Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing w logistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-2LMAR Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing w logistyce
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 2 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów ze specyfiką działalności marketingowej, nabycie wiedzy zakresu realizacji funkcji marketingowej w przedsiębiorstwie oraz określonych umiejętności związanych z rozpoznaniem warunków rynkowych oraz zastosowaniem skutecznych narzędzi do wykorzystania w działalności firmy. Studenci powinni rozumieć znaczenie działalności marketingowej, a także wiedzieć w jaki sposób i przy pomocy jakich narzędzi możliwa jest jej realizacja w podmiotach rynkowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Treści zajęć obejmują kluczowe zagadnienia realizacji funkcji marketingu w przedsiębiorstwie logistycznym, w szczególności dotyczące budowania strategii marketingowej oraz jej realizacji w postaci polityki produktu, ceny ,kanałów sprzedaży oraz promocji

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy. Moduł IV. Do wyboru

Stopień / Rok studiów/ semestr: I st / 2 rok/semestr 6

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład: 15 godzin, ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

- podające: wykład z wykorzystanie prezentacji w Power Point z elementami dyskusji angażującej studentów do zajęć

- ćwiczeniowe: ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: prezentacja przygotowanych wcześniej treści, dyskusja, studium przypadku, praca w grupach.

Z uwagi na ogranieczenia wynikające z pandemii Covid zajęcia w roku akademickim 2020/2021 prowadzone są zdalnie z wykorzystaniem MS Teams i platformy Blackboard.

Liczba punktów ECTS: 5 (125 godz. )

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach- 15

Udział w ćwiczeniach - 30

Przygotowanie do ćwiczeń i wykonanie zadań - 48

Udział w konsultacjach - 15

Przygotowanie do wykładów i egzaminu - 15

Egzamin końcowy -2

Łączny nakład pracy studenta w godz.: 125

Wskaźniki ilościowe:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 62h; 2,48 ECTS Liczba godzin o charakterze praktycznym 63 h; 2,52 ECTS

Literatura:

1. M.Kramarz, Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji, Difin, Warszawa 20142.

J.Dyczkowska, Marketing usług logistycznych, Difin, Warszawa 20143. M.Christopher, H.Peck, Logistyka marketingowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 20054.

G.Armstrong, Ph.Kotler, Marketing. Wprowadzenie, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 20155.

M.Christopher, H.Peck, Marketing Logistics, Routledge, 2012

Efekty uczenia się:

Wiedza

2LMAR_WG1 ma wiedzę o strukturach i instytucjach gospodarczych

2LMAR_WG2 zna relacje pomiędzy strukturami i instytucjami gospodarczymi lub publicznymi w skali krajowej i międzynarodowe KP6_WG1

2LMAR_WG3 ma wiedzę o normach i regułach (organizacyjnych, prawnych, etycznych itp.) organizujących struktury i instytucje KP6_WG3

2LMAR_WG4 ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji gospodarczych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali zjawisk społeczno-gospodarczych KP6_WG4

2LMAR_WK1 ma podstawową wiedzę o człowieku jako elemencie struktur gospodarczych, w szczególności jako podmiocie działającym w tych strukturach i konstytuującym je oraz o zasadach funkcjonowania tych struktur KP6_WK1

2LMAR_WK5 ma podstawową wiedzę na temat relacji gospodarczych oraz rządzących nimi praw KP6_WK5

Umiejętności

2LMAR_UW1 potrafi,w oparciu o prawidłowo analizować interpretować przyczyny i przebieg procesów społeczno-gospodarczych KP6_UW1

2LMAR_UW2 potrafi wykorzystywać podstawę teoretyczną i p zyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk w zakresie dyscypliny naukowej ekonomi KP6_UW2

2LMAR_UW3 potraf i właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów oraz zjawisk społeczno-gospodarczych w zakresie nauk społecznych KP6_UW3

2LMAR_UW4 potrafi interpretować zjawiska ekonomiczne z wykorzystaniem standardowych metod stosowanych w naukach społecznych KP6_UW4

2LMAR_UU1 potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i dziedzin komplementarnych w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów w pracy KP6_UU1

2LMAR_UO1 potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając metody KP6_UO1

2LMAR_UK1 potrafi przygotować wypowiedzi ustne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin KP6_UK1

Kompetencje

2LMAR_KK1 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamik procesów rynkowych i społecznych KP6_KK1

2LMAR_KK2 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym i wykonywaniem zawodu KP6_KK2

2LMAR_KO1 jest przygotowany do udziału w opracowywaniu projektów społecznych uwzględniając aspekty prawne i ekonomiczne KP6_KO1

2LMAR_KO2 wykazuje postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej aktywności społeczno-gospodarczej KP6_KO2

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD

metody - prezentacja multimedialna z pytaniami angażującymi studentów do udziały w dyskusji

kryteria oceny - egzamin w formie testu , zalicza min 51% punktów możliwych do zdobycia

ĆWICZENIA

metody - ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: prezentacja przygotowanych wcześniej treści, dyskusja, studium przypadku, praca w grupach

kryteria oceny - podstawa uzyskania oceny jest suma punktów uzyskanych ze wszystkich zrealizowanych zadań, zalicza min 51% punktów możliwych do zdobycia

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Śleszyńska-Świderska
Prowadzący grup: Anna Śleszyńska-Świderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Treści zajęć obejmują kluczowe zagadnienia realizacji funkcji marketingu w przedsiębiorstwie logistycznym, w szczególności dotyczące budowania strategii marketingowej oraz jej realizacji w postaci polityki produktu, ceny ,kanałów sprzedaży oraz promocji

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy. Moduł IV. Do wyboru

Stopień / Rok studiów/ semestr: I st / 2 rok/semestr 6

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład: 15 godzin, ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

- podające: wykład z wykorzystanie prezentacji w Power Point z elementami dyskusji angażującej studentów do zajęć

- ćwiczeniowe: ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: prezentacja przygotowanych wcześniej treści, dyskusja, studium przypadku, praca w grupach.

Z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii Covid zajęcia w roku akademickim 2020/2021 prowadzone są zdalnie z wykorzystaniem MS Teams i platformy Blackboard.

Liczba punktów ECTS: 5 (125 godz. )

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach- 15

Udział w ćwiczeniach - 30

Przygotowanie do ćwiczeń i wykonanie zadań - 48

Udział w konsultacjach - 15

Przygotowanie do wykładów i egzaminu - 15

Egzamin końcowy -2

Łączny nakład pracy studenta w godz.: 125

Wskaźniki ilościowe:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 62h; 2,48 ECTS Liczba godzin o charakterze praktycznym 63 h; 2,52 ECTS

Literatura:

1. M.Kramarz, Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji, Difin, Warszawa 20142.

J.Dyczkowska, Marketing usług logistycznych, Difin, Warszawa 20143. M.Christopher, H.Peck, Logistyka marketingowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 20054.

G.Armstrong, Ph.Kotler, Marketing. Wprowadzenie, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 20155.

M.Christopher, H.Peck, Marketing Logistics, Routledge, 2012

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Treści zajęć obejmują kluczowe zagadnienia realizacji funkcji marketingu w przedsiębiorstwie logistycznym, w szczególności dotyczące budowania strategii marketingowej oraz jej realizacji w postaci polityki produktu, ceny ,kanałów sprzedaży oraz promocji

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy. Moduł IV. Do wyboru

Stopień / Rok studiów/ semestr: I st / 2 rok/semestr 6

Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład: 15 godzin, ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

- podające: wykład z wykorzystanie prezentacji w Power Point z elementami dyskusji angażującej studentów do zajęć

- ćwiczeniowe: ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: prezentacja przygotowanych wcześniej treści, dyskusja, studium przypadku, praca w grupach.

Z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii Covid zajęcia w roku akademickim 2020/2021 prowadzone są zdalnie z wykorzystaniem MS Teams i platformy Blackboard.

Liczba punktów ECTS: 5 (125 godz. )

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach- 15

Udział w ćwiczeniach - 30

Przygotowanie do ćwiczeń i wykonanie zadań - 48

Udział w konsultacjach - 15

Przygotowanie do wykładów i egzaminu - 15

Egzamin końcowy -2

Łączny nakład pracy studenta w godz.: 125

Wskaźniki ilościowe:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 62h; 2,48 ECTS Liczba godzin o charakterze praktycznym 63 h; 2,52 ECTS

Literatura:

1. M.Kramarz, Elementy logistyczne obsługi klienta w sieciach dystrybucji, Difin, Warszawa 20142.

J.Dyczkowska, Marketing usług logistycznych, Difin, Warszawa 20143. M.Christopher, H.Peck, Logistyka marketingowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 20054.

G.Armstrong, Ph.Kotler, Marketing. Wprowadzenie, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 20155.

M.Christopher, H.Peck, Marketing Logistics, Routledge, 2012

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.