., Demographic future of Poland, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2011.

4. Kurkiewicz J., Procesy demograficzne i metody ich analizy, Wyd. UE, Kraków 2010.

5. Okólski M., Fihel A., Demografia: współczesne zjawiska I teorie, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

6. Styrc M., Interdependencies between marital instability and fertility, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.

Uwagi:

Zgodnie z Decyzją nr 27/2020 Pani Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów UwB Prof. M. Poniatowicz z dnia 16 października 2020 r. w sprawie organizacji i form kształcenia na Wydziale Ekonomii i Finansów w roku akademickim2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.