Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowy transfer technologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN2-2LTEC Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowy transfer technologii
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 2L niestac.studia ekonomiczne II st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy dotyczącej procesów transferu technologii we współczesnej gospodarce. W czasie wykładu omówiona zostanie teoria innowacji, metody transferowania wiedzy i warunki jej skutecznej absorbcji. Przedmiot zakłada też omówienie przykładowych procesów międzynarodowego transferu technologii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy dotyczącej procesów transferu technologii we współczesnej gospodarce. W czasie wykładu omówiona zostanie teoria innowacji, metody transferowania wiedzy i warunki jej skutecznej absorpcji. Przedmiot zakłada też omówienie przykładowych procesów międzynarodowego transferu technologii.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy. Moduł III. Przedmioty specjalnościowe

Rok studiów /semestr: 2stopień/ 2rok/semestr 3

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, ekonomia i finanse

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład: 18 godzin

Metody dydaktyczne: - podające: wykład z wykorzystanie prezentacji w Power Point.

Liczba punktów ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta: Udział w wykładach- 18

Udział w konsultacjach - 10

Przygotowanie do egzaminu - 70

Egzamin końcowy -2

Łączny nakład pracy studenta w godz.: 100

Wskaźniki ilościowe: Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 30h; 1,2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Fagerberg J., Innovation studies :evolution and future challenges, Esben Sloth Andersen 2013.

A.H. Jasiński, Innowacje i transfer techniki w gospodarce polaskiej, Wyd. UwB, Białystok 2000.

A.H. Jasińskim, R. Ciborowski, Ekonomika i zarządzanie innowacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju, Wyd. UwB, Białystok 2012.

P. Lowe, Zarządzanie technologią. Możliwości poznawcze i szanse, „Śląsk”, Katowice 1999.

Literatura uzupełniająca:

Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, M.Brzeziński (red.), Difin, Warszawa 2001, r.1, 4

Zarządzanie innowacjami. Wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, M.Dworczyk, R.Szlasa (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001, r.2

M.Kondratiuk-Nierodzińska, Współczesne procesy innowacyjne w wysoko rozwiniętej gospodarce rynkowej, Optimum. Studia Ekonomiczne, 2000, Nr 3(7), str.29-48

A.Sosnowska, K.Poznańska, S.Łobejko, J.Brdulak, K.Chinowska, Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach UE i w Polsce. Poradnik przedsiębiorcy, PARP, Warszawa 2003, r. 2

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – siły motoryczne i bariery, K.B.Matusiak, J.Guliński (red.), PARP, Warszawa 2010, r. 1, 3 i 4.

Firszt D., Międzynarodowy transfer technologii jako narzędzie budowania gospodarki opartej na wiedzy, „Zeszyty Naukowe” Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 741, Wyd. AE Kraków, Kraków 2007, str.103-116.

Efekty uczenia się:

Wiedza

2LTEC_W01 ma rozszerzoną wiedzę na temat transferu technologii oraz rządzących nim prawidłowości KP7_WG3

2LEC_W02 ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach (m.in.: prawnych, organizacyjnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje ekonomiczne wpływające na przebieg procesów transferu w gospodarce KP7_WG5

2LEC_W03 ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat rodzajów podmiotów, instytucji i struktur ekonomicznych aktywnych w procesach transferu wiedzy KP7_WG7

2LTEC_W04 ma wiedzę na temat różnych rodzajów więzi społeczno-ekonomicznych oraz o występujących między nimi prawidłowościach, a także ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do więzi społeczno-ekonomicznych determinujących międzynarodowe przepływy technologiczne KP7_WK1

Kompetencje społeczne

2LEC_K01 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny, w tym szczególnie w obszarze technologii KP7_KK5

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Roszkowska
Prowadzący grup: Dorota Roszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy dotyczącej procesów transferu technologii we współczesnej gospodarce. W czasie wykładu omówiona zostanie teoria innowacji, metody transferowania wiedzy i warunki jej skutecznej absorpcji. Przedmiot zakłada też omówienie przykładowych procesów międzynarodowego transferu technologii.

Pełny opis:

1. Wiedza i technologia we współczesnej gospodarce (2h)

1.1 Wiedza a technologia. Definicje i systematyka pojęć

1.2 Wiedza i technologia jak kluczowy zasób gospodarczy

1.3 Sposoby kreowania i przyrostu wiedzy i technologii

2. Innowacje i procesy innowacyjne (2h)

2.1 Innowacja a wiedza

2.2. Definicje i rodzaje innowacji

2.3 . Procesy innowacyjne

3. Istota i znaczenie transferu technologii (TT) i międzynarodowego transferu technologii (MTT) (3h)

3.1.TT, MTT– podstawowe pojęcia

3.2. Kanały TT i międzynarodowego transferu technologii

3.3. Uwarunkowania rozwoju procesów TT

3.4. Znaczenie gospodarcze procesów TT

4. Otwarty model innowacji (3h)

3.1. Pojęcie i rodzaje otwartych innowacji

3.2. Modele szczegółowe otwartych innowacji

5. Sieci innowacji (5h)

4.1. Rodzaje sieci innowacji

4.2. Wpływ sieci innowacji na procesy międzynarodowego transferu technologii

6. Rola KNT w procesach transferu technologii (3h)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Fagerberg J., Innovation studies :evolution and future challenges, Esben Sloth Andersen 2013.

A.H. Jasiński, Innowacje i transfer techniki w gospodarce polaskiej, Wyd. UwB, Białystok 2000.

A.H. Jasińskim, R. Ciborowski, Ekonomika i zarządzanie innowacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju, Wyd. UwB, Białystok 2012.

P. Lowe, Zarządzanie technologią. Możliwości poznawcze i szanse, „Śląsk”, Katowice 1999.

Literatura uzupełniająca:

Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, M.Brzeziński (red.), Difin, Warszawa 2001, r.1, 4

Zarządzanie innowacjami. Wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, M.Dworczyk, R.Szlasa (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001, r.2

M.Kondratiuk-Nierodzińska, Współczesne procesy innowacyjne w wysoko rozwiniętej gospodarce rynkowej, Optimum. Studia Ekonomiczne, 2000, Nr 3(7), str.29-48

A.Sosnowska, K.Poznańska, S.Łobejko, J.Brdulak, K.Chinowska, Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach UE i w Polsce. Poradnik przedsiębiorcy, PARP, Warszawa 2003, r. 2

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – siły motoryczne i bariery, K.B.Matusiak, J.Guliński (red.), PARP, Warszawa 2010, r. 1, 3 i 4.

Firszt D., Międzynarodowy transfer technologii jako narzędzie budowania gospodarki opartej na wiedzy, „Zeszyty Naukowe” Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 741, Wyd. AE Kraków, Kraków 2007, str.103-116.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.