Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-1ESR
Kod Erasmus / ISCED: 14.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia środowiska
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 1 rok Niestacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Ekonomia środowiska” jest przekazanie wiedzy z zakresu ekonomii środowiska, roli środowiska w procesach rozwoju gospodarczego, funkcjonowania przedsiębiorstw oraz kształtowania jakości życia społeczeństwa. Studenci poznają rolę rynku w efektywnym użytkowaniu zasobów naturalnych oraz problemy związane z zawodnością rynku, w tym zwłaszcza teorię kosztów zewnętrznych, metody ekonomicznej wyceny dóbr środowiskowych, problematykę dóbr publicznych w odniesieniu do ochrony środowiska.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu: moduł 3, przedmioty kierunkowe

Forma studiów: niestacjonarne

Język przedmiotu: polski

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: pierwszy rok / drugi semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

Wykład - 9 godzin,

Ćwiczenia - 18 godzin

Metody dydaktyczne:

Wykład audytoryjny z wykorzystaniem technik multimedialnych, angażujący studentów

Metody aktywnego uczestnictwa na ćwiczeniach: dyskusja, metoda projektu edukacyjnego, metoda case study, praca w grupach, metody blended-learning

Forma zaliczenia przedmiotu:

Wykład: egzamin końcowy w formie testu wielokrotnego wyboru lub odpowiedź ustana

Ćwiczenia: ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie prac wykonywanych w trakcie zajęć, prac projektowych wykonywanych częściowo w trakcie zajęć oraz poza zajęciami, na podstawie kolokwium końcowego

Punkty ECTS: 5 pkt

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta:

Udział w wykładach – 9 godz.

Udział w ćwiczeniach - 18 godz.

Udział w konsultacjach związanych z ćwiczeniami - 5 godz.

Udział w konsultacjach przed egzaminem – 5 godz.

Egzamin – 3 godz.

Przygotowanie się do egzaminu – 30 godz.

Przygotowanie się do kolokwium – 16 godz.

Wykonanie zadań projektowych – 10 godz.

przygotowanie do dyskusji oraz prac grupowych w trakcie zajęć - 9 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 40 godz., 1,6 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004

Żylicz T. , Cena przyrody, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2013

Budziszewska M. i in., Klimatyczne ABC: interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021. (dostępna online: https://wuw.pl/data/include/cms//Klimatyczne_ABC_Budziszewska_M_Kardas_A_Bohdanowicz_Z_red_2021.pdf?v=1625481918966)

Literatura uzupełniająca:

Fiedor i in., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002

Dobrzańska G. Dobrzański, D. Kiełczewski, Ochrona środowiska przyrodniczego, Wyd. PWN, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

1ESR_WO1: zna i rozumie w zaawansowanym stopniu relacje między gospodarką a środowiskiem przyrodniczym (z punktu widzenia jednostki oraz całej gospodarki) oraz zna rządzące nimi prawidłowości (KP6_WG4)

1ESR_W02: zna i rozumie znaczenie elementów środowiska dla rozwoju cywilizacji, w tym zna i rozumie znaczenie dóbr publicznych i efektów zewnętrznych w gospodarce (KP6_WK1)

1ESR_U01: potrafi, w oparciu o wiedzę z zakresu ekonomii środowiska i zasobów naturalnych , prawidłowo analizować i interpretować przebieg zależności zachodzących między elementami układu gospodarka – społeczeństwo – środowisko (KP6_UW1)

1ESR_U02: potrafi planować samodzielne uczenie się i realizowanie projektu, w tym potrafi samodzielnie wykonywać zadania, wyszukiwać informacje, w tym w elektronicznych bazach danych z zakresu środowiska naturalnego (KP6_UU1)

1ESR_K01: potrafi rozwiązywać konkretne problemy poznawcze i praktyczne z zakresu kształtowania równowagi rynkowej dóbr środowiskowych, w tym zarówno zasobów odnawialnych, jak i nieodnawialnych, również w warunkach efektów zewnętrznych (KP6_KK3)

1ESR_K02: identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z aktywnością człowieka w środowisku naturalnym (KP6_KK4)

1ESR_K03: jest przygotowany do udziału w projektach, w tym związanych z ekonomiką ochrony środowiska (KP6_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin

Ćwiczenia: kolokwium zaliczeniowe, metoda case study, praca w grupach, rozwiązywanie zadań na tablicy oraz samodzielnie, projekt edukacyjny

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Matel
Prowadzący grup: Mariusz Mak, Anna Matel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)