Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-1ESR Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia środowiska
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 1 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Ekonomia 1 st. 1 rok Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Mikroekonomia cz. 1 330-ES1-1MIK1

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Ekonomia środowiska” jest zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami ekonomii środowiska, rolą środowiska w procesach rozwoju gospodarczego, funkcjonowaniu przedsiębiorstw oraz w kształtowaniu jakości życia społeczeństwa. Studenci poznają rolę rynku w efektywnym użytkowaniu zasobów naturalnych oraz problemy związane z zawodnością rynku, w tym zwłaszcza teorię kosztów zewnętrznych, metody ekonomicznej wyceny dóbr środowiskowych, problematykę dóbr publicznych w odniesieniu do ochrony środowiska.

Pełny opis:

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: pierwszy rok / drugi semestr

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

Wykład - 15 godzin,

Ćwiczenia - 30 godzin

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, angażujący studentów

Metody aktywnego uczestnictwa na ćwiczeniach: dyskusja, metoda projektu edukacyjnego, metoda case study, praca w grupach, wykonywanie zadań obliczeniowych

Forma zaliczenia przedmiotu:

Wykład: egzamin końcowy w formie testu wielokrotnego wyboru

Ćwiczenia: ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie prac wykonywanych w trakcie zajęć, prac projektowych wykonywanych częściowo w trakcie zajęć oraz poza zajęciami, na podstawie kolokwiów

Punkty ECTS: 5 pkt

Wskaźniki ilościowe

Aktywność studenta:

Udział w wykładach – 15 godz.

Udział w ćwiczeniach - 30 godz.

Udział w konsultacjach związanych z ćwiczeniami - 6 godz.

Udział w konsultacjach przed egzaminem – 6 godz.

Egzamin – 3 godz.

Przygotowanie się do egzaminu – 30 godz.

Przygotowanie się do kolokwium – 16 godz.

Wykonanie zadań projektowych – 10 godz.

przygotowanie do dyskusji oraz prac grupowych w trakcie zajęć - 9 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 60 godz., 2,4 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004

Żylicz T. , Cena przyrody, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2013

Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

Fiedor i in., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002

Dobrzańska G. Dobrzański, D. Kiełczewski, Ochrona środowiska przyrodniczego, Wyd. PWN, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

ES1: zna i rozumie relacje między gospodarką a środowiskiem przyrodniczym (z punktu widzenia jednostki oraz całej gospodarki) oraz zna rządzące nimi prawidłowości (KP6_WG4)

ES2: zna i rozumie znaczenie elementów środowiska dla rozwoju cywilizacji, w tym zna i rozumie znaczenie dóbr publicznych i efektów zewnętrznych w gospodarce (KP6_WK1)

ES3: potrafi, w oparciu o wiedzę z zakresu ekonomii środowiska i zasobów naturalnych , prawidłowo analizować i interpretować przebieg zależności zachodzących między elementami układu gospodarka – społeczeństwo – środowisko (KP6_UW1)

ES4: potrafi planować samodzielne uczenie się i realizowanie projektu, w tym potrafi samodzielnie wykonywać zadania, wyszukiwać informacje, w tym w elektronicznych bazach danych z zakresu środowiska naturalnego (KP6_UU1)

ES5: potrafi rozwiązywać konkretne problemy poznawcze i praktyczne z zakresu kształtowania równowagi rynkowej dóbr środowiskowych, w tym zarówno zasobów odnawialnych, jak i nieodnawialnych, również w warunkach efektów zewnętrznych (KP6_KK3)

ES6: identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z aktywnością człowieka w środowisku naturalnym (KP6_KK4)

ES7: jest przygotowany do udziału w projektach, w tym związanych z wyceną dóbr i usług środowiskowych, a także ekonomiką ochrony środowiska (KP6_K01)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Matel
Prowadzący grup: Dariusz Andrejuk, Mariusz Mak, Anna Matel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Matel
Prowadzący grup: Mariusz Mak, Anna Matel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.