Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-2EPR Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika przedsiębiorstwa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych zagadnień dotyczących ekonomicznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym relacji z otoczeniem.

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z prowadzeniem działalności gospodarczej na poziomie mikroekonomicznym w przedsiębiorstwie. Zostaną oni zapoznani z formami organizacyjno-prawnymi przedsiębiorstw, instrumentami i sposobami racjonalnego gospodarowania. W trakcie zajęć zostaną omówione historyczne i współczesne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, zagadnienia dotyczące formułowania i realizacji celów przedsiębiorstwa, analizy jego otocznia, kwestii konkurencyjności i innowacyjności, racjonalnego gospodarowania zasobami pracy i kapitału w przedsiębiorstwie oraz inne obszary jego aktywności.

Pełny opis:

Kierunek studiów: ekonomia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł 3 – przedmioty kierunkowe

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: II/3

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład, 18h

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu; metoda podawcza

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w wykładach – 18h

– udział w konsultacjach – 2h

– przygotowanie do egzaminu końcowego – 18h

– egzamin – 2h

RAZEM: 40h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 22h – 1,1 pkt ECTS

– o charakterze praktycznym – 18h – 0,9 pkt ECTS

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

J. Engelhardt (red.), Ekonomika przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2017.

M. Żelichowska, Ekonomika przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.

J. Duraj, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.

J. Lichtarski (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2007.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

K. Guzera, J. Mierzejewska-Majcherek, Ekonomika przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2011.

T.L. Wąsik (red.), Ekonomika przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2010.

Z. Nasalski, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw: wybrane zagadnienia, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006.

A. Noga, Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.

Doing Business 2018. Reforming to Create Jobs. http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

2EPR_W01 w zaawansowanym stopniu kluczowe zagadnienia, teorie z zakresu ekonomii i finansów odnoszące się do przedsiębiorstwa (KP6_WG1)

2EPR_W02 wybrane zagadnienia z zakresu struktur przedsiębiorstwa i instytucji gospodarczych w jego otoczeniu na poziomie mikro- i makroekonomicznym (KP6_WG2)

2EPR_W03 zasady tworzenia i rozwoju różnych form organizacyjnych przedsiębiorstw, uwzględniając uwarunkowania ich wyboru (w tym aspektów podatkowych), wykorzystując wiedzę z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw, a także ekonomii, zarządzania i prawa (KP6_WK3)

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

2EPR_U01 wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa, analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu, w tym w ujęciu historycznym i przestrzennym (KP6_UW1)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

2EPR_K01 rozwiązywania konkretnych problemów poznawczych i praktycznych w oparciu o krytyczną ocenę posiadanej wiedzy, zgromadzonych informacji z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa (KP6_KK3)

2EPR_K02 uznawania znaczenia wiedzy z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa w prawidłowej identyfikacji i rozstrzyganiu dylematów związanych z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym związanych z wykonywaniem zawodu (KP6_KK4)

2EPR_K03 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, wykazując postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej aktywności społeczno-gospodarczej z uwzględnieniem ekonomiki przedsiębiorstw, organizacji i zarządzania oraz finansów przedsiębiorstw (KP6_KO2)

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny egzamin końcowy na ocenę (pytania zamknięte i otwarte). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie 51% prawidłowych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Bołtromiuk
Prowadzący grup: Artur Bołtromiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z prowadzeniem działalności gospodarczej na poziomie mikroekonomicznym w przedsiębiorstwie. Zostaną oni zapoznani z formami organizacyjno-prawnymi przedsiębiorstw, instrumentami i sposobami racjonalnego gospodarowania. W trakcie zajęć zostaną omówione historyczne i współczesne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, zagadnienia dotyczące formułowania i realizacji celów przedsiębiorstwa, analizy jego otocznia, kwestii konkurencyjności i innowacyjności, racjonalnego gospodarowania zasobami pracy i kapitału w przedsiębiorstwie oraz inne obszary jego aktywności.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł 3 – przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: obszar nauk ekonomicznych, ekonomia

Rok studiów/semestr: II/3

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład, 18h

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu; metoda podawcza

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w wykładach – 18h

– udział w konsultacjach – 5h

– przygotowanie do egzaminu końcowego – 25h

– egzamin – 2h

RAZEM: 50h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 25h – 1pkt ECTS

– o charakterze praktycznym – 25h – 1pkt ECTS

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

J. Engelhardt (red.), Ekonomika przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2017.

M. Żelichowska, Ekonomika przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.

J. Duraj, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.

J. Lichtarski (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2007.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

K. Guzera, J. Mierzejewska-Majcherek, Ekonomika przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2011.

T.L. Wąsik (red.), Ekonomika przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2010.

Z. Nasalski, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw: wybrane zagadnienia, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006.

A. Noga, Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.

Doing Business 2018. Reforming to Create Jobs. http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Bołtromiuk
Prowadzący grup: Artur Bołtromiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z prowadzeniem działalności gospodarczej na poziomie mikroekonomicznym w przedsiębiorstwie. Zostaną oni zapoznani z formami organizacyjno-prawnymi przedsiębiorstw, instrumentami i sposobami racjonalnego gospodarowania. W trakcie zajęć zostaną omówione historyczne i współczesne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, zagadnienia dotyczące formułowania i realizacji celów przedsiębiorstwa, analizy jego otocznia, kwestii konkurencyjności i innowacyjności, racjonalnego gospodarowania zasobami pracy i kapitału w przedsiębiorstwie oraz inne obszary jego aktywności.

Pełny opis:

Kierunek studiów: ekonomia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł 3 – przedmioty kierunkowe

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: II/3

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład, 18h

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu; metoda podawcza

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w wykładach – 18h

– udział w konsultacjach – 2h

– przygotowanie do egzaminu końcowego – 18h

– egzamin – 2h

RAZEM: 40h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 22h – 1,1 pkt ECTS

– o charakterze praktycznym – 18h – 0,9 pkt ECTS

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

J. Engelhardt (red.), Ekonomika przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2017.

M. Żelichowska, Ekonomika przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.

J. Duraj, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.

J. Lichtarski (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2007.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

K. Guzera, J. Mierzejewska-Majcherek, Ekonomika przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2011.

T.L. Wąsik (red.), Ekonomika przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2010.

Z. Nasalski, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw: wybrane zagadnienia, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006.

A. Noga, Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.

Doing Business 2018. Reforming to Create Jobs. http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.