Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Eko-biznes

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-2EKB
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Eko-biznes
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 2 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada wiedzę z zakresu mikroekonomii i podstaw zarządzania

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami i narzędziami wykorzystywanymi do prowadzenia działalności gospodarczej z poszanowaniem środowiska oraz przekazanie wiedzy na temat roli i perspektyw rozwoju sektora dóbr i usług środowiskowych.

Pełny opis:

Kierunek studiów: ekonomia studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Przedmiot do wyboru

Rok studiów 2, semestr 4

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina - nauki społeczne, dyscyplina - ekonomia i finanse

Liczba godzin zajęć: 15 godzin wykładu, 15 godzin ćwiczeń

Liczba punktów ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach i ćwiczeniach - 30 godzin

- udział w konsultacjach 2 godziny

- udział w pisemnym zaliczeniu wiedzy z wykładu - 1 godzina

Pozostałe:

- studiowanie literatury - 6 godzin

- przygotowanie do zajęć - 6 godzin

- przygotowanie prac / zadań domowych - 6 godzin

- przygotowanie projektu zaliczeniowego z ćwiczeń - 16 godzin

- przygotowanie do sprawdzianu wiedzy z wykładu - 8 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 33 (1,32 punktu ECTS)

- o charakterze praktycznym: liczba godzin 10 ( 1,2 punktu ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nahotko, Podstawy zarządzania ekologicznego przedsiębiorstwem, OWO-PO, Bydgoszcz 2010.

2. R.Nowosielski, M.Spilka, A.Kania. Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010.

3. M. Szajczyk, Polityka zrównoważonego rozwoju - gospodarka cyrkularna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2021.

Literatura uzupełniająca:

Handbook on Environmental Goods and Services Sector, Eurostat 2009

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5910217/KS-RA-09-012-EN.PDF.pdf/01d1733e-46b6-4da8-92e6-766a65d7fd60?t=1414781549000

Ekologia przyszłości, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, https://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/03/Forum_Odpowiedzialnego_Biznesu_Ekologia-przyszlosci.pdf

Efekty uczenia się:

EKB1_W1 - Student zna zaawansowanym stopniu relacje pomiędzy biznesem i środowiskiem przyrodniczym w ujęciu mikroekonomicznym, makroekonomicznym i sektorowym oraz ma wiedzę o aktualnych kierunkach polityki w zakresie rozwoju zrównoważonego, w kontekście relacji między biznesem a środowiskiem (KP6_WG4)

EKB1_U1 - Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania oraz krytycznej analizy problemów dotyczących oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i jego poprawy, z uwzględnieniem aspektów organizacyjnych, środowiskowych, społecznych (KP6_UW3)

EKB1_K1 - Student jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy i odbieranych treści z zakresu rozwoju zrównoważonego w kontekście przedsiębiorstwa, rozumiejąc dynamikę zjawisk i polityki w obszarze środowiska i rozwoju zrównoważonego (KP6_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Wykład: Zaliczenie pisemne w formie pytań otwartych i zamkniętych. Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie zadań indywidualnych i grupowych wykonywanych w trakcie zajęć, prac projektowych wykonywanych częściowo w trakcie zajęć oraz poza zajęciami. Każda forma aktywności jest punktowania.

Ocena końcowa zaliczenia wykładu i zaliczenia ćwiczeń ustalana na podstawie liczby uzyskanych punktów (% liczby maksymalnej):

- 51-60% - dst

- 61-70% - dst+

- 71-80% - db

- 81-90% - db+

- 91-100% - bdb

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Sidorczuk-Pietraszko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)