Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-2XFIP
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 2 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu wybranych zagadnień dotyczących mechanizmu funkcjonowania

systemu finansów publicznych we współczesnej gospodarce, ze szczególnych uwzględnieniem doświadczeń polskich. Analizie zostanie

poddana rola państwa w gospodarce oraz instrumenty jego oddziaływania na podmioty gospodarcze i społeczeństwo. Studenci w

zaawansowanym stopniu zapoznają się z: problematyką gromadzenia funduszy publicznych za pomocą instrumentów finansowych i

fiskalnych; istotą wydatkowania środków publicznych; zagadnieniami budżetu państwa, deficytu i długu publicznego; systemem

podatkowym, zasadami jego funkcjonowania wraz z analizą polityki fiskalnej.

Pełny opis:

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny (Moduł specjalizacyjny_ 2 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ; Grupa Zajęć_ 5.2 PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE)

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: II rok/semestr III

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): nie dotyczy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 h (ćwiczenia).

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, prezentacje multimedialne, samodzielna praca studentów, praca w grupie, studia przypadków (rozwiązywane indywidualnie i w grupach) debata oksfordzka,

Punkty ECTS: 3 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:75 h, w tym:

- udział w ćwiczeniach 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń 30 h

- przygotowanie do zaliczenia 10 h

- udział w konsultacjach 5 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 h (ćwiczenia) + 5 h (konsultacje) = 35 h, 1,4 ECTS;

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

2. Alińska A, Woźniak B. (red.), Współczesne finanse publiczne: ujęcie sektorowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2019.

3. Gruber J., Public finance and public policy, Worth Publishers, New York 2011.

4. Wantoch-Rekowski i inni, Podstawy prawa finansów publicznych, Wolters-Kluwer, Warszawa 2022.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Miemiec W. (red.), Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami, Wolters Kluwer, Warszawa 2022.

2. Smoleń P. (red.), Prawo finansów publicznych. Vademecum, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

3. Kosek-Wojnar M., Kierunki zmian finansów państwa w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2021.

4. Majchrzycka-Guzowska A., Finanse publiczne i prawo finansowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

5. Patrzałek L., Polityka fiskalna w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1634, z późn. zm.)

2. Ustawa budżetowa na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 256)

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2YFIP_W01 absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu kluczowe pojęcia i teorie z zakresu finansów publicznych (KP6_WG2)

2YFIP_W02 absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu organizacji sektora finansów publicznych

oraz instytucji gospodarczych wpływających na jego funkcjonowanie (KP6_WG2)

2YFIP_W03 absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu norm i reguł organizujących funkcjonowanie

finansów publicznych (KP6_WG6)

UMIEJĘTNOŚCI

2YFIP_U01 absolwent potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny oraz przebieg konkretnych procesów i zjawisk w sektorze

publicznym (KP6_UW1)

2YFIP_U02absolwent potrafi przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska, brać udział w debacie na tematy z zakresu finansów

publicznych, używając specjalistycznej terminologii, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień

(KP6_UK1)

2YFIP_U03 absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową w tym przygotować prace pisemne i prezentacje

multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu finansów publicznych (KP6_UO1)

2YFIP_U04 absolwent potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych, w tym posługiwać się systemami normatywnymi

oraz wybranymi normami i regułami prawnymi w celu rozwiązywania konkretnych problemów w obszarze finansów sektora publicznego

(KP6_UO2)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2YFIP_K01 absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu finansów publicznych ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie (KP6_KK1)

2YFIP_K02 absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy z zakresu finansów publicznych w rozwiązywaniu konkretnych problemów poznawczych, w tym zasięgania opinii ekspertów poprzez korzystanie ze specjalistycznych ekspertyz i raportów o zasięgu krajowym i międzynarodowym (KP6_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia:

- zaliczenie na ocenę na podstawie punktacji uzyskanej w trakcie zajęć, obejmującej zaliczenie pisemne oraz zaproponowane formy aktywności studentów. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest również obecność na zajęciach.

Skala ocen w ramach ćwiczeń:

46-50 pkt - 5

41-45 pkt - 4,5

36-40 pkt - 4

31-35 pkt - 3,5

26-30 pkt - 3

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kargol-Wasiluk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)