Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia I cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-2MKR2 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia I cz. 2
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 1 st. 2 rok Stacjonarne sem letni
Ekonomia 2 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Makroekonomia I cz. 1 330-ES1-2MKR1

Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawowe pojęcia, kategorie i zależności makroekonomiczne, w szczególności dotyczące pomiaru aktywności gospodarczej oraz kształtowania się równowagi makroekonomicznej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Kurs z Makroekonomii I cz.2 rozszerza wiedzę i umiejętności studenta dotyczące analizy funkcjonowania gospodarki narodowej. Opanowanie materiału umożliwia zrozumienie podstawowych problemów makroekonomicznych, w tym problemu bezrobocia, inflacji, wzrostu gospodarczego i cykliczności gospodarki. Analizuje się przejawy zawodności samoregulujących mechanizmów rynkowych i związane z tym przesłanki ingerencji państwa.

Wykład dostarcza pogłębionej wiedzy teoretycznej na temat głównych problemów gospodarki narodowej oraz interpretacji złożonych zjawisk i procesów gospodarczych przede wszystkim na gruncie dominującego obecnie głównego nurtu ekonomicznego (szkoły klasycznej i keynesowskiej), wzbogaconą o dorobek nowszych nurtów. Ćwiczenia mają za zadanie omówienie głównych problemów makroekonomicznych na rzeczywistych przykładach i zadaniach.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: moduł 2 podstawowy

Dziedzina: nauki ekonomiczne; dyscyplina nauki: ekonomia i finanse

rok studiów/ semestr: II rok/ 4 semestr

Liczba godzin dydaktycznych: 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: Wykład online prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych angażujący studentów do zadawania pytań; Ćwiczenia polegające na rozwiązywaniu zadań, analizy przykładów i konwersacji.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 30

Przygotowanie się do wykładu 10

Przygotowanie do egzaminu końcowego 20

Egzamin 2

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie do ćwiczeń 20

Przygotowanie do kolokwium 20

Przygotowanie prac domowych 12

Udział w konsultacjach 6

Łączny nakład pracy Studenta: 150 godzin (1 ECTS = 25 godzin)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy Studenta związany z zajęciami :

Liczba godzin; Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 68; ECTS 2,72

o charakterze praktycznym 25; ECTS 1

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014

2. Ekonomia ogólna, red. K. Meredyk, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007.

3. R. E. Hall, J. B. Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012.

4. A. Z. Nowak, T. Zalega, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2019.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. O. Blanchard, D.R.Johnson, Macroeconomics, Pearson, cop., Harlow 2013.

2. P. Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

3. M. Księżyk, Ekonomia współczesnej gospodarki rynkowej, AGH, Kraków 2015

4. S. Marciniak, Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013.

5. S. Lis, Współczesna makroekonomia, CeDeWu, Warszawa 2020.

6. Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wyd.Naukowe PWN, Warszawa 2018

7. Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, red. E. Kwiatkowski, L. Kucharski, Wyd.Naukowe PWN, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

Efekty w zakresie wiedzy:

MKR2_W01 Student zna podstawowe elementy gospodarki narodowej - KP6_WG1

MKR2_W02 Student zna zachodzące relacje między elementami gospodarki. Poprawnie posługuje się relacjami między agregatami makroekonomicznymi w objaśnianiu procesów gospodarczych KP6_WG2

MKR2_W03 ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji gospodarczych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu procesów gospodarczych, skali i konsekwencjach tych zmian; KP6_WG4

Efekty w zakresie umiejętności:

MKR2_U01 potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia i finanse, prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk makroekonomicznych; KP6_UW1

MKR2_U02 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów makroekonomicznych proponując odpowiednie rozwiązania; KP6_UU2

MKR2_U03 potrafi przygotować prace pisemne, prezentację multimedialną i wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu makroekonomii, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe; KP6_UO1

Efekty w zakresie kompetencji:

MKR2_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę przemian gospodarki; KP6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (pytania otwarte i zamknięte) w sesji letniej.

Do egzaminu pisemnego dopuszczeni są studenci posiadający zaliczone ćwiczenia.

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze), zaliczenie kolokwium oraz uzyskanie wymaganej liczby punktów. Na ocenę końcową będzie miała wpływ indywidualna aktywność studenta, rozwiązywanie prac w grupach, rozwiązywanie zadań i testów zadawanych przez nauczyciela oraz wynik uzyskany z pisemnego kolokwium. Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Owczarczuk
Prowadzący grup: Monika Fiedorczuk, Anna Jurczuk, Magdalena Owczarczuk, Katarzyna Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.