Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomika przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-2EPR
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika przedsiębiorstwa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 2 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest omówienie podstawowych zagadnień dotyczących ekonomicznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym relacji z otoczeniem.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prowadzeniem działalności gospodarczej na poziomie mikroekonomicznym w przedsiębiorstwie. W trakcie zajęć zostaną omówione historyczne i współczesne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, zagadnienia dotyczące formułowania i realizacji celów przedsiębiorstwa, analizy jego otocznia, kwestii konkurencyjności i innowacyjności, racjonalnego gospodarowania zasobami pracy i kapitału w przedsiębiorstwie oraz inne obszary jego aktywności.

Pełny opis:

Kierunek studiów: ekonomia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł 3 – przedmioty kierunkowe

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse.

Rok studiów/semestr: II/3

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład, 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu; metoda podawcza

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w wykładach – 30 godz.

– udział w konsultacjach – 8 godz.

– studiowanie literatury – 16 godz.

– przygotowanie do egzaminu końcowego – 19 godz.

– egzamin – 2 godz.

RAZEM: 75 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 40h – 1,6 pkt ECTS.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

J. Engelhardt (red.), Ekonomika przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2017.

M. Żelichowska, Ekonomika przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.

J. Duraj, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.

J. Lichtarski (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2007.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

K. Guzera, J. Mierzejewska-Majcherek, Ekonomika przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2011.

T.L. Wąsik (red.), Ekonomika przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2010.

Z. Nasalski, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw: wybrane zagadnienia, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006.

A. Noga, Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.

Doing Business 2004-2020. https://archive.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-reports

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

2EPR_W01 w zaawansowanym stopniu kluczowe zagadnienia, teorie z zakresu ekonomii i finansów odnoszące się do przedsiębiorstwa (KP6_WG1)

2EPR_W02 wybrane zagadnienia z zakresu struktur przedsiębiorstwa i instytucji gospodarczych w jego otoczeniu na poziomie mikro- i makroekonomicznym (KP6_WG2)

2EPR_W03 zasady tworzenia i rozwoju różnych form organizacyjnych przedsiębiorstw, uwzględniając uwarunkowania ich wyboru (w tym aspektów podatkowych), wykorzystując wiedzę z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw, a także ekonomii, zarządzania i prawa (KP6_WK3)

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

2EPR_U01 wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa, analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu, w tym w ujęciu historycznym i przestrzennym (KP6_UW1)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

2EPR_K01 rozwiązywania konkretnych problemów poznawczych i praktycznych w oparciu o krytyczną ocenę posiadanej wiedzy, zgromadzonych informacji z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa (KP6_KK3)

2EPR_K02 uznawania znaczenia wiedzy z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa w prawidłowej identyfikacji i rozstrzyganiu dylematów związanych z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym związanych z wykonywaniem zawodu (KP6_KK4)

2EPR_K03 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, wykazując postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej aktywności społeczno-gospodarczej z uwzględnieniem ekonomiki przedsiębiorstw, organizacji i zarządzania oraz finansów przedsiębiorstw (KP6_KO2)

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny egzamin końcowy na ocenę (pytania zamknięte i otwarte). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie 51% prawidłowych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Bołtromiuk
Prowadzący grup: Artur Bołtromiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prowadzeniem działalności gospodarczej na poziomie mikroekonomicznym w przedsiębiorstwie. W trakcie zajęć zostaną omówione historyczne i współczesne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, zagadnienia dotyczące formułowania i realizacji celów przedsiębiorstwa, analizy jego otocznia, kwestii konkurencyjności i innowacyjności, racjonalnego gospodarowania zasobami pracy i kapitału w przedsiębiorstwie oraz inne obszary jego aktywności.

Pełny opis:

Kierunek studiów: ekonomia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł 3 – przedmioty kierunkowe

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse.

Rok studiów/semestr: II/3

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład, 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu; metoda podawcza

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w wykładach – 30 godz.

– udział w konsultacjach – 6 godz.

– studiowanie literatury – 6 godz.

– przygotowanie do egzaminu końcowego – 6 godz.

– egzamin – 2 godz.

RAZEM: 50 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 38h – 1,52 pkt ECTS.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

J. Engelhardt (red.), Ekonomika przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2017.

M. Żelichowska, Ekonomika przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.

J. Duraj, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.

J. Lichtarski (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2007.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

K. Guzera, J. Mierzejewska-Majcherek, Ekonomika przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2011.

T.L. Wąsik (red.), Ekonomika przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2010.

Z. Nasalski, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw: wybrane zagadnienia, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006.

A. Noga, Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.

Doing Business 2004-2020. https://archive.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-reports

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Bołtromiuk
Prowadzący grup: Artur Bołtromiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z prowadzeniem działalności gospodarczej na poziomie mikroekonomicznym w przedsiębiorstwie. Zostaną oni zapoznani z formami organizacyjno-prawnymi przedsiębiorstw, instrumentami i sposobami racjonalnego gospodarowania. W trakcie zajęć zostaną omówione historyczne i współczesne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, zagadnienia dotyczące formułowania i realizacji celów przedsiębiorstwa, analizy jego otocznia, kwestii konkurencyjności i innowacyjności, racjonalnego gospodarowania zasobami pracy i kapitału w przedsiębiorstwie oraz inne obszary jego aktywności.

Pełny opis:

Kierunek studiów: ekonomia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł 3 – przedmioty kierunkowe

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse.

Rok studiów/semestr: II/3

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład, 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu; metoda podawcza

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

– udział w wykładach – 30 godz., w tym udział w wykładach w formie e-learningu – 6 godz.

– udział w konsultacjach – 6 godz.

– studiowanie literatury – 6 godz.

– przygotowanie do egzaminu końcowego – 6 godz.

– egzamin – 2 godz.

RAZEM: 50 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 32h – 1,28 pkt ECTS.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

J. Engelhardt (red.), Ekonomika przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2017.

M. Żelichowska, Ekonomika przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.

J. Duraj, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.

J. Lichtarski (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2007.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

K. Guzera, J. Mierzejewska-Majcherek, Ekonomika przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2011.

T.L. Wąsik (red.), Ekonomika przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2010.

Z. Nasalski, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw: wybrane zagadnienia, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006.

A. Noga, Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.

Doing Business 2020. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Bołtromiuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)