Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Opodatkowanie podmiotów gospodarczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-2XOPG
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opodatkowanie podmiotów gospodarczych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 2 rok Niestacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalizacyjne

Skrócony opis:

Podstawowym celem kształcenia przedmiotu „Opodatkowanie podmiotów gospodarczych” jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi zasad opodatkowania podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce oraz wyrobienie w nich umiejętności rozpoznawania poszczególnych ciężarów fiskalnych i prowadzenia bieżącej analizy podatkowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4 Przedmioty specjalizacyjne

Dziedzina i dyscyplina nauk: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: II rok/semestr zimowy

Wymagania wstępne: Warunkiem przystąpienia i zrozumienia treści przedmiotu „Opodatkowanie podmiotów gospodarczych” jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu problematyki ekonomicznej, a przede wszystkim ogólnych zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 9 godzin (wykłady), 18 godzin (ćwiczenia)

Metody dydaktyczne:

- wykłady: wykład konwersatoryjny (angażujący studentów do zadawania pytań), prezentacje multimedialne

- ćwiczenia: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, analiza przypadków (praca indywidualna i w grupach)

Punkty ECTS: 5 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 9 h

- udział w ćwiczeniach 18 h

- przygotowanie do ćwiczeń 73 h

- przygotowanie do kolokwium 18 h

- przygotowanie do egzaminu 18 h

- udział w egzaminie 2 h

- udział w konsultacjach 3 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32 h, 1,6 ECTS

- o charakterze praktycznym 112 h, 4 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Karwat P., Litwińczuk H. (red.), Pietrasiewicz W., Tetłak K., Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wyd. Wolters Kluwer, 2017.

2. D. Antonów, A. Bieńkowska, T. Grzegorczyk, A. Kaźmierski, A. Melezini, A. Sarna, J. Wiśniewski, D. Zalewski, Podatki 2022, Wolters Kluwer, 2022.

3. Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

4. A. Gomułowicz, D. Mączyński, Podatki i prawo podatkowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016.

Literatura dodatkowa:

1. Ickiewicz, J., Podatki, składki, opłaty. Fiskalne obciążenia działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014.

2. Mazur Ł. (red.), Optymalizacja podatkowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

3. Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie podatkami osób fizycznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 1991 Nr 80, poz. 350 z późn. zm.

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 1992 Nr 21, poz. 86 z późn. zm.

3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. 1998 Nr 144, poz. 930 z późn. zm.

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535 z późn. zm.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KP6_WG2 wybrane zagadnienia z zakresu struktur i instytucji gospodarczych, zarówno na poziomie mikro- i makroekonomicznym

KP6_WG3 złożone zależności między strukturami i instytucjami gospodarczymi lub publicznymi w skali krajowej i międzynarodowej, w tym o procesach integracji gospodarczej

KP6_WG4 w zaawansowanym stopniu relacje gospodarcze oraz rządzące nimi prawidłowości w ujęciu mikroekonomicznym, makroekonomicznym i sektorowym

KP6_WG6 w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu norm i reguł (organizacyjnych, prawnych, etycznych itp.) organizujących struktury i instytucje gospodarcze, rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła zmiany i sposoby działania z uwzględnieniem uwarunkowań demograficznych, geograficznych, przestrzennych i finansowych

KP6_WK3 zasady tworzenia i rozwoju różnych form organizacyjnych działalności gospodarczej, w tym indywidualnej przedsiębiorczości, uwzględniając uwarunkowania ich wyboru (w tym aspektów podatkowych), wykorzystując wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania, i ekonomiki przedsiębiorstw

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KP6_UW2 właściwie dobierać dane do analizowania i prognozowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (w tym: ekonomicznych, prawnych, kulturowych, politycznych) z zastosowaniem właściwych metod i narzędzi statystycznych i ekonometrycznych, zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

KP6_UU2 wykorzystywać zdobytą wiedzę do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania w tym w zakresie zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstwa, finansów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KP6_KR1 odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych poprzez przestrzeganie zasad etyki zawodowej, posługiwanie się systemami normatywnymi prawnym, moralnym, etycznym, w tym dbałości o dorobek i tradycje zawodu oraz odpowiednią organizację pracy i motywację

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu:

- egzamin w formie pisemnej (minimalna do uzyskania na zaliczenie liczba punktów - 50% + 1), warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń

- zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz kolokwium w formie pisemnej, warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Wyszkowski
Prowadzący grup: Michał Wojciuk, Adam Wyszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Wyszkowski
Prowadzący grup: Michał Wojciuk, Adam Wyszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Wyszkowski
Prowadzący grup: Michał Wojciuk, Adam Wyszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Wyszkowski
Prowadzący grup: Michał Wojciuk, Adam Wyszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Wyszkowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)