Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia ekonomiczna - przedmiot oferowany w języku angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-1GEK#E Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia ekonomiczna - przedmiot oferowany w języku angielskim
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie geografii ekonomicznej w kontekście problemów społeczno- gospodarczych współczesnego świata oraz funkcjonowania gospodarki polskiej w przestrzeni UE.

Skrócony opis:

W ramach dydaktyki przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu geografii ekonomicznej w kontekście problemów społeczno- gospodarczych współczesnego świata oraz funkcjonowania gospodarki polskiej w UE.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3 - przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów /semestr: 1 rok (II semestr)

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) --

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć wykład- 9 godzin, ćwiczenia- 9 godzin,

Metody dydaktyczne:

wykład - wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, dyskusja,

ćwiczenia - praca indywidualna i zespołowa, prezentacje, kolokwium.

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin końcowy, kolokwium, prezentacja prac, projekty.

Punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 9 godz.

Przygotowanie się do wykładu - 4 godz.

Przygotowanie do egzaminu końcowego - 15 godz.

Ćwiczenia - 9 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń - 9 godz.

Przygotowanie do kolokwium - 15 godz.

Przygotowanie projektu - 16 godz.

Konsultacje - 3 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 21 godz. ECTS - 1,1; o charakterze praktycznym: 2 godz., ECTS – 0,1.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. W. Budner, Geografia ekonomiczna - współczesne procesy i zjawiska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2011.

2. L. J. Jasiński, Współczesny krajobraz ekonomiczny, Key Text, Warszawa 2016.

3. K. Kuciński (red.), Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2015.

4. B. Luchter (red.), Wybrane regiony i miejscowości świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2014.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. B. Luchter, J. Wrona (red.), Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2018.

2. T. Rokicki, Teorie lokalizacji działalności gospodarczej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2018.

3. Reshaping economic geography, The World Bank, Washington 2009.

4. Bazy danych GUS (w tym baza danych lokalnych), Eurostatu, oraz Komisji

Europejskiej dostępne na ich oficjalnych stronach internetowych- źródła aktualnych informacji w zakresie procesów i zjawisk zachodzących w przestrzeni.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1GEK_W01: Student zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu struktur i instytucji gospodarczych funkcjonujących w ramach gospodarki międzynarodowej KP6_WG2

1GEK_W02: Student zna i rozumie relacje pomiędzy strukturami i instytucjami gospodarczymi w przestrzeni geograficznej, w tym występujące w ramach integracji gospodarczej KP6_WG3

Umiejętności:

1GEK_U01: Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu geografii ekonomicznej oraz interpretować przyczyny, przebieg i konsekwencje procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej KP6_UW1

1GEK_U02: Student potrafi prawidłowo wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w wybranym kraju KP6_UW3

1GEK_U03: Student potrafi planować i realizować własne uczenie się przez całe życie wykorzystując konkretną wiedzę z zakresu geografii ekonomicznej KP6_UU1

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin końcowy (pisemny - test, w szczególnych przypadkach egzamin ustny)- standardowa skala ocen.

Ćwiczenia - kolokwium (pytania otwarte i zamknięte, standardowa skala ocen), prezentacja/projekt, aktywność.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Jankowska-Ambroziak, Zofia Karczewska
Prowadzący grup: Emilia Jankowska-Ambroziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Jankowska-Ambroziak, Zofia Karczewska
Prowadzący grup: Emilia Jankowska-Ambroziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.