Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-1GEK
Kod Erasmus / ISCED: 14.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia ekonomiczna
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 1 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom zaawansowanej wiedzy w zakresie geografii ekonomicznej w kontekście problemów społeczno- gospodarczych współczesnego świata oraz funkcjonowania gospodarki polskiej w przestrzeni UE.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3 - Przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: 1 rok / I semestr

Wymagania wstępne: -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład- 15 godzin,

ćwiczenia- 15 godzin,

Metody dydaktyczne:

wykład - wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusja, analiza i interpretacja danych statystycznych,

ćwiczenia - dyskusja, analiza i interpretacja danych statystycznych, praca grupowa i/lub indywidualna - uwzględniając zasady projektowania uniwersalnego w edukacji.

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 15 godz.

Przygotowanie do zaliczenia końcowego - 15 godz.

Ćwiczenia - 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń, studia literatury - 9 godz.

Przygotowanie do kolokwium - 15 godz.

Konsultacje - 6 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 75 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 36 godz.- 1,44 ECTS;

- o charakterze praktycznym: 2 godz.- 0,08 ECTS.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. W. Budner, Geografia ekonomiczna - współczesne procesy i zjawiska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2011.

2. K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2015.

3. B. Luchter, J. Wrona (red.), Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2018.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. R. Crescenzi, Geography, Institutions and Regional Economic Performance, Springer- Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, Berlin 2012.

2. E. Haliżak, Geoekonomia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

3. L. J. Jasiński, Współczesny krajobraz ekonomiczny, Key Text, Warszawa 2016.

4. B. Luchter (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2014.

5. T. Rokicki, Teorie lokalizacji działalności gospodarczej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2018.

6. Bazy danych GUS (w tym baza danych lokalnych), Eurostatu, oraz Komisji Europejskiej dostępne na ich oficjalnych stronach internetowych- źródła aktualnych informacji w zakresie procesów i zjawisk zachodzących w przestrzeni.

Efekty uczenia się:

1GEK_W01: Student zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu struktur i instytucji gospodarczych funkcjonujących w ramach gospodarki krajowej i międzynarodowej KP6_WG2

1GEK_W02: Student zna i rozumie relacje pomiędzy strukturami i instytucjami gospodarczymi w przestrzeni geograficznej w skali krajowej i międzynarodowej, w tym występujące w ramach integracji gospodarczej KP6_WG3

1GEK_U01: Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu geografii ekonomicznej, by interpretować przyczyny, przebieg i konsekwencje procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej KP6_UW1

1GEK_U02: Student potrafi prawidłowo analizować procesy i zjawiska społeczno-gospodarcze w skali mikro i makroekonomicznej, zwłaszcza z uwzględnieniem aspektów demograficznych i przyrodniczych KP6_UW3

1GEK_U03: Student potrafi planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, wykorzystując wiedzę z geografii ekonomicznej do samodzielnej analizy procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce, UE i na świecie KP6_UU1

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji to:

Wykład - zaliczenie końcowe (pisemne- test). Do zaliczenia dopuszczeni zostają studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń. Student powinien uzyskać przynajmniej 51% możliwych do zdobycia punktów.

Ćwiczenia - zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium pisemnego, punktowanych prac grupowych i/lub indywidualnych oraz aktywności na zajęciach. Student powinien zdobyć co najmniej 51% punktów na zaliczenie.

Zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego istnieje możliwość ustalenia z prowadzącym formy zaliczenia, uwzględniając osoby ze szczególnymi potrzebami (np. odpowiedź ustna - tzw. dopytka).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zielińska
Prowadzący grup: Joanna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom zaawansowanej wiedzy w zakresie geografii ekonomicznej w kontekście problemów społeczno- gospodarczych współczesnego świata oraz funkcjonowania gospodarki polskiej w przestrzeni UE.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3 - Przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: 1 rok / II semestr

Wymagania wstępne: -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład- 15 godzin,

ćwiczenia- 15 godzin,

Metody dydaktyczne:

wykład - wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusja,

ćwiczenia - dyskusja, analiza i interpretacja danych statystycznych, praca grupowa i/lub indywidualna - uwzględniając zasady projektowania uniwersalnego w edukacji.

Punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 20 godz.

Ćwiczenia - 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń, studia literatury - 20 godz.

Przygotowanie do kolokwium - 20 godz.

Konsultacje - 8 godz.

Zaliczenie - 2 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 100 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 40 godz.- 1,6 ECTS;

- o charakterze praktycznym: 2 godz.- 0,1 ECTS.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. W. Budner, Geografia ekonomiczna - współczesne procesy i zjawiska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2011.

2. K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2015.

3. B. Luchter, J. Wrona (red.), Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2018.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. R. Crescenzi, Geography, Institutions and Regional Economic Performance, Springer- Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, Berlin 2012.

2. E. Haliżak, Geoekonomia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

3. L. J. Jasiński, Współczesny krajobraz ekonomiczny, Key Text, Warszawa 2016.

4. B. Luchter (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2014.

5. T. Rokicki, Teorie lokalizacji działalności gospodarczej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2018.

6. Bazy danych GUS (w tym baza danych lokalnych), Eurostatu, oraz Komisji Europejskiej dostępne na ich oficjalnych stronach internetowych- źródła aktualnych informacji w zakresie procesów i zjawisk zachodzących w przestrzeni.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zielińska
Prowadzący grup: Joanna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom zaawansowanej wiedzy w zakresie geografii ekonomicznej w kontekście problemów społeczno- gospodarczych współczesnego świata oraz funkcjonowania gospodarki polskiej w przestrzeni UE.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3 - przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: 1 rok / I semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) --

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć wykład- 15 godzin, ćwiczenia- 15 godzin,

Metody dydaktyczne:

wykład - wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusja, analiza i interpretacja danych statystycznych

ćwiczenia - dyskusja, analiza i interpretacja danych statystycznych, praca grupowa i/lub indywidualna - uwzględniając zasady projektowania uniwersalnego w edukacji.

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 15 godz.

Ćwiczenia - 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń, studia literatury - 9 godz.

Przygotowanie do kolokwium - 15 godz.

Konsultacje - 6 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 75 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 36 godz.- 1,44 ECTS;

- o charakterze praktycznym: 2 godz.- 0,08 ECTS.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. W. Budner, Geografia ekonomiczna - współczesne procesy i zjawiska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2011.

2. K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2015.

3. B. Luchter, J. Wrona (red.), Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2018.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. R. Crescenzi, Geography, Institutions and Regional Economic Performance, Springer- Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, Berlin 2012.

2. E. Haliżak, Geoekonomia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

3. L. J. Jasiński, Współczesny krajobraz ekonomiczny, Key Text, Warszawa 2016.

4. B. Luchter (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2014.

5. T. Rokicki, Teorie lokalizacji działalności gospodarczej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2018.

6. Bazy danych GUS (w tym baza danych lokalnych), Eurostatu, oraz Komisji Europejskiej dostępne na ich oficjalnych stronach internetowych- źródła aktualnych informacji w zakresie procesów i zjawisk zachodzących w przestrzeni.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)