Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finansowanie podmiotów środkami publicznymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-2XFPS
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finansowanie podmiotów środkami publicznymi
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 2 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu zagadnień związanych z istotą ekonomicznej aktywności państwa oraz kategoriami środków publicznych ze szczególnym uwzględnieniem istoty i form pomocy publicznej oraz zakresu pomocy publicznej udzielanej w Polsce.

Studenci powinni znać w zaawansowanym stopniu pojęcia z zakresu pomocy publicznej (pomoc publiczna, notyfikacja pomocy publicznej, wyłączenia automatyczne i grupowe, pomoc de minimis), formy i rodzaje pomocy publicznej, regulacje unijne i krajowe dotyczące pomocy publicznej. Powinni także rozróżniać sytuacje – kiedy wsparcie finansowe ze środków publicznych nie jest pomocą publiczną (istota testu pomocy publicznej). Studenci w zaawansowanym stopniu zapoznają się również z zasadami oraz zakresem udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 5.1. Przedmioty specjalizacyjne - Rachunkowość i finanse

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: II rok, semestr trzeci

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): nie dotyczy

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładu, 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu; ćwiczenia prowadzone w sali przy wykorzystaniu referatów/ prezentacji multimedialnych przedstawianych w ramach prac grupowych studentów, dyskusja, ćwiczenia aktywizujące w postaci testów, quizów itp.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności studenta/Liczba godzin:

Udział w wykładach/15

Udział w ćwiczeniach/15

Samodzielne studiowanie/24

Przygotowanie do zaliczenia/14

Konsultacje z prowadzącym/7

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami/Liczba godzin/Punkty ECTS:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela/37/1,5

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Ambroziak A., Pamuła-Wróbel K., Zenc R. (red.), Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia. Perspektywa podmiotu udzielającego pomocy i jej beneficjenta w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

2. Podsiadło P., Pomoc publiczna a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w świetle zaleceń strategii rozwojowych Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015.

3. Choroszczak J., Pomoc publiczna a rozwój firmy: szanse i zagrożenia, POLTEXT, Warszawa 2012

4. Postuła I., Werner A., Prawo pomocy publicznej, LexisNexis, Warszawa 2008

5. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2021 roku, UOKiK, Warszawa 2022

6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305, 1236, 1535)

7. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 743)

8. Wójtowicz-Dawid A., Pomoc publiczna udzielana przez gminy, Wolters Kluwer, Warszawa 2020

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Kurcz B. (red.), Pomoc państwa: wybrane zagadnienia, C.H. Beck, Warszawa 2009

2. Nykiel-Mateo A., Pomoc państwa a ogólne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2009

3. Dec P., Pomoc publiczna w restrukturyzacji przedsiębiorstw, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2018.

4. Kosikowski C., Współczesny interwencjonizm, Warszawa, Wolters Kluwer 2018.

5. Jakimowicz A., Podstawy interwencjonizmu państwowego, PWN, Warszawa 2018.

6. Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2013.

7. Hofmann H., Micheau C. (ed.), State Aid Law of the European Union, Oxford University Press, Oxford 2016.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2XFPS_W01 Student zna w zaawansowanym stopniu przesłanki interwencji państwa w gospodarce

KP6_WG3, KP6_WG4

2XFPS_W02 Student zna w zaawansowanym stopniu pojęcia z zakresu pomocy publicznej KP6_WG6

2XFPS_W03 Student posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie instrumentów wykorzystywanych w procesie udzielania pomocy publicznej finansowanej ze środków krajowych oraz UE KP6_WG3

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2XFPS_K01 Student jest gotowy do udziału w opracowywaniu nowoczesnych projektów w zakresie udzielania pomocy publicznej KP6_KO1

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- wykłady: test końcowy

- ćwiczenia: ocena aktywności na zajęciach oraz czynnego udziału w sporządzeniu oraz przedstawieniu prezentacji/pracy dotyczącej finansowania wybranych podmiotów środkami publicznymi.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kargol-Wasiluk
Prowadzący grup: Aneta Kargol-Wasiluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kargol-Wasiluk
Prowadzący grup: Aneta Kargol-Wasiluk, Mariusz Mak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)