Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-2MKR1
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia cz. 1
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 2 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem nauki z przedmiotu Student powinien znać podstawowe pojęcia ekonomiczne, odróżniać problemy mikro- i makroekonomiczne a także znać podstawy mikroekonomii (przynajmniej w odniesieniu do zasad funkcjonowania rynków, teorii konsumenta i producenta).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Kurs z Makroekonomii I cz.1 wprowadza studenta w zagadnienia związane z problemami funkcjonowania gospodarki narodowej. Celem przedmiotu jest dostarczenie zaawansowanej wiedzy z zakresu podstawowych pojęć, kategorii i zależności makroekonomicznych, pomiaru aktywności gospodarczej, kształtowania się równowagi makroekonomicznej oraz oddziaływania państwa na gospodarkę. Opanowanie materiału powinno umożliwić zrozumienie funkcjonowania gospodarki jako całości, poznanie struktury współczesnej teorii makroekonomicznej oraz dać solidną podstawę do dalszego studiowania makroekonomii na poziomie średnim.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: moduł 2 podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, ekonomia i finanse

rok studiów/ semestr: 2 rok/ 3 semestr

wymagania wstępne: znajomość podstaw mikroekonomii

Liczba godzin dydaktycznych: 15 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych angażujący studentów w zadawanie pytań czy udział w dyskusji;

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących: rozwiązywanie zadań i testów, wspólne omawianie zagadnień z danego tematu; dyskusja dydaktyczna;

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 15

Udział w ćwiczeniach 15

Przygotowanie do ćwiczeń 12

Przygotowanie prac domowych 4

Przygotowanie do kolokwium 10

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 6

Przygotowanie do egzaminu 11

Egzamin 2

Łączny nakład: 75 godzin (1 pkt ECTS = 25 godzin)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 38 godz. ( 1,52 ECTS)

o charakterze praktycznym 14 (0,56 ECTS)

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1 D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014

2.Ekonomia ogólna, red. K. Meredyk, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007.

3. R. E. Hall, J. B. Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012.

4. Makroekonomia, red. T. Zalega, A. Nowak, Wyd.PWE, Warszawa 2019

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. P. Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

2. M. Księżyk, Ekonomia współczesnej gospodarki rynkowej, AGH, Kraków 2015

3. S. Lis, Współczesna makroekonomia, CeDeWu, Warszawa 2020.

4. N. Mankiw , M.Taylor, Macroeconomics, Macmillan Education, New York, 2016

5. S. Marciniak, Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013.

6. J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Efekty w zakresie wiedzy:

MKR1_W01 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe zagadnienia makroekonomiczne, główne nurty makroekonomiczne i teorie równowagi makroekonomicznej. KP6_WG1

MKR1_W02 zna i rozumie pojęcie i rodzaje struktur gospodarczych, czynniki zmian strukturalnych, zna rolę i funkcje państwa w gospodarce. KP6_WG2

MKR1_W03 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu relacje i związki między poszczególnymi elementami gospodarki, posiada wiedzę o metodach pomiaru aktywności gospodarczej, zna sposoby dokonywania obliczeń wskaźników makroekonomicznych. KP6_WG4

Efekty w zakresie umiejętności:

MKR1_U01 potrafi właściwie dobierać dane i wykorzystywać je do analizowania i wyjaśniania wybranych problemów makroekonomicznych stosując przy tym odpowiednie wskaźniki i narzędzia statystyczne KP6_UW2

MKR1_U02 potrafi wykorzystywać posiadaną umiejętność obserwacji, rozumienia i analizowania zjawisk makroekonomicznych do dokonywania krytycznej oceny i analizy wybranych problemów makroekonomicznych stosując odpowiednie agregaty makroekonomiczne. KP6_UW5

MKR1_U03 potrafi przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska dotyczące aktualnej sytuacji gospodarczej, potrafi wykorzystać dorobek różnych szkół ekonomicznych w dyskusji dotyczącej roli państwa w gospodarce. KP6_UK1

MKR1_U04 potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac dotyczących analiz makroekonomicznych, potrafi posługiwać się wybranymi normami i regułami w celu rozwiązywania konkretnych problemów. KP6_UO2

Efekty w zakresie kompetencji:

MKR1_K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i otrzymywanych informacji ze względu na dynamikę zmian, jakie się dokonują w sferze zagadnień makroekonomicznych, jest skłonny uzupełniać nabytą wiedzę. KP6_KK1

MKR1_K02 jest gotów do uznawania znaczenia posiadanej wiedzy z zakresu makroekonomii w rozwiązywaniu konkretnych problemów dotyczących gospodarki narodowej, w tym zasięgania opinii ekspertów poprzez korzystanie z raportów o zasięgu krajowym lub międzynarodowym. KP6_KK2

MKR1_K03 jest gotów do rozwiązywania konkretnych problemów makroekonomicznych w oparciu o krytyczną ocenę posiadanej wiedzy teoretycznej i zgromadzonych informacji. KP6_KK3

MKR1_K04 jest gotów do uznawania znaczenia nabytej wiedzy z makroekonomii w rozstrzyganiu dylematów związanych z określeniem wpływu sytuacji makroekonomicznej na różne grupy społeczne. KP6_KK4

Metody i kryteria oceniania:

Sposób i zasady zaliczenia wykładu:

Cykl wykładów kończy zaliczenie pisemne w formie testu o pytaniach zamkniętych i otwartych. Test uważa się za zaliczony przy uzyskaniu minimum 51% maksymalnej liczby punktów. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia wykładu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Sposób i zasady zaliczenia ćwiczeń:

Ocena wystawiana jest na podstawie uzyskanej liczby punktów. Na punktację końcową składają się:

- kolokwium pisemne

- ocenianie ciągłe - indywidualna praca na zajęciach, prace domowe, dyskusja, prace grupowe;

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Owczarczuk
Prowadzący grup: Mateusz Łajewski, Magdalena Owczarczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Owczarczuk
Prowadzący grup: Mateusz Borkowski, Magdalena Owczarczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)