Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz 4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-2ANG4 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski cz 4
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Założeniem lektoratu z języka obcego jest:

- wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym na poziomie językowym B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,

- przygotowanie do posługiwania się językiem obcym w kontaktach ze specjalistami jak również do komunikacji z osobami spoza grona specjalistów oraz do korzystania ze źródeł obcojęzycznych, obejmujących zagadnienia ogólne, akademickie i specjalistyczne, właściwe dla danego kierunku,

- motywowanie do samodzielnej nauki

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania oraz pisania w kontekście

zawodowym.

Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia z języka angielskiego biznesowego i języka angielskiego ekonomicznego odpowiadające

specjalizacjom poszczególnych grup.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademickie

Forma studiów: niestacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu: lektorat języka angielskiego; przedmioty kształcenia ogólnego (MK_1); przedmiot obowiązkowy;

Dziedzina i dyscyplina nauki: językoznawstwo stosowane, języki specjalistyczne

Wymagania wstępne: student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2 według ESKJO

Rok studiów: II rok/II semestr

Zajęcia poświęcone są praktycznemu ćwiczeniu wszystkich sprawności językowych, konwersacjom, dyskusjom, prezentacjom oraz pracom pisemnym.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 23h - ćwiczenia

Metody dydaktyczne: praca z całą grupa, praca w parach i małych grupach, indywidualna praca studenta, prace projektowe

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w ćwiczeniach – 23 h;

udział w konsultacjach – 6 h;

odrabianie prac domowych – 11 h;

przygotowanie do zajęć – 15 h;

przygotowanie do kolokwium i egzaminu– 17 h;

udział w egzaminie -3 h;

Łączny nakład pracy studenta - 75 h.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32/1,28

o charakterze praktycznym 43/1,72

Literatura:

Clark R., D. Baker, 2015: Oxford English for Careers. Finance 1. Oxford University Press.

J. Huaghes & J. Nauton - Business Result Intermediate Second Edition. Oxford, 2019

breakingnewsenglish.com

www.warsawvoice.pl

www.bbc.com/news/business/

en.wikipedia.org/wiki/Category:Business

www.onestopenglish.com

Efekty uczenia się:

Student:

1. posługuje się językiem obcym w zakresie ekonomii na poziomie

odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KP6_UK2

2. potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu

zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych. KP6_UK1

3. potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne

poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac. KP6_UO1

4. ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności

oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu

na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących

w świecie KP6_KK1

Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie cyklu kształcenia:

Sprawdzian umiejętności praktycznych, obserwacja, kolokwium, aktywność na zajęciach, projekty realizowane w ramach ćwiczeń, egzamin końcowy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, udziału w zajęciach, prac pisemnych i prezentacji.

Egzamin pisemny i ustny.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia ćwiczeń.

Punktacja egzaminu:

5 co najmniej 91%

4+ co najmniej 81%

4 co najmniej 71%

3+ co najmniej 61%

3 co najmniej 51%

2 poniżej 51%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kubas, Iwona Kubas
Prowadzący grup: Iwona Kubas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22"

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 23 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kubas, Paulina Pawłowska-Stec
Prowadzący grup: Adam Kubas, Paulina Pawłowska-Stec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.