Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika gospodarki żywnościowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-1EGZ Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika gospodarki żywnościowej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.kierunkowe
Ekonomia 1 rok 1 st. Niestacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Kurs przedstawia ogólne prawidłowości i zasady funkcjonowania sektora żywnościowego jako subsystemu gospodarki narodowej.Celem kursu jest przekazanie i opanowanie przez studentów wiedzy dotyczącej funkcjonowania gospodarki żywnościowej z uwzględnieniem jej poszczególnych ogniw (przemysł środków produkcji dla rolnictwa, rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze, sfera obrotu rolnego) oraz powiązań miedzy tymi ogniwami. Kurs ma dostarczyć podstawowych informacji dotyczących znaczenia gospodarki żywnościowej oraz umożliwić określenie przyczyn i tendencji zmian w sektorze żywnościowym.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy

Moduł 3.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia.

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok I, semestr 2

Wymagania wstępne: Mikroekonomia cz.1

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 30 godzin

Metody dydaktyczne: wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do dyskusji, realizowany na platformie Microsoft Teams.

Formy zaliczenia przedmiotu: Egzamin pisemny

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach - 18 godz.

- przygotowanie się do wykładu - 20 godz.

- przygotowanie się do egzaminu końcowego - 40 godz.

- udział w konsultacjach - 10 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 28, punkty ECTS 1,6

- o charakterze praktycznym: liczba godzin 60, punkty ECTS 2,4.

Literatura:

1. J. Zegar, Współczesne wyzwania rolnictwa, PWN, Warszawa 2012

2. S. Grabowski, Ekonomika gospodarki żywnościowej, Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa 1998

3. F. Kapusta, Agrobiznes, Wydawnictwo Difin, 2012

4. Rozwój rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich Polski w UE, red. St. Zięba, A. Kowalski, Wydawnictwo WSE ALMAMER , IERiGŻ, Warszawa 2007

5. K. Firlej – Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.

6. St. Kowalczyk, Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2009.

7. W. Rembisz, Instrumenty rynku rolnego, WSFiZ Warszawa 2009

8. St. Kowalczyk, Bezpieczeństwo i jakość żywności, PWN. Warszawa 2016.

9. Agrobiznes w teorii i w praktyce, red. A. Olszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.

10. Martiin, Carin.: The world of agricultural economics : Carin Martiin. London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2013

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- 3EGZ_W01: Student ma podstawową wiedzę z zakresu gospodarki żywnościowej, zna podstawowe kategorie ekonomiczne (E1_W01)

- 3EGZ_W02: Zna relacje między strukturami i instytucjami gospodarczymi w zakresie gospodarki żywnościowej w skali krajowej i międzynarodowej(E1_W03)

- 3EGZ_W03: Student ma podstawową wiedzę na temat relacji gospodarczych zachodzących między poszczególnymi elementami gospodarki żywnościowej (E1_W04)

-3EGZ_W04: Ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji gospodarczych związanych z wytwarzaniem żywności oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian (E1_W08).

Metody sprawdzania:

- ocena aktywności na zajęciach

- egzamin

Umiejętności:

- 3EGZ_U01: Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych zachodzących w poszczególnych ogniwach gospodarki żywnościowej (E1_U03)

- 3EGZ_U02: Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu gospodarki żywnościowej do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów dotyczących tego subsystemu gospodarki narodowej, proponując konkretne ich rozwiązania (E1_U07)

Metody sprawdzania:

- ocena aktywności na zajęciach

- egzamin

Kompetencje:

- 3EGZ_K01:Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych zachodzących w gospodarce żywnościowej (E1_K01)

- 3EGZ_K02: Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (E1_K06).

Metody sprawdzania:

- ocena aktywności na zajęciach

- egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący studentów do zadawania pytań i dyskusji.

W formie zdalnej realizowany w roku akademickim 2020/21 na platformie Microsoft Teams, zawiera także pytania aktywizujące studentów do udziału w zajęciach.

Formy zaliczenia przedmiotu:

Studenci są oceniani na podstawie egzaminu pisemnego zawierającego zamknięte i otwarte pytania testowe. Test zawiera 20 pytań. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 pkt. Aby zaliczyć test należy zdobyć 11 pkt.

Ocena z egzaminu jest podwyższana o ocenę aktywności na zajęciach.

Egzamin jest realizowany na platformie Blackboard.

Dopuszcza się poprawę testu w formie ustnej - na platformie Blackboard w formie wideokonferencji (w przypadku jego nie zaliczenia) oraz w formie pisemnej - w postaci odpowiedzi na trzy pytania.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Kozłowska-Burdziak
Prowadzący grup: Mirosława Kozłowska-Burdziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Kozłowska-Burdziak
Prowadzący grup: Mirosława Kozłowska-Burdziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.