Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Innowacje i polityka innowacyjna - przedmiot oferowany w języku angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-2PIPI#E
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Innowacje i polityka innowacyjna - przedmiot oferowany w języku angielskim
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu Innowacje i polityka innowacyjna jest przedstawienie studentom aspektu innowacji i innowacyjności w odniesieniu do panującej sytuacji społeczno-gospodarczej, jak również skierowanie uwagi na znaczenie polityki innowacyjnej w rozwoju gospodarczym. Ważną kwestię odgrywają także czynniki warunkujące potencjał innowacyjny gospodarek, jak i funkcjonujących podmiotów gospodarczych, co determinuje ich pozycję konkurencyjną.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki,

Forma studiów: stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: Moduł IV przedmioty specjalnościowe,

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne,

Dyscyplina: ekonomia,

Rok studiów/semestr:II rok, III semestr,

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30 godzin, ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point, wykorzystanie form aktywizujących studentów (np. konwersacja), na ćwiczeniach zadania grupowe aktywizujące studenta do dyskusji

Punkty ECTS 5 pkt.

Bilans pracy nakładu studenta:

Wykłady: 30 godzin

ćwiczenia 30 godzin

przygotowanie do ćwiczeń 30,

studia literaturowe: 10 godzin,

udział w konsultacjach: 1 godzin

przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 22

egzamin 2

ŁĄCZNY nakład pracy studenta: 125

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami:

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:

Liczba godzin 63, punkty ECTS 2,52

2. O charakterze praktycznym

Liczba godzin 52, punkty ECTS 2,08

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Janasz W., „Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji”, Difin, Warszawa 2011.

2. Duraj J., „Przedsiębiorczość i innowacyjność”, Difin, Warszawa 2010.

3. Jasiński A., Innowacje małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, Wyd. Promocja XXI, Warszawa, 2009

Literatura uzupełniająca:

1. Fagerberg J., Mowery D. C., Nelson R. R., The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, New York 2005.

2. Dworczyk M., Szlasa R., Zarządzanie innowacjami: wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001

3. Brzeziński M., Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi,DIFIN, Warszawa 2001

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2PIPI_W01 zna podstawowe zależności dotyczące ekonomi i

sytuacji ekonomicznej E1_W01-egzamin

UMIEJĘTNOŚCI

2PIPI_U01 potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia,prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg procesów mających wpływ na innowacje i politykę innowacyjną-ćwiczenia,

2PIPI__U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną, pozyskiwac i analizować dane do oceny polityki innowacyjnej, jej roli i znaczenia E1_U02-ćwiczenia

KOMPETENCJE

2PIPI__K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę stałego uczenia się E1_K01

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Studenci są oceniani na postawie egzaminu pisemnego o pytaniach otwartych i zamkniętych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Karczewska, Katarzyna Wierzbicka
Prowadzący grup: Katarzyna Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Karczewska
Prowadzący grup: Katarzyna Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The main aim of the course on the subject of Innovation and innovation policy is to introduce students to the aspect of innovation and innovation with the prevailing socio-economic situation, as well as to draw attention to the importance of innovation policy in economic development. An important issue is also played by factors determining the innovative potential of economies and functioning economic entities, which determines their competitive position.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Study profile: General academic,

Form of studies: full-time,

Type of course: Module IV speciality subjects,

Field and discipline of science: economic sciences,

Discipline: economics,

Entry requirements (the so-called sequential system of classes and examinations): none

Number of teaching hours with the division into the forms of teaching: Lectures 30 hours, exercises 30 hours

Teaching methods:

Lecture with the use of a multimedia projector and PowerPoint presentation, the use of forms activating students (e.g. conversation), during exercises group tasks starting the student to discuss

ECTS points 5 points

Work balance of student workload:

Lectures: 30 hours

exercises 30 hours

preparation for exercise 30,

literature studies: 10 hours,

participation in consultations: 1 hour

preparation for an exam/credit card 22

exam 2

TOTAL student workload: 125

Quantitative indicators: student workload related to the classes:

1. Requiring the direct participation of the teacher:

Number of hours 63, ECTS points 2.52

2. Of a practical nature

Number of hours 52, ECTS points 2.08

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Fagerberg J., Mowery D. C., Nelson R. R., The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, New York 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)