Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka przestrzenna - przedmiot oferowany w jezyku angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-1GPZ#E
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka przestrzenna - przedmiot oferowany w jezyku angielskim
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Erasmus semestr letni
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy problematyki przestrzennych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego, z uwzględnieniem ekonomicznoprawnych

podstaw polityki przestrzennej i planowania przestrzennego. W ramach przedmiotu omawiane są podstawowe elementy systemu

zagospodarowania przestrzennego.

Pełny opis:

profil: ogólnoakademicki

forma: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: Przedmiot kierunkowy

dziedzina: nauki społeczne

dyscyplina: ekonomia i finanse

rok 1, semestr 1

liczba godzin: 15 (w) 30 (ćw)

metody dydaktyczne: wykład (wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne), połączony z dyskusją, mającą doprowadzić do

konkretnych wniosków), ćwiczenia (studia przypadków, prezentacje, dyskusja, analiza aktów prawnych). Możliwe zastosowanie technik

zdalnych i/lub e-learningowych.

punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

• udział w wykładach: 15h

• przygotowanie do wykładów : 13 h

• przygotowanie do egzaminu: 30 h

• obecność na egzaminie: 2 h

• udział w ćwiczeniach: 30 h

• przygotowanie do ćwiczeń: 35 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 47, punkty ECTS 1.88

- o charakterze praktycznym: 0, punkty ECTS 0

Literatura:

1. "Spatial planning", United Nations, Geneva 2008.

2. Sofer M., Sorensen A., Czapiewski K., Local development in urban and rural space : project and planning. Studia Obszarów Wiejskich, vol. 38, Institute of Geography and Spatial Organization PAS, Warsaw.

3. M. Sofer, A. Sorensen, K. Czapiewski "]Local development in urban and rural space : project and planning", Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2015

4. Ergan Y., An Overview of Urban and Regional Planning, 2018, IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.75766

5. Suchecki B., "Spatial econometrics and regional economics analysis", Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013

Efekty uczenia się:

Wiedza, Student zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu kluczowe zagadnienia, teorie z zakresu ekonomii i finansów (KP6_WG1)

- w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu norm i reguł (organizacyjnych, prawnych, etycznych itp.) organizujących

struktury i instytucje gospodarcze, rządzące nimi prawidłowości oraz ich źródła zmiany i sposoby działania z uwzględnieniem

uwarunkowań demograficznych, geograficznych, przestrzennych i finansowych (KP6_WG6)

Umiejętności, Student potrafi:

- planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową w tym przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone

konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse (KP6_UO1)

Kompetencje społeczne, Student jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w

świecie w tym z zakresu polityki społecznej i gospodarczej, finansów i prawa (KP6_KK1)

- uznawania znaczenia wiedzy z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia i finanse w rozwiązywaniu konkretnych problemów poznawczych,

w tym zasięgania opinii ekspertów poprzez korzystanie ze specjalistycznych ekspertyz i raportów o zasięgu krajowym i międzynarodowym

(KP6_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: prezentacje, dyskusja, rozwiązywanie zadań, studia przypadków. Możliwość zajęć e-learningowych i/lub zdalnych.

Metody oceny:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę: prezentacja, dodatkowe punkty za aktywność studenta (dyskusja, rozwiązywanie zadań, studia przypadków)

- wykład: egzamin, praca pisemna

Kryteria oceny: system punktowy: suma: 100 %, w tym: 51-60%=3.0, 61-70%=3.5; 71-80%=4.0; 81-90%=4.5; 91-100%=5.0

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy problematyki przestrzennych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego, z uwzględnieniem ekonomicznoprawnych

podstaw polityki przestrzennej i planowania przestrzennego. W ramach przedmiotu omawiane są podstawowe elementy systemu

zagospodarowania przestrzennego.

Pełny opis:

profil: ogólnoakademicki

forma: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: Przedmiot kierunkowy

dziedzina: nauki społeczne

dyscyplina: ekonomia i finanse

rok 1, semestr 1

liczba godzin: 15 (w) 30 (ćw)

metody dydaktyczne: wykład (wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne), połączony z dyskusją, mającą doprowadzić do

konkretnych wniosków), ćwiczenia (studia przypadków, prezentacje, dyskusja, analiza aktów prawnych). Możliwe zastosowanie technik

zdalnych i/lub e-learningowych.

punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

• udział w wykładach: 15h

• przygotowanie do wykładów : 13 h

• przygotowanie do egzaminu: 30 h

• obecność na egzaminie: 2 h

• udział w ćwiczeniach: 30 h

• przygotowanie do ćwiczeń: 35 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 47, punkty ECTS 1.88

- o charakterze praktycznym: 0, punkty ECTS 0

Literatura:

1. "Spatial planning", United Nations, Geneva 2008.

2. Sofer M., Sorensen A., Czapiewski K., Local development in urban and rural space : project and planning. Studia Obszarów Wiejskich, vol. 38, Institute of Geography and Spatial Organization PAS, Warsaw.

3. M. Sofer, A. Sorensen, K. Czapiewski "]Local development in urban and rural space : project and planning", Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2015

4. Ergan Y., An Overview of Urban and Regional Planning, 2018, IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.75766

5. Suchecki B., "Spatial econometrics and regional economics analysis", Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Busłowska
Prowadzący grup: Anna Busłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy problematyki przestrzennych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego, z uwzględnieniem ekonomicznoprawnych

podstaw polityki przestrzennej i planowania przestrzennego. W ramach przedmiotu omawiane są podstawowe elementy systemu

zagospodarowania przestrzennego.

Pełny opis:

profil: ogólnoakademicki

forma: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: Przedmiot kierunkowy

dziedzina: nauki społeczne

dyscyplina: ekonomia i finanse

rok 1, semestr 1

liczba godzin: 15 (w) 30 (ćw)

metody dydaktyczne: wykład (wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne), połączony z dyskusją, mającą doprowadzić do

konkretnych wniosków), ćwiczenia (studia przypadków, prezentacje, dyskusja, analiza aktów prawnych). Możliwe zastosowanie technik

zdalnych i/lub e-learningowych.

punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

• udział w wykładach: 15h

• przygotowanie do wykładów : 13 h

• przygotowanie do egzaminu: 30 h

• obecność na egzaminie: 2 h

• udział w ćwiczeniach: 30 h

• przygotowanie do ćwiczeń: 35 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 47, punkty ECTS 1.88

- o charakterze praktycznym: 0, punkty ECTS 0

Literatura:

1. "Spatial planning", United Nations, Geneva 2008.

2. Sofer M., Sorensen A., Czapiewski K., Local development in urban and rural space : project and planning. Studia Obszarów Wiejskich, vol. 38, Institute of Geography and Spatial Organization PAS, Warsaw.

3. M. Sofer, A. Sorensen, K. Czapiewski "]Local development in urban and rural space : project and planning", Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2015

4. Ergan Y., An Overview of Urban and Regional Planning, 2018, IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.75766

5. Suchecki B., "Spatial econometrics and regional economics analysis", Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Busłowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy problematyki przestrzennych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego, z uwzględnieniem ekonomicznoprawnych

podstaw polityki przestrzennej i planowania przestrzennego. W ramach przedmiotu omawiane są podstawowe elementy systemu

zagospodarowania przestrzennego.

Pełny opis:

profil: ogólnoakademicki

forma: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: Przedmiot kierunkowy

dziedzina: nauki społeczne

dyscyplina: ekonomia i finanse

rok 1, semestr 1

liczba godzin: 15 (w) 30 (ćw)

metody dydaktyczne: wykład (wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne), połączony z dyskusją, mającą doprowadzić do

konkretnych wniosków), ćwiczenia (studia przypadków, prezentacje, dyskusja, analiza aktów prawnych). Możliwe zastosowanie technik

zdalnych i/lub e-learningowych.

punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

• udział w wykładach: 15h

• przygotowanie do wykładów : 13 h

• przygotowanie do egzaminu: 30 h

• obecność na egzaminie: 2 h

• udział w ćwiczeniach: 30 h

• przygotowanie do ćwiczeń: 35 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 47, punkty ECTS 1.88

- o charakterze praktycznym: 0, punkty ECTS 0

Literatura:

1. "Spatial planning", United Nations, Geneva 2008.

2. Sofer M., Sorensen A., Czapiewski K., Local development in urban and rural space : project and planning. Studia Obszarów Wiejskich, vol. 38, Institute of Geography and Spatial Organization PAS, Warsaw.

3. M. Sofer, A. Sorensen, K. Czapiewski "]Local development in urban and rural space : project and planning", Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2015

4. Ergan Y., An Overview of Urban and Regional Planning, 2018, IntechOpen. https://doi.org/10.5772/intechopen.75766

5. Suchecki B., "Spatial econometrics and regional economics analysis", Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)