Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka opisowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-2STA Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka opisowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Założenia (lista przedmiotów):

Matematyka 330-EN1-1MAT

Założenia (opisowo):

Znajomość zagadnień z matematyki poruszanych na 1 roku studiów l stopnia

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu zagadnień ze statystyki opisowej w zakresie pozyskiwania, prezentowania, analizowania oraz interpretowania danych statystycznych a także dobierania odpowiednich metod statystycznych do analizy badanego zjawiska, ponadto kształcenie twórczego i logicznego myślenia, ścisłego wyrażania myśli, formułowania problemów i rozwiązywania ich przy wykorzystaniu narzędzi statystycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów:nie stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: rok II, semestr 3

Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z matematyki poruszanych na I roku studiów l stopnia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 9 godz. wykładów, 18 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu.

Ćwiczenia - rozwiązywanie zadań, analiza statystyczna, dyskusja w grupie, praca samodzielna, praca z programem statystycznym, praca metodą projektu.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta

udział w wykładach – 9 h;

udział w ćwiczeniach – 18 h;

udział w konsultacjach – 10 h;

przygotowanie do ćwiczeń – 30 h;

przygotowanie do kolokwium – 30 h;

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie – 28 h.

Łączny nakład pracy studenta - 125 h.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin/Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 38/1,6

o charakterze praktycznym: 88/3,5

Literatura:

Podstawowa:

1. Kassyk-Rokicka H. (red.), Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2011.

2. Kassyk-Rokicka H., Mierniki statystyczne, PWE, Warszawa 2011.

3. Podgórski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2010.

4. Sobczyk M., Statystyka opisowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Uzupełniająca:

1. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.

2. Ostasiewicz W., Badania statystyczne, Wolters Kluver Polska – Oficyna, Warszawa 2011.

3. Roeske-Słomka I., Statystyka opisowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

4. Rogowski J., Roszkowska E., Testy ze statystyki opisowej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2009.

5. Frątczak E., Statistics for management and economics, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

2STA_W01 Zna i rozumie metody opisu statystycznego jednowymiarowego rozkładu empirycznego KP6_WG5

2STA_W02 Zna i rozumie metody opisu statystycznego związku pomiędzy dwoma cechami KP6_WG5

2STA_W03 Zna i rozumie metody analizy rozwoju zjawiska w czasie KP6_WG5

2STA_U01 Potrafi dobierać dane do analizowania konkretnych procesów lub zjawisk społecznych z zastosowaniem właściwych metod i narzędzi statystycznych KP6_UW2

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia.

Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń na ocenę co najmniej 3,0. Egzamin ma formę pisemną i składa się z pytań testowych. Podstawą zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów, która wynosi 20.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej 51% z kolokwium (max 50) oraz 50% punktów z projektu (max 30). Kolokwium ma formę pisemną i składa się z zadań otwartych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Marcinkiewicz
Prowadzący grup: Jacek Marcinkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Matematyka 330-EN1-1MAT

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Poszczególne części materiału obejmują: analizę struktury, analizę zależności cech oraz miary dynamiki.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów:nie stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: podstawowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: ekonomia i finanse.

Rok studiów/semestr: 2 rok, III semestr, 1 st. stacjonarne.

Wymagania wstępne: wiadomości z zakresu matematyki.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 9 godz. wykładów, 18 godz. ćwiczeń.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 9 godz.

udział w ćwiczeniach – 18 godz.

konsultacje – 5 godz.

przygotowanie do ćwiczeń – 60 godz.

przygotowanie do wykładów – 20 godz.

przygotowanie do kolokwium, egzaminu i udział w egzaminie – 20 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 27 godz./1 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000.

2. Kassyk-Rokicka H., Mierniki statystyczne, PWE, Warszawa 2011.

3. Podgórski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2010.

4. Sobczyk M., Statystyka opisowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Uzupełniająca:

1. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.

2. Roeske-Słomka I., Statystyka opisowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

3. Rogowski J., Roszkowska E. Testy ze statystyki opisowej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2009.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Skrodzka
Prowadzący grup: Anna Matel, Iwona Skrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Matematyka 330-EN1-1MAT

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Poszczególne części materiału obejmują: analizę struktury, analizę zależności cech oraz miary dynamiki.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów:nie stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: podstawowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: ekonomia i finanse.

Rok studiów/semestr: 2 rok, III semestr, 1 st. stacjonarne.

Wymagania wstępne: wiadomości z zakresu matematyki.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 9 godz. wykładów, 18 godz. ćwiczeń.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 9 godz.

udział w ćwiczeniach – 18 godz.

konsultacje – 5 godz.

przygotowanie do ćwiczeń – 60 godz.

przygotowanie do wykładów – 20 godz.

przygotowanie do kolokwium, egzaminu i udział w egzaminie – 20 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 27 godz./1 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000.

2. Kassyk-Rokicka H., Mierniki statystyczne, PWE, Warszawa 2011.

3. Podgórski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2010.

4. Sobczyk M., Statystyka opisowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Uzupełniająca:

1. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.

2. Roeske-Słomka I., Statystyka opisowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

3. Rogowski J., Roszkowska E. Testy ze statystyki opisowej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2009.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.