Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania rynkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-2LBRY Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania rynkowe
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 2 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy związanej pozyskaniem i wykorzystywaniem informacji rynkowych do podejmowania decyzji rynkowych, poznanie metod badawczych, a także przyswojenie sobie zasad etyki. Ponadto spodziewane jest nabycie określonych umiejętności związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem, analizą oraz prezentacją wyników badania rynkowego oraz ujęcie tego w formie raportu z badania.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane z prowadzeniem badań rynkowych, ich przygotowaniem i organizacją. Studenci zdobywają wiedzę z, rodzajów, organizacji i znaczenie badań. znaczenia informacji rynkowej i jej źródeł, stasowanych metod w badaniach, zasad ich prowadzenia i prezentacji wyników oraz etycznej strony badań.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy. Moduł IV. Do wyboru

Stopień / Rok studiów/ semestr: I st / 2 rok/semestr 6

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład: 15 godzin, ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

- podające: wykład z wykorzystanie prezentacji w Power Point z elementami dyskusji angażującej studentów do zajęć

- ćwiczeniowe: Projekty/prezentacje w formie opracowań zespołowych, analiza studium przypadku, dyskusja

Z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii Covid zajęcia w roku akademickim 2020/2021 prowadzone są zdalnie z wykorzystaniem MS Teams i platformy Blackboard.

Liczba punktów ECTS: 5 (125 godz. )

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach- 15

Udział w ćwiczeniach - 30

Przygotowanie do ćwiczeń i wykonanie zadań - 48

Udział w konsultacjach - 15

Przygotowanie do wykładów i egzaminu - 15

Egzamin końcowy -2

Łączny nakład pracy studenta w godz.: 125

Wskaźniki ilościowe:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 62h; 2,48 ECTS Liczba godzin o charakterze praktycznym 63 h; 2,52 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Podstawy metodyczne. PWE, Warszawa 2011

2. Kaden R.: Badania marketingowe. PWE, Warszawa 2008

3. Kędzior Z.: Badania rynku. Metody, zastosowania. PWE, Warszawa 2004

Literatura uzupełniająca:

1. Kaczmarczyk S.: Zastosowanie badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i

otoczenie przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2007

2. Mazurek-Łopacińska K.: Badania marketingowe, teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

Wiedza

2LBRY_WG3 ma wiedzę o normach i regułach (organizacyjnych, prawnych, etycznych itp.) organizujących struktury i instytucje KP6_WG3

Umiejętności

2LBRY_UW1 potrafi,w oparciu o prawidłowo analizować interpretować przyczyny i przebieg procesów społeczno-gospodarczych KP6_UW1

2LBRY_UW2 potrafi wykorzystywać podstawę teoretyczną i p zyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk w zakresie dyscypliny naukowej ekonomi KP6_UW2

2LBRY_UW5 posiada umiejętność obserwacji, rozumienia i analizowania zjawisk oraz procesów ekonomicznych za pomocą ekonomicznych metod naukowych KP6_UW5

2LBRY_UU1 potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i dziedzin komplementarnych w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów w pracy KP6_UU1

2LBRY_UU2 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów KP6_UU2

2LBRY_UO1 potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając metody KP6_UO1

2LBRY_UK1 potrafi przygotować wypowiedzi ustne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin KP6_UK1

Kompetencje

2LBRY_KK1 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamik procesów rynkowych i społecznych KP6_KK1

2LBRY_KK2 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym i wykonywaniem zawodu KP6_KK2

2LBRY_KO1 jest przygotowany do udziału w opracowywaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne i ekonomiczne KP6_KO1

2LBRY_KO2 wykazuje postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej aktywności społeczno-gospodarczej KP6_KO2

Metody i kryteria oceniania:

Wykład w formie prezentacji multimedialnej z pytaniami angażującymi studentów do udziału w dyskusji. Egzamin w formie testu. Zalicza min. 51% punktów możliwych do zdobycia.

Ćwiczenia:

Metody - projekty/prezentacje w formie zespołowych opracować, analiza studium przypadku, dyskusja

Kryteria oceny: podstawą zaliczenia jest suma punktów uzyskanych ze wszystkich wykonanych zadań na zajęciach. Zalicza min. 51% punktów możliwych do zdobycia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Śleszyńska-Świderska
Prowadzący grup: Anna Śleszyńska-Świderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane z prowadzeniem badań rynkowych, ich przygotowaniem i organizacją. Studenci zdobywają wiedzę z, rodzajów, organizacji i znaczenie badań. znaczenia informacji rynkowej i jej źródeł, stasowanych metod w badaniach, zasad ich prowadzenia i prezentacji wyników oraz etycznej strony badań.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy. Moduł IV. Do wyboru

Stopień / Rok studiów/ semestr: I st / 2 rok/semestr 6

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład: 15 godzin, ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

- podające: wykład z wykorzystanie prezentacji w Power Point z elementami dyskusji angażującej studentów do zajęć

- ćwiczeniowe: Projekty/prezentacje w formie opracowań zespołowych, analiza studium przypadku, dyskusja

Z uwagi na ogranieczenia wynikające z pandemii Covid zajęcia w roku akademickim 2020/2021 prowadzone są zdalnie z wykorzystaniem MS Teams i platformy Blackboard.

Liczba punktów ECTS: 5 (125 godz. )

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach- 15

Udział w ćwiczeniach - 30

Przygotowanie do ćwiczeń i wykonanie zadań - 48

Udział w konsultacjach - 15

Przygotowanie do wykładów i egzaminu - 15

Egzamin końcowy -2

Łączny nakład pracy studenta w godz.: 125

Wskaźniki ilościowe:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 62h; 2,48 ECTS Liczba godzin o charakterze praktycznym 63 h; 2,52 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Podstawy metodyczne. PWE, Warszawa 2011

2. Kaden R.: Badania marketingowe. PWE, Warszawa 2008

3. Kędzior Z.: Badania rynku. Metody, zastosowania. PWE, Warszawa 2004

Literatura uzupełniająca:

1. Kaczmarczyk S.: Zastosowanie badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i

otoczenie przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2007

2. Mazurek-Łopacińska K.: Badania marketingowe, teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2005

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane z prowadzeniem badań rynkowych, ich przygotowaniem i organizacją. Studenci zdobywają wiedzę z, rodzajów, organizacji i znaczenie badań. znaczenia informacji rynkowej i jej źródeł, stasowanych metod w badaniach, zasad ich prowadzenia i prezentacji wyników oraz etycznej strony badań.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy. Moduł IV. Do wyboru

Stopień / Rok studiów/ semestr: I st / 2 rok/semestr 6

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład: 15 godzin, ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

- podające: wykład z wykorzystanie prezentacji w Power Point z elementami dyskusji angażującej studentów do zajęć

- ćwiczeniowe: Projekty/prezentacje w formie opracowań zespołowych, analiza studium przypadku, dyskusja

Z uwagi na ogranieczenia wynikające z pandemii Covid zajęcia w roku akademickim 2020/2021 prowadzone są zdalnie z wykorzystaniem MS Teams i platformy Blackboard.

Liczba punktów ECTS: 5 (125 godz. )

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach- 15

Udział w ćwiczeniach - 30

Przygotowanie do ćwiczeń i wykonanie zadań - 48

Udział w konsultacjach - 15

Przygotowanie do wykładów i egzaminu - 15

Egzamin końcowy -2

Łączny nakład pracy studenta w godz.: 125

Wskaźniki ilościowe:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 62h; 2,48 ECTS Liczba godzin o charakterze praktycznym 63 h; 2,52 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Podstawy metodyczne. PWE, Warszawa 2011

2. Kaden R.: Badania marketingowe. PWE, Warszawa 2008

3. Kędzior Z.: Badania rynku. Metody, zastosowania. PWE, Warszawa 2004

Literatura uzupełniająca:

1. Kaczmarczyk S.: Zastosowanie badań marketingowych. Zarządzanie marketingowe i

otoczenie przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2007

2. Mazurek-Łopacińska K.: Badania marketingowe, teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.