Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse lokalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-3FIL Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Finanse lokalne
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L niestac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 3 rok 1 st. Niestacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada ogólną wiedzę ekonomiczną oraz znajomość podstaw finansów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z prawno – ekonomicznymi podstawami funkcjonowania systemu finansów lokalnych w Polsce. Na wykładzie zostaną przedstawione podstawowe zagadnienia dotyczące specyfiki prawno-ekonomicznej finansów sektora samorządowego, ze szczególnym uwzględnieniem systemów finansowych jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne, I stopień

Rodzaj przedmiotu: analityczno-finansowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse

Rok studiów - trzeci, semestr - szósty

Liczba godzin dydaktycznych: 9 godz. wykładów; 9 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi;

Ćwiczenia: wspólne omawianie zagadnień zadanych do przygotowania, praca w grupach i prezentacja wyników pracy

punkty ECTS: 3 pkt

Bilans nakładu pracy studenta - 75 godz.

udział w wykładach - 9 godz.

udział w ćwiczeniach - 9 godz.

praca własna studenta (przygotowanie do zadań realizowanych na ćwiczeniach) - 32 godz.

przygotowanie się do egzaminu - 25 godz.

Literatura:

1. M. Jastrzębska, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

2. P. Swianiewicz, Finanse samorządowe, koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Wyd. Municipum, Warszawa 2011.

3. B. Filipiak, Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

4. M. Poniatowicz, Koncepcja federalizmu fiskalnego w systemie finansów samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa 2018.

5. D. Wyszkowska, Samodzielność finansowa jako determinanta potencjału inwestycyjnego JST. Studium empiryczne gmin w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2018.

6. C. Farvacque-Vitkovic, M. Kopanyi, Municipal Finances. A Handbook for Local Government, World Bank, Washington 2014.

7. R. Ebel (ed.), Oxford Handbook of State and Local Government Finance, Oxford University Press 2012.

8. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Efekty uczenia się:

FIL_W01 ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych, zna podstawowe kategorie ekonomiczne odnoszące się do finansów lokalnych E1_W01

FIL_W02 ma wiedzę o normach i regułach rządzących systemem finansowania samorządu terytorialnego (źródłach dochodów, kierunkach wydatkowania oraz teoriach odnoszących się do finansów samorządowych) E1_W07

FIL_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie (w tym w systemie finansowania samorządu terytorialnego) E1_K01

FIL_K02 jest przygotowany do udziału w opracowywaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne i ekonomiczne dzięki zapoznaniu się z instrumentami partycypacji społecznej w finansach samorządowych E1_K05

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizacji studentów

Ćwiczenia: wspólne omawianie zagadnień zadawanych do własnego przygotowania, rozwiązywanie zadań w grupach oraz prezentacja wyników prac

Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład: zaliczenie pisemne (test) - zdalne na platformie Blackboard

Ćwiczenia: kolokwium (test) - zdalne na platformie Blackboard, dodatkowym warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest udział w rozwiązywaniu zadań w grupach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Karczewska
Prowadzący grup: Zofia Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.