Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-1MIK1
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia cz. 1
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 1 rok Niestacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Pierwsza część mikroekonomii zapoznaje studenta z podstawowymi kategoriami mikroekonomicznymi i narzędziami badań mikroekonomicznych. Głównym obszarem zainteresowania będą zachowania podstawowych podmiotów gospodarczych w przestrzeni rynku; mechanizm rynkowy oraz czynniki kształtujące elementy rynku (popyt, podaż, cena). Ostatnie 2 tematy poświęcono analizie zachowań konsumenta.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Pierwsza część mikroekonomii zapoznaje studenta z podstawowymi kategoriami mikroekonomicznymi i narzędziami badań mikroekonomicznych. Głównym obszarem zainteresowania będą zachowania podstawowych podmiotów gospodarczych w przestrzeni rynku; mechanizm rynkowy oraz czynniki kształtujące elementy rynku (popyt, podaż, cena). Ostatnie 2 tematy poświęcono analizie zachowań konsumenta.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów: 1, semestr: 1

Wykład 9 godz. ćwiczenia 9 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS: 3 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 9h

Przygotowanie do wykładu (studia literatury) - 5h

Przygotowanie do egzaminu - 15h

Udział w ćwiczeniach - 9h

Przygotowanie do ćwiczeń - 9h

Przygotowanie do kolokwium i zaliczenia końcowego - 20h

Udział w konsultacjach - 6h

Egzamin - 2h

Łączny nakład pracy studenta w godz. 75

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 26h; 1,04 pkt ECTS;

praca samodzielna studenta: 49h; 1,96 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014

2. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. Meredyk K, UwB, Białystok 2007

3. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. REBIS, Warszawa 2019

4. Varian, H. R., Mikroekonomia, kurs średni – ujęcie nowoczesne, WN PWN Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca:

5. Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2022

6. Nasiłowski M., M. Garbicz (red.)., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text , Warszawa 2016.

7. Krugman, P., Wells R., Microeconomics, Worth Publishers cop., New York 2020.

8. Solek A., Exercises in Microeconomics, Cracow University of Economics Press, Cracow 2013.

9. Sloman J., Essentials of Economics, Pearson Education, Economics Network, University of Bristol, 2007.

Efekty uczenia się:

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

WIEDZA

1MIK1_W01

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu mikroekonomii (analiza rynku, konsumenta), zna teorie mikroekonomiczne z tego zakresu (KP6_WG1)

1MIK1_W02

Student zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu struktur gospodarczych oraz instytucji kształtujących zachowania podmiotów gospodarczych ( KP6_WG2)

UMIEJĘTNOŚCI

1MIK1_U01

Student potrafi wykorzystać swoją wiedzę z zakresu dyscypliny ekonomia i finanse, potrafi opisać, analizować oraz interpretować przebieg procesów mikroekonomicznych, potrafi wskazać przyczyny i skutki procesów/zjawisk gospodarczych na poziomie rynku i konsumenta; potrafi dostrzec złożoność zjawisk społeczno-gospodarczych; przy opisie zjawisk używa przy tym właściwej terminologii ekonomicznej (KP6_UW1)

1MIK1_U02

Student potrafi wykorzystać wiedzę do formułowania i rozwiązywania złożonych problemów związanych z funkcjonowaniem rynku i konsumenta; podejmuje krytyczną analizę problemów mikroekonomicznych (KP6_UW3)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1MIK1_K01

Student jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy w obliczu dynamiki i zmienności procesów gospodarczych, ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, (KP6_KK1)

1MIK1_K02

Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy z ekonomii i finansów do rozwiązywania problemów mikroekonomicznych, w tym poprzez wykorzystywanie specjalistycznej literatury. (KP6_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie przedmiotu Mikroekonomia cz. 1 odbywa się na podstawie pisemnego egzaminu końcowego w sesji zimowej. Egzamin zawiera pytania otwarte oraz zamknięte.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń. Przystąpienie do egzaminu bez zaliczonych ćwiczeń unieważnia jego wynik.

Ćwiczenia - zaliczenie na stopień uzyskuje się na podstawie oceny aktywności studenta na zajęciach, prac domowych i wyników kolokwium.

Zaliczenie przedmiotu wymaga zdobycia na egzaminie co najmniej 51% możliwych punktów.

Wszystkich studentów roku obowiązuje wspólny termin egzaminu i egzaminu poprawkowego.

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszewska
Prowadzący grup: Mateusz Borkowski, Ewa Gruszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jurczuk
Prowadzący grup: Ewa Gruszewska, Anna Jurczuk, Katarzyna Sawicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Pierwsza część mikroekonomii zapoznaje studenta z podstawowymi kategoriami mikroekonomicznymi i narzędziami badań mikroekonomicznych. Głównym obszarem zainteresowania będą zachowania podstawowych podmiotów gospodarczych w przestrzeni rynku; mechanizm rynkowy oraz czynniki kształtujące elementy rynku (popyt, podaż, cena). Ostatnie 2 tematy poświęcono analizie zachowań konsumenta.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów: 1, semestr: 1

Wykład 9 godz. ćwiczenia 9 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS: 3 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 9h

Przygotowanie do wykładu (studia literatury) - 10h

Przygotowanie do egzaminu - 15h

Udział w ćwiczeniach - 9h

Przygotowanie do ćwiczeń - 10h

Przygotowanie do kolokwium i zaliczenia końcowego - 20h

Udział w konsultacjach - 1h

Egzamin - 1h

Łączny nakład pracy studenta w godz. 75

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 20h; 0,8 pkt ECTS;

praca samodzielna studenta: 55h; 2,2 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014

2. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. Meredyk K, UwB, Białystok 2007

3. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. REBIS, Warszawa 2019

4. Varian, H. R., Mikroekonomia, kurs średni – ujęcie nowoczesne, WN PWN Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca:

5. Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2022

6. Nasiłowski M., M. Garbicz (red.)., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text , Warszawa 2016.

7. Krugman, P., Wells R., Microeconomics, Worth Publishers cop., New York 2020.

8. Solek A., Exercises in Microeconomics, Cracow University of Economics Press, Cracow 2013.

9. Sloman J., Essentials of Economics, Pearson Education, Economics Network, University of Bristol, 2007.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)