Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomika samorządu terytorialnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-2EST
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika samorządu terytorialnego
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 2 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
obowiązkowe specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ekonomicznymi aspektami funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.

Podczas zajęć zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące specyfiki jednostek działalności samorządu terytorialnego i zasad ich gospodarowania.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne, I stopień

Rodzaj przedmiotu: moduł - przedmioty kierunkowe do wyboru

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina - nauki społecznych, dyscyplina -ekonomia i finanse

Rok studiów - drugi, semestr - trzeci

Liczba godzin: 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń;

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizacji studentów

Ćwiczenia: wspólne omawianie zagadnień zadawanych do własnego przygotowania, rozwiązywanie zadań w grupach oraz prezentacja

wyników prac

punkty ECTS: 3 pkt

Bilans nakładu pracy studenta - 75 godz.

udział w wykładach -15 godz.

udział w ćwiczeniach - 15 godz.

przygotowanie się do ćwiczeń – 16 godz.

przygotowanie się do zaliczenia – 10 godz.

przygotowanie się do kolokwium – 13 godz.

udział w konsultacjach - 6 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 36 godz. 1,44 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Wojciechowski E., Gospodarka samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2012.

Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.

Dolewka Z., Gospodarowanie zasobami finansowymi w polskim samorządzie

terytorialnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź–Kraków 2020 (https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2021/04/DOLEWKA_Gospodarowanie_E-wersja.pdf)

Literatura uzupełniająca:

6. C. Farvacque-Vitkovic, M. Kopanyi, Municipal Finances. A Handbook for Local Government, World Bank, Washington 2014.

7. Stasiak J., Financial independence of local government units, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie, Kutno 2021.

Efekty uczenia się:

2EST_W01 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu kluczowe zagadnienia, teorie z zakresu ekonomiki samorządu terytorialnego KP6_WG1

2EST_W02 zna i rozumie złożone zależności między jednostkami samorządu terytorialnego, budżetem państwa oraz innymi podmiotami i instytucjami na rynku KP6_WG3

2EST_U01 potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania złożonych problemów, krytycznej analizy przyczyn i

przebiegu procesów gospodarowania (od strony dochodowej i wydatkowej) przez jednostki samorządu terytorialnego KP6_UW3

2EST_U02 potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych, w tym posługiwać się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami w celu rozwiązywania problemów z zakresu ekonomiki jednostek samorządu terytorialnego KP6_UO2

2EST_K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie w tym z zakresu gospodarowania na poziomie samorządu terytorialnego KP6_KK1

2EST_K02 jest gotów do rozwiązywania konkretnych problemów poznawczych i praktycznych w oparciu o krytyczną ocenę posiadanej wiedzy, zgromadzonych informacji KP6_KK3

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w

Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.)

Warunkiem zaliczenia wykładu jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji to: zaliczenie

pisemne. Podstawą zaliczenia egzaminu jest

zdobycie min 51% ogółu punktów możliwych do zdobycia.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest osiągniecie efektów uczenia się założonych do realizacji w ramach ćwiczeń.

Wszystkich studentów obowiązuje wspólny termin zaliczenia i zaliczenia poprawkowego. Nie przewiduje się innych terminów i innych

sposobów zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wyszkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)