Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-1MAT Kod Erasmus / ISCED: 11.101 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 1 rok 1 st. Niestacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest kształcenie twórczego i logicznego myślenia, ścisłego wyrażania myśli, formułowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem narzędzi matematycznych. Program przedmiotu obejmuje elementy analizy matematycznej w zakresie funkcji jednej i dwóch zmiennych oraz algebry liniowej. Wykład zawiera definicje, wzory i twierdzenia z matematyki oraz przykłady. Na ćwiczeniach studenci rozwiązują zadania, które oswajają z teorią.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki

Dziedzina: nauki matematyczne; Dyscyplina: matematyka

Rok studiów/semestr: rok I/ semestr 1

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): wiedza z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 18 godz. – wykład, 18 godz. – ćwiczenia

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu.

Ćwiczenia - rozwiązywanie zadań, dyskusja w grupie, praca w grupach, praca samodzielna.

Punkty ECTS 7

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 18 h

udział w ćwiczeniach – 18 h

udział w konsultacjach – 4 h;

rozwiązywanie testów na platformie – 3 h;

przygotowanie do zajęć oraz do testów na platformie – 40 h;

przygotowanie do kolokwiów – 40 h;

przygotowanie do egzaminu – 20 h;

udział w egzaminie – 1 h;

Łączny nakład pracy studenta – 144 h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 39/1,6

o charakterze praktycznym: 144/5,76

Literatura:

Podstawowa:

1. Antoniewicz R., Misztal A., Matematyka dla studentów ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

2. Bażańska T., Nykowska M., Matematyka w zadaniach dla wyższych zawodowych uczelni ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2007.

3. Mierzyńska D., Perło N., Roszkowska E., Algebra liniowa z elementami zastosowań w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003.

4. Ostoja-Ostaszewski A., Matematyka w ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

5. Roszkowska E., Zadania z analizy matematycznej dla ekonomistów, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.

Uzupełniająca:

1. Gurgul H., Suder M., Matematyka dla kierunków ekonomicznych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

2. Matłoka M. (red.), Matematyka dla ekonomistów. Zbiór zadań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.

3. Piszczała J., Matematyka i jej zastosowania w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2008.

4. Hoy M., Livernois J. , McKenna C. , Rees R. , Stengos T. , Mathematics for Economics, The MIT Press, Cambridge Massachusetts, London England 2011.

5. Anholcer M., Mathematics in economics and management : examples and exercises, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1MAT_W01 Ma podstawową wiedzę o funkcjach jednej zmiennej (w tym z rachunku różniczkowego i całkowego) oraz możliwościach ich wykorzystania do analizy zjawisk społeczno-ekonomicznych, a także posługuje się prawidłowo podstawowymi własnościami funkcji jednej zmiennej, potrafi wyznaczyć podstawowe pochodne i całki funkcji jednej zmiennej KP6_WK6

1MAT_W02 Ma podstawową wiedzę o funkcjach dwóch zmiennych (przede wszystkim z rachunku różniczkowego) oraz możliwościach ich wykorzystania do analizy zjawisk społeczno-ekonomicznych, a także potrafi wyznaczyć podstawowe pochodne cząstkowe i rozwiązywać elementarne zagadnienia optymalizacyjne funkcji dwóch zmiennych KP6_WK6

1MAT_W03 Ma podstawową wiedzę o macierzach i układach równań liniowych oraz możliwościach ich wykorzystania do analizy zjawisk społeczno-ekonomicznych, a także potrafi wykonać operacje na wektorach, macierzach i rozwiązać układ równań liniowych KP6_WK6

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia.

Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń na ocenę co najmniej 3,0. Egzamin ma formę pisemną i składa się z pytań testowych. Podstawą zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów z każdego z kolokwiów. Do oceny wliczane są również punkty uzyskane z aktywności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Misiewicz
Prowadzący grup: Elżbieta Misiewicz, Katarzyna Wardzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Program przedmiotu obejmuje elementy analizy matematycznej w zakresie funkcji jednej i dwóch zmiennych oraz algebry liniowej.

Szczególna uwaga jest zwrócona na zapoznanie z metodami matematycznymi stosowanymi w naukach społecznych. Wykład zawiera

definicje, wzory i twierdzenia z matematyki oraz przykłady. Na ćwiczeniach studenci rozwiązują zadania, które oswajają z teorią.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy, M_2

Dziedzina i dyscyplina nauki

Dziedzina: nauki matematyczne; Dyscyplina: matematyka

Rok studiów/semestr 1 rok, 1 semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Wiedza z matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 18 godz. – wykład (w tym 6 godzin na platformie)

18 godz. – ćwiczenia (w tym 5 godzin na platformie)

Metody dydaktyczne

Metody podające (wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych), metody praktyczne oraz aktywizujące

(praca indywidualna przy tablicy, praca samodzielna, rozwiązywanie testów na platformie e-learningowej).

Punkty ECTS 7

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 18 h

udział w ćwiczeniach – 18 h

udział w konsultacjach – 4 h;

rozwiązywanie testów na platformie – 3 h;

przygotowanie do zajęć oraz do testów na platformie – 40 h;

przygotowanie do kolokwiów – 40 h;

przygotowanie do egzaminu – 20 h;

udział w egzaminie – 1 h;

Łączny nakład pracy studenta – 144 h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 39/1,6

o charakterze praktycznym: 144/5,76

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Skrodzka
Prowadzący grup: Iwona Skrodzka, Katarzyna Wardzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Uwagi:

Zarówno wykłady, jak i ćwiczenia prowadzone są w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy MS Teams. Weryfikacja efektów kształcenia obywa się za pośrednictwem platformy Blackboard.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Konopka
Prowadzący grup: Katarzyna Dębkowska, Paweł Konopka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Uwagi:

Zarówno wykłady, jak i ćwiczenia prowadzone są w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy MS Teams. Weryfikacja efektów kształcenia obywa się za pośrednictwem platformy Blackboard.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.