Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES1-2XPSE Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.obowiązkowe
Ekonomia 1 st. 2 rok Stacjonarne sem letni
Ekonomia 2 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy licencjackiej. Zrozumienie przez studenta pojęć i prawidłowości związanych z etyką pisania pracy licencjackiej. Ponadto nabycie umiejętności przez studenta w obszarze prowadzenia badań.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studenta ze specyfiką badań w dziedzinie nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny ekonomia i finanse,

- poznanie podstaw metodologii pracy naukowej,

- zapoznanie studenta z metodyką pisania pracy licencjackiej i jej formalnymi aspektami,

- zrozumienie przez studenta podstawowych pojęć i prawidłowości związanych z etyką pisania tekstów naukowych.

- zapoznanie studentów z narzędziami badawczymi wykorzystywanymi w badaniach społecznych

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne, I stopień

Rodzaj przedmiotu: Moduł 5: seminaria

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: II Rok/ semestr IV.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

seminarium 30 godz.

Metody dydaktyczne:

zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje multimedialne, dyskusja nad określonymi problemami

Punkty ECTS 3 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta

seminarium 30

Przygotowanie do zajęć 16

Studiowanie literatury 10

Udział w konsultacjach 4

Przygotowanie tekstu naukowego 15

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela Liczba godzin - 34 Punkty ECTS 1,36

- o charakterze praktycznym Liczba godzin 25 Punkty ECTS 1,0

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.J. Sztumski, Janusz, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. Śląsk, Katowice 2020.

2. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

3. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008

Literatura uzupełniająca:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012

2. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009

3. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010

4. K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

2XPSE_W01 Student posiada wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny ekonomia

E1_W01

2XPSE_W02 Student posiada wiedzę na temat podstaw metodologii badań w naukach ekonomicznych E1_W06, E1_W07

2XPSE_W03 Student posiada wiedzę w zakresie metod i narzędzi opisu oraz technik pozyskiwania, analizy i prezentacji danych właściwych pracom dyplomowym E1_W06, E1_W07

2XPSE_W04 Zna i rozumie zasady etyki w pracy naukowo-badawczej

E1_W10

2XPSE_U01 Student posiada umiejętność wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej z dziedziny nauk ekonomicznych w analizowaniu przyczyn procesów i zjawisk gospodarczych i społecznych oraz formułować własne opinie na ten temat. E1_U01, E1_U02, E1_U03

2XPSE_U02 Posiada umiejętność przygotowywania prac pisemnych z dziedziny nauk ekonomicznych E1_U09

2XPSE_K01 Student świadomy jest potrzeby aktualizowania nabytej wiedzy oraz interdyscyplinarnego spojrzenia na podejmowane zagadnienia badawcze w dziedzinie nauk ekonomicznych E1_K01, E1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia pierwszej części seminarium licencjackiego:

- opracowanie koncepcji pracy (temat pracy, uzasadnienie wyboru tematu, problem badawczy, cel pracy, plan pracy, literatura)

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Ciborowski, Ryta Dziemianowicz, Ewa Gruszewska, Mirosława Kozłowska-Burdziak, Grażyna Michalczuk, Dorota Perło, Marek Proniewski, Joanna Prystrom, Renata Przygodzka, Ewa Roszkowska, Barbara Roszkowska-Mądra
Prowadzący grup: Robert Ciborowski, Ryta Dziemianowicz, Ewa Gruszewska, Mirosława Kozłowska-Burdziak, Grażyna Michalczuk, Dorota Perło, Marek Proniewski, Joanna Prystrom, Renata Przygodzka, Ewa Roszkowska, Barbara Roszkowska-Mądra, Iwona Skrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Uwagi:

W roku akademickim 2020/21 ze względu na pandemię COVID-19 zajęcia będą się odbywały w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams/

BlackBoard

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.