Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia myśli ekonomicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN2-1HME Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Historia myśli ekonomicznej
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie
podstawowe

Założenia (opisowo):

Brak

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Realizacja przedmiotu służy opanowaniu wiedzy obejmującej koncepcje i teorie ekonomiczne. Student nabywa umiejętność rozumienia przesłanek powstawania i rozwoju koncepcji ekonomicznych, ich interpretacji oraz oceny adekwatności.

Pełny opis:

profil ogólnoakademicki

studia stacjonarne II stopnia

przedmiot podstawowy

dziedzina nauki społeczne, dyscyplina nauki ekonomiczne

rok pierwszy, semestr pierwszy

18 wykład, 18 ćwiczenia

metody podające, aktywizujące, uczestniczące

6 punktów ECTS

Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach):

Udział w wykładach 18

Przygotowanie do egzaminu 50

Udział w ćwiczeniach 18

Przygotowanie do ćwiczeń, czytanie tekstów źródłowych 60

Konsultacje z prowadzącymi 2

Egzamin 2

Razem: 150 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 40 godz. ECTS 1,6

o charakterze praktycznym: 0 godz. ECTS 0

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, Wyd. PWE, Warszawa 2007.

2. R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008

3. M.Skousen, Narodziny współczesnej ekonomii, Fijor Publishing, Warszawa 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. J.Wozinski, Dzieje kapitalizmu, Prohibita, Warszawa 2017

2. D.Landes, Bogactwo i nędza narodów, Muza, Warszawa 2005

3. M.Snowdon, H.Vane, P.Wynarczyk, Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN Warszawa 1998

4. The history of economic thought: a reader, eds. S.G.Medema, W.J. Samuels, Routledge cop., London, New York 2013

Efekty uczenia się:

Efekty

WIEDZA

HME_W1 Student w pogłębionym stopniu zna istotę więzi społeczno-ekonomicznych oraz występujących między nimi prawidłowości w kontekście historycznym (KP7_WG4)

HME_W2 Student w pogłębionym stopniu zna istotę procesu zmiany podmiotów gospodarczych, instytucji i struktur ekonomicznych oraz prawidłowości rządzących tymi procesami w kontekście historycznym (KP7_WG7)

HME_W3 Student w pogłębionym stopniu zna specyfikę działania podmiotów gospodarczych, instytucji i struktur ekonomicznych oraz wybrane kategorie więzi ekonomicznych i historyczną ich ewolucję (KP7_WG8)

UMIEJĘTNOŚCI

HME_U1 Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do analizy przyczyn i przebiegu procesów, zjawisk gospodarczych oraz formułowania i rozwiązywania złożonych problemów w oparciu o właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących w ujęciu makroekonomicznym i sektorowym (KP7_UW2)

HME_U2 Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z określonego obszaru do oceny, krytycznej analizy, syntezy konkretnych problemów z uwzględnieniem kontekstu historycznego (KP7_UW5)

HME_U3 Student potrafi współpracować z innymi osobami w ramach przygotowywania prac pisemnych i/lub wystąpień ustnych na określony temat z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse (KP7_UO1)

HME_U4 Student potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez cale życie identyfikując stan swojej wiedzy podczas samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów ekonomicznych (KP7_UU1)

KOMPETENCJE

HME_K1 Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności i odbieranych treści w celu samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności (KP7_KK5)

Metody i kryteria oceniania:

Uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu (pisemny egzamin). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, rozwiązywania testów, zadań, prac zespołowych,

prac domowych, wspólnego omawiania zagadnień zadawanych przez prowadzących ćwiczenia.

Konsultacje indywidualne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszewska
Prowadzący grup: Ewa Gruszewska, Anna Protasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie
podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Realizacja przedmiotu służy zrozumieniu przez studentów wewnętrznej logiki ekonomii. Przedstawiając koncepcje i teorie ekonomiczne wskażemy, że istnieją niezaprzeczalne związki między nurtami ekonomicznymi. Dzięki tym zajęciom student nabywa umiejętność rozumienia przesłanek powstania i ewolucji koncepcji ekonomicznych, ich interpretacji oraz oceny.

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki

studia niestacjonarne II stopnia

przedmiot podstawowe, moduł I

dziedzina nauki ekonomiczne, dyscyplina ekonomia

rok pierwszy, semestr pierwszy

18 godzin wykład, 18 godzin ćwiczenia

metody podające, aktywizujące, uczestniczące

7 punktów ECTS

Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach):

Udział w wykładach 18

Przygotowanie do egzaminu 60

Udział w ćwiczeniach 18

Przygotowanie do ćwiczeń, czytanie tekstów źródłowych 60

Konsultacje z prowadzącymi 2

Egzamin 2

Razem: 160 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 40 godz. ECTS 1,6

o charakterze praktycznym: 0 godz. ECTS 0

Użyte metody dydaktyczne:

metoda podająca - wykład informacyjny

metoda problemowa - analiza tekstów ekonomicznych

metoda aktywizująca - studia przypadków

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, Wyd. PWE, Warszawa 2007.

2. R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008

3. M.Skousen, Narodziny współczesnej ekonomii, Fijor Publishing, Warszawa 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. J.Wozinski, Dzieje kapitalizmu, Prohibita, Warszawa 2017

2. D.Landes, Bogactwo i nędza narodów, Muza, Warszawa 2005

3. M.Snowdon, H.Vane, P.Wynarczyk, Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN Warszawa 1998

4. The history of economic thought: a reader, eds. S.G.Medema, W.J. Samuels, Routledge cop., London, New York 2013

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszewska
Prowadzący grup: Ewa Gruszewska, Anna Protasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie
podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Realizacja przedmiotu służy zrozumieniu przez studentów wewnętrznej logiki ekonomii. Przedstawiając koncepcje i teorie ekonomiczne wskażemy, że istnieją niezaprzeczalne związki między nurtami ekonomicznymi. Dzięki tym zajęciom student nabywa umiejętność rozumienia przesłanek powstania i ewolucji koncepcji ekonomicznych, ich interpretacji oraz oceny.

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki

studia niestacjonarne II stopnia

przedmiot podstawowe, moduł I

dziedzina nauki ekonomiczne, dyscyplina ekonomia

rok pierwszy, semestr pierwszy

18 godzin wykład, 18 godzin ćwiczenia

metody podające, aktywizujące, uczestniczące

6 punktów ECTS

Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach):

Udział w wykładach 18

Przygotowanie do egzaminu 50

Udział w ćwiczeniach 18

Przygotowanie do ćwiczeń, czytanie tekstów źródłowych 60

Konsultacje z prowadzącymi 2

Egzamin 2

Razem: 150 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 40 godz. ECTS 1,6

o charakterze praktycznym: 0 godz. ECTS 0

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, Wyd. PWE, Warszawa 2007.

2. R. Bartkowiak, Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008

3. M.Skousen, Narodziny współczesnej ekonomii, Fijor Publishing, Warszawa 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. J.Wozinski, Dzieje kapitalizmu, Prohibita, Warszawa 2017

2. D.Landes, Bogactwo i nędza narodów, Muza, Warszawa 2005

3. M.Snowdon, H.Vane, P.Wynarczyk, Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN Warszawa 1998

4. The history of economic thought: a reader, eds. S.G.Medema, W.J. Samuels, Routledge cop., London, New York 2013

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.