Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-2WBN
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat badań naukowych
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 2 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat metodologii prowadzenia badań społecznych. Ponadto studenci uzyskają podstawowe umiejętności w zakresie projektowania badań społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk ekonomicznych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Grupa Zajęć 1: Przedmioty kształcenia ogólnego

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, 2 rok, 3 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Ćwiczenia 15 h

Metody dydaktyczne: konwersatorium z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami, projekty realizowane w grupach.

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

 • udział w ćwiczeniach: 15 godz.
 • udział w konsultacjach: 1 godz.
 • przygotowanie do zajęć: 5 godz.
 • realizacja projektów: 8 godz.
Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

 • wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin: 16 (053 pkt. ECTS )
 • o charakterze praktycznym, liczba godzin: 20 (0,67 pkt. ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

 1. T. Borys, S. Czaja, B. Poskrobko, T. Poskrobko, Warsztat naukowy ekonomisty, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2020.
 2. M. Blaug, The Methodology of Economics or How Economists Explain, Cambridge, Cambridge University Press, 1997
 3. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa2006 S. Stachak, Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, KiW, Warszawa 2006.
 4. K. Kuciński, Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania Wyd. Difin, Warszawa 2010.
Literatura uzupełniająca:
 1. K. Popper, Logika odkrycia naukowego, Wyd . Aletheia, Warszawa 2016
 2. Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001
 3. M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badan terenowych, wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2000.
 4. K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000
 5. D. Maison, Zogniskowane wywiady grupowe, PWN, Warszawa 2001. M. Szreder, Metody i techniki sondażowych badan opinii, PWE 2004.

Efekty uczenia się:

WBN_W01 Student zna w techniki weryfikacji informacji oraz narzędzia konceptualizacji i operacjonalizacji badań, które służą do analizy złożonych zależności ekonomicznych i społecznych (KP6_WG5)

WBN_W02 Student rozumie podstawy etyki badawczej i zna zasady związane z rzetelnym korzystaniem ze źródeł danych i informacji, w tym aspekty prawne i etyczne (KP6_WK2).

WBN_U01 Student potrafi właściwie wykorzystać dane wtórne i pierwotne w analizie i prognozowaniu różnych procesów i zjawisk ekonomicznych, korzystając z odpowiednich metod analizy danych (KP6_UW2)

WBN_U02 Student potrafi zidentyfikować problem badawczy i opracować kompleksowy program badawczy w kontekście ekonomii, uwzględniając metody pomiaru zjawisk i wykorzystanie wskaźników (KP6_UO1)

WBN_K01 Student jest gotów do krytycznej analizy i interpretacji danych, rozumiejąc ich wpływ na decyzje społeczno-gospodarcze i etyczne dylematy związane z badaniami ekonomicznymi (KP6_KK4).

Metody i kryteria oceniania:

Realizacja projektów w zespole

Warunkiem zaliczenia jest złożenie zadanych projektów na platformie Eduportal. Projekty ocieniane są w skali 2-5. Otrzymanie oceny niedostatecznej z któregokolwiek projektu oznacza brak zaliczenia przedmiotu. Pozostałe oceny maja jednakowe wagi.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Poskrobko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)